1_k-1_compatibility_mode.pdf - Bekim Berisha Berisha Ph.D CPA Manuali i Deklaratave t Auditimit Auditimit dhnjes s siguris dhe etiks etiks(IEKA Louwers

1_k-1_compatibility_mode.pdf - Bekim Berisha Berisha Ph.D...

This preview shows page 1 - 10 out of 37 pages.

Bekim BekimBerisha Berisha, Ph.D., CPA , Ph.D., CPA
Image of page 1
checkbld Manuali ManualiiDeklaratave Deklaratavetë tëAuditimit Auditimit, , dhënjes dhënjessë sësigurisë sigurisëdhe dheetikës etikës. (IEKA) . (IEKA) checkbld Louwers Louwers/Ramsay/ /Ramsay/Sinason Sinason/Strawser Strawser, , Auditing & Assurance Services, 2th Edition. checkbld Whittington and Whittington and Pany Pany, , botimi botimii17’te, 17’te, Bazat Bazat e e Auditimit Auditimit, 2010. 1th Edition. , 2010. 1th Edition.
Image of page 2
1. ZHVILLIMI HISTORIK I PROFESIONIT TË AUDITIMIT 2. RREGULLATIVA NË PROFESIONIN E AUDITIMIT 3. STANDARDET E ETIKËS PROFESIONALE 4. NJOHJA ME KONCEPTET THEMELORE TË AUDITIMIT 5. PLANIFIKIMI I PROCESIT TË AUDITIMIT 6. KONTROLLI I BRENDSHËM
Image of page 3
7. TESTET E KONTROLLIT 8. MOSTRIMI NË AUDITIM 9. RISHIKIMI DHE PËRFUNDIMI I AUDITIMIT 10. RAPORTI I AUDITUESIT TË PAVARUR
Image of page 4
VIJIMI 10 % KOLLOKVIJUMI –1 20 % KOLLOKVIJUMI –2 20 % PROVIMI FINAL 50 % Gjithsej: 100 % Provimi konsiderohet i kaluar nëse studenti arrijnë 60% të pikëve
Image of page 5
Perpiluesi Perpiluesi:___________________________________ _____X____ :___________________________________ _____X____ Formati Formatiiprovimit provimit Pikë Pyetja Pyetja1 1 Zbatimi Zbatimiiprocedurave proceduravetë tëauditimit auditimitnjë njëskenar skenar_______ 30 p. _______ Pyetja Pyetja2 2 Pyetje Pyetjetë tëshkurta shkurtafaktike faktikenga ngaSNA SNA dhe dhenë nëfusha fushatë tëtjera tjeratë bazuara bazuaranë nënjohuri njohuri ____________________________________ 10 p. ____________________________________ Pyetja Pyetja3 3 Pyetje Pyetjeme me skenarë skenarëtë tëshkurtër shkurtërpraktik praktiktë tëbazuara bazuaranë nëtema tematë tilla tillasi si: : auditimit auditimitintern, intern, vlerësimi vlerësimiiriskut riskut, , planifikimi planifikimi, , kontrolli kontrolli, , dëshmitë dëshmitë, , përfundimi përfundimidhe dheraportimit raportimit______________________ 60 p. ______________________ Gjithsej Gjithsej:____________________________________________ 100 p. :____________________________________________ 100 p.
Image of page 6
head2right T’i ndiqni ligjeratat rregullisht head2right Të përgaditeni paraprakisht për ligjerata, head2right Të keni njohuri për kontabilitet financiar, head2right Të keni njohuri p ë r raportim financiar, head2right Të përdorni këto njohuri duke i aplikuar në provim, head2right Të keni aftësi/shkathtësi për të shpjeguar idet kyçe, head2right Të ofroni përkufizime të thjeshta duke shpjeguar se pse është zhvilluar një qasje e tillë, head2right Përgjigjet tuaja të jenë relevante me skenarin e pyetjes
Image of page 7
Çka kuptojmё me auditimin ekstern? head2right Fjala “auditor” rrjedhё nga latinishtja dhe nё pёrkthim don tё thotё “dёgjues” head2right Kёta individё nё Romёn e lashtё kishin si qёllim tё dёgjonin taksapaguesit nё procesin e administrimit tё dёgjonin taksapaguesit nё procesin e administrimit tё pronave. head2right Veprimtaria e auditimit fillon qё nga koha e Babilonisё sё lashtё (rreth viteve 3,000 p.e.s.). Mё herёt auditimi u zhvillua nё Kinё, Greqinё e Lashtё dhe nё Perandorinё Romake.#
Image of page 8
Çka kuptojmё me auditimin ekstern?
Image of page 9
Image of page 10

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 37 pages?

 • Spring '18
 • Prof.Dr.Shaip Bytyqi
 • Management

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes