1. P4_materiali shtese.pdf - PROCEDURAT DHE SISTEMI TATIMOR N KOSOV Hyrje Sistemi Tatimor n Republikn e Kosovs prbhet nga nj pako ligjesh udhzimesh

1. P4_materiali shtese.pdf - PROCEDURAT DHE SISTEMI TATIMOR...

This preview shows page 1 - 3 out of 55 pages.

PROCEDURAT DHE SISTEMI TATIMOR NË KOSOVË 3 Hyrje Sistemi Tatimor në Republikën e Kosovës përbëhet nga një pako ligjesh, udhëzimesh, rregulloresh, marrëveshjesh bashkëpunimi me vendet e tjera, në të cilat gjejnë pasqyrim llojet e tatimeve dhe taksave që aplikohen në Kosovë, nivelet e tyre, procedurat për vendosjen, deklarimin dhe pagesën e tatimeve, ndryshimin dhe heqjen e tatimeve, procedurat e vlerësimit dhe mbledhjes së detyrimeve tatimore, procedurat e apelimit si dhe format dhe metodat e kontrollit tatimor. Tatuarja e te hyrave te bizneseve ne Kosovë është ne përputhje me praktikat dhe legjislacionin e BE. Institucioni i vetëm i përcaktuar me ligj nga Kuvendi i Kosovës për administrimin e tatimeve është Administrata Tatimore e Kosovës (ATK). Përgjegjësitë e ATK-së janë te përcaktuar me ligjin Nr. 2004/48 për Administratën Tatimore dhe Procedurat. Gjithashtu, po sipas këtij ligji, ATK është agjent i autorizuar i Trustit të Kursimeve Pensionale të Kosovës për kolektimin e kontributeve pensionale bazuar ne Rregulloren 2001/35. Pakoja tatimore në Kosovë Hartimi dhe kompletimi i legjislacionit për tatimet është zhvilluar krahas krijimit dhe fuqizimit te Institucioneve te Republikës se Kosovës. Pakoja tatimore e aplikueshme në Kosovë është kompletuar dhe është funksionale nga 01.01.2005. Nga kjo kohë ne Kosovë aplikohen këto tatime: 1. Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH); 2. Tatimi në të ardhurat e korporatave; 3. Tatimi në të ardhurat personale. Obligimet tatimore që zbatohen për bizneset ne Kosovë kanë një ndërlidhje me dy parime bazë te funksionimit te tyre, varësisht nga: Statusi (lloji i entitetit të biznesit), dhe Qarkullimi vjetor i biznesit. Ne te dy grupet, kur te hyrat janë me te mëdha se 50.000 € , tatimpaguesit janë obligues te TVSH-se dhe duhet te pajisen me certifikate te TVSH-së. Ndërsa ne TAP dhe TAK obligohen edhe sipas statusit te tyre. Bizneset individuale nuk obligohen për tatimin ne te ardhurat e korporatave, për te cilin obligohen vetëm personat juridik .
Image of page 1
LIGJI PËR ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT 3.1. Administrata Tatimore dhe Procedurat Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) është themeluar sipas Udhëzimit Administrativ Tatimor Nr. 1/2000 si shërbim i ndarë brenda Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, me pavarësi specifike. ATK do të jetë përgjegjëse për zbatimin e dispozitave të ligjit 2004/48 dhe çdo legjislacioni tjetër të zbatueshëm në Kosovë e që i ngarkon detyrën të administrojë çdo lloj tatimi. Ne dhjetor te vitit 2008 është miratuar Ligji Nr. 03/L-071 për Ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit 2004/48 për Administratën Tatimore dhe Procedurat. Ky ligj përcakton autorizime dhe obligime te posaçme për ATK dhe tatimpaguesit. Ligji për Administratën Tatimore dhe Procedurat nxjerr provizionet e mëposhtme.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 55 pages?

 • Spring '18
 • Prof.Dr.Shaip Bytyqi
 • Management

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes