Course Hero Logo

hjemmeopgave 3.pdf - Aflevering 3 Therese Bryder 29-11-17...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 4 out of 8 pages.

Aflevering 3Therese Bryder29-11-17
Therese BryderAflevering 3Opgave ASpg. 1) Hvis inflationen falder over tid, er der tale om hyperinflation.Udsagnet er falsk.Defintion af hyperinflation:Hyperinflation er defineret som meget høj inflation med prisstigninger på over 50 procent pr. mdr. Hyper-inflation opstår når inflationsraten har opnået en højde, hvor pengene begynder at miste deres værdi sombetalingsmiddel. I stedet begynder landet at benytte udenlandsk valuta som betalingsmiddel.Årsagen til hyperinflation er normalt meget store underskud på det offentlige budget, som finanseresved end forøgelse af pengemængden. En hastigt voksende pengemængde fører til en øget inflationsniveau,når infaltionsniveauet er højt så vil tilliden til pengesystemet blive mindre, dvs. at pengemængden skaløges endnu mere for at kunne finansiere de offentlige udgifter.Spg. 2) I en åben økonomi med frie kapitalbevægelser gælder det at landets opsparing er liginvesteringerne.Udsagnet er falsk.I en lille åben økonomi med fri kapitalbevægelser, er nationalregnskabets identitetsligning givet ved:Y=C+I+G+NXFor at finde relationen mellem opsparingen og investeringerne, trækkes C og G fra på begge sider.Y-C-G=I+NXVi ved nu fra kapital 3, at opsparingen er givet vedS=Y-C-G, opsparingen er summen af både denprivate- og offentlige opsparing. Derved bliver relationen mellem opsparingen og investeringerne.S=I+NXSpg. 3) Cigaretter kan fungere som betalingsmiddel, men aldrig som et byttemiddel.Udsagnet er falskDefintion af byttemiddel:Byttemiddel har en brugsværdi idet de genstande, der benyttes har en alternativ anvendelse.Defintion af betalingsmiddel:I modsætning til et byttemiddel så har et betalingsmiddel ingen selvstændig værdi. Deres anvendelighed1
Therese BryderAflevering 3er udelukkende baseret på generel accept af dem som betalingsmiddel fx. penge.Ud fra ovenstående ses det at cigaretter er et byttemiddel og ikke kan fungere som betalingsmiddel.Spg. 4) En stigning i investeringsefterspørgslen vil øge investeringerne samt produktionen.Udsagnet er falsk.Klassisk model for en lukket økonomi på lang sigt:I den klassiske model for en lukket økonomi på lang sigt, skrives identitetsligningen på følgende måde:Y=C+I+GDet er nu muligt at isolere investeringerne:I=Y-C-G=SI en lukket økonomi, er der altid antagelse om at investeringerne er lig opsparingen. dvs. der er et fastniveau af lånebare midler.En stigning i investeringsefterspørgslen vil øge ligevægten for realrenten men investeringsmængden vil for-blive uændret pga. det faste niveau af lånebare midler.Resultatet bliver anderledes, hvis den simple model bliver modificeret og derved tillader at opsparin-gen afhænger af realrenten. Når opsparingen afhænger af realrenten, så vil det private forbrug falde, fordifolk nu kan sætte pengene i banken til en højere rente. En stigning i investeringsefterspørgslen vil derforhæve ligevægten for både realrenten og investeringerne.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 8 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture