Course Hero Logo

Hjemmeopgave 2 ØP.docx - Opgave A: P B aflevering 2 1. Den...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 7 pages.

ØP B aflevering 2Opgave A:1.Den nominelle rente er den rente man får af banken for at have pengene stående hos dem. Det er den procentmæssige stigning det indsatte beløb vil få hvert år. Stigningen tager ikke højde for prisudvikling, og måler kun stigningen i kroner og ører. Realrenten er den nominelle rente hvor der tages højde for prisudviklingen. Altså hvor meget er ens beløb steget procentmæssigt, når man tager højde for prisudviklingen. Det er altså reelt set den gevinst man har fået ved at lade pengene stå i banken. Man kan f.eks. godt have en positiv nominel rente, hvor man alligevel ender med at have en negativ realrente, så man i sidste ende har tabt penge på at have dem stående i banken. Dette sker hvis inflationen/prisudviklingen er større end den nominelle rente.Realrente=Nominel rentePrisudvikling2.Penge er hurtigt omsættelige likvider. Det er noget som du kan bytte direkte til varer eller tjenesteri alle størrelser. Det inkluderer kontanter eller penge stående på bankkonto.Formue er alle ens aktiver af værdi. Det kan være aktier, bygninger, møbler eller kunst. Det er ting som kan ombyttes til penge, men i det flest tilfælde ikke til andre aktiver. Man har altså at penge kan byttes til aktiver (formue), og aktiver (formue) kan byttes til penge. 3.Pengebasen er de samlede mønter og sedler som borgerne og bankerne er i besiddelse af. Pengemængde er den samlede beholdning som borgerne er i besiddelse af + likvide indskud i pengeinstitutter. Centralbanken kan kun direkte styre pengebasen, da de kan styre hvor mange sedler de trykker. Pengemængden kan de derimod ikke styre. Opgave B:1.1.Definitionsrelation der beskriver den aggregerede efterspørgsel, som er givet ved det private forbrug + investeringer + offentligt forbrug + nettoeksporten. 2.Adfærdsrelation der beskriver at realrenten = det internationale renteniveau. 3.Definitionsrelation der siger at man finder den reale valutakurs ved den nominelle valutakurs ganget med priserne i udlandet. 4.Teknisk relation der beskriver at den aggregerede efterspørgsel er givet ved størrelsen af produktionen. En produktionsfunktion der beskriver at produktionen afhænger af kapital samt beskæftigelsen.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture