Tentafra\u030agor fra\u030an tilla\u0308mpad makroekonomi.docx - Tentafrgor frn tillmpad makroekonomi Optimala valutaomrden Redogr fr teorin om optimala

Tentafrau030agor frau030an tillau0308mpad...

This preview shows page 1 - 3 out of 19 pages.

Tentafrågor från tillämpad makroekonomi Optimala valutaområden Redogör för teorin om optimala valutaområden Teorin om optimala valutaområden är en teori som förklarar om ett land bör eller inte bör ansluta sig till en valunion utifrån ett makroekonomiskt perspektiv. Teorin baseras på en intäktssida och en kostnadssida. Väger intäkssidan tyngre än kostnadssidan så bör kandidatlandet ansluta sig till unionen och vice versa. Intäktssidan består av: - Valutaväxlingskostnaden försvinner vilket innebär lägre transaktionskostnader för handel mellan länderna inom unionen. Detta ökar handeln vilket ökar konsumtionen och därav omvandlingstrycket och således påverkas den långsiktiga tillväxten positivt. -Växelkursrisken försvinner för handeln inom unionen vilket gör det lättare att värdera längre handelskontrakt. Detta är också en transaktionskostnad som försvinner vilket även det stimulerar handeln, konkurrensen, omvandlingstrycket och således den långsiktiga tillväxten. - Mindre företag får lättare att marknadsföra sig på en större marknad och konsumenter får lättare att prisjämföra företag från olika länder inom unionen. Kostnadsidan uppstår i och med asymetriska chocker och dessa kan delas in i två kategorier: - De asymetriska chocker som uppstår då medlemsländer reagerar med olika stabilisieringspolitiska åtgärder då en störning sker. Detta kan relativt enkelt hanteras genom en samordning av ländernas finanspolitiska stabilisieringsåtgärder. - De asymetriska chocker som uppstår då medlemsländer har strukturella skillnader vilket leder till en asymetrisk utveckling. Till exempel om Sverige och Norge har en valutaunion och oljepriset chockhöjs. Detta skulle föra in oljeexportören Norge i en högkonjuktur och oljeimportören Sverige i en lågkonjuktur p.g.a strukturella skillnader. Åtgärder mot detta kan vara att arbetskraft flyttar från lågkonjukturlandet till högkonjukturlandet, att lönerna sänks i lågkonjukturandet eller att en federal institution går in med finansiellt stöd till lågkonjukturlandet. (4/4p) Nils Gottfries och Harry Flames argument
Image of page 1
Nils Gottfries och Harry Flam diskuterar i varsin artikel hur valutasamarbetet har fungerat efter det att europrojektet har påbörjats. Redogör noga för respektive författares argument och förklara sedan om dessa erfarenheter stärker eller försvagar argumenten för en anslutning till valutaunionen. Nils Gottfries har en kritisk syn där han påstår att kostnadssidan är stor. Inom unionen har man lyckats skapa en gemensam kortsiktig ränta men inte en gemensam inflation vilket har lett till att reallönerna har utvecklats olika inom unionen. Han tar upp ett exempel: Högkonjukturlandet Irland opererar med hög inflation vilket leder till att realräntan blir låg. Det eldar på inflationen ytterligare. Lågkonjukturlandet Tyskland opererar med låg inflation vilket leder till att realräntan blir hög. Det försämrar lågkonjukturen ännu mer.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 19 pages?

 • Fall '18
 • Jouni Reinikainen
 • offentliga sektorn, Nils Gottfries, menas

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes