casusles.docx - Bij pagina 208 tot 211 Betekenen over de grenzen heen inleiding Waarover gaat het Een document met oorsprong in land A moet aan een

casusles.docx - Bij pagina 208 tot 211 Betekenen over de...

This preview shows page 1 - 3 out of 8 pages.

Bij pagina 208 tot 211 Betekenen over de grenzen heen inleiding Waarover gaat het? Een document met oorsprong in land A moet aan een persoon in land B meegedeeld worden (burgerlijke zaken – niet strafzaken) Zie boek – bladzijden 208-211 – en alles wat in deze les wordt gezegd. Drie moeilijkheidsfactoren m.b.t. zo’n betekening: 1. … problemen in tijd 2. … geografische problemen 3. … soevereiniteitsproblemen Inleiding (vervolg) Concreet: - Hoe moet dit (rechtszeker) gebeuren? - Welke bronnen vinden toepassing? - Hoe gaan die bronnen om met bepaalde problemen (bijv. de vaststelling van de datum van de betekening – de taalbescherming)? inleiding (vervolg) de (gerechtelijke) reis van het document bepaalt het grensoverschrijdend karakter - - moet het document een grens oversteken of niet? Zie de voorbeelden: boek bladzijde 208 onderaan. inleiding (vervolg) Een ander voorbeeld: Hoge Raad (Nederland), 25 juni 2004 http :// uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument? id=ECLI:NL:HR:2004:AP0955&keyword=AP0955 : « Arrest in de zaak van: de besloten vennootschap naar Belgisch recht HERDERA BVBA, gevestigd te Sint-Niklaas, België, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. R.A. van der Hansz, t e g e n de besloten vennootschap naar Belgisch recht VERELLE BVBA, gevestigd te Kapellen, België, VERWEERSTER in cassatie, niet verschenen.» Vraag: Zal de Nederlandse voorziening in cassatie grensoverschrijdend betekend worden of niet? casus 1 – toepassing Belgisch IPR Jongeman uit Guinee komt naar België en bouwt daar zijn beroeps- en privéleven uit. Jaren nadien keert hij terug naar Guinee. Hij heeft een punt gezet achter zijn sportief professioneel leven. Zijn huwelijk is niet meer. Naar Belgisch recht verschuldigde onderhoudsgelden achtervolgen hem. Wat indien gerechtelijke documenten in dit dossier in Guinee betekend moeten worden? casus 1 (vervolg)
bron: verhouding België-Guinee - geen supranationale regelgeving à Be IPR à Artikel 40, eerste lid, Belgisch Ger.W. (“spookbepaling” – waarom? Niet alles IPR staat in Belgisch wetboek IPR): « Ten aanzien van hen die in België geen gekende woonplaats, verblijfplaats, of gekozen woonplaats hebben, stuurt de gerechtsdeurwaarder bij een ter post aangetekende brief het afschrift van de akte aan hun woonplaats of aan hun verblijfplaats in het buitenland en met de luchtpost indien de plaats van bestemming niet in een aangrenzend land ligt, onverminderd enige andere wijze van toezending overeengekomen tussen België en het land waar zij hun woon- of verblijfplaats hebben. De betekening wordt geacht te zijn verricht door de afgifte van de akte aan de postdienst tegen ontvangbewijs in de vormen die in dit artikel worden bepaald.» procedé: voorwaarde: geen verdrag tussen de landen - de gerechtsdeurwaarder stuurt per aangetekende brief het afschrift van de akte naar het buitenlands adres datum van de betekening: naar de wettekst: datum postafgifte.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture