hu00e0ng-hu00f3a-nhu1eadp-khu1ea9u-u0111u01b0u1eddng-...

This preview shows page 1 - 2 out of 40 pages.

Báo cáo th c t p GVHD: Th.S Đinh Văn H ng ưở L I M Đ U Trong xu th m c a kinh t nh hi n nay, ti n trình h i nh p kinh t đòi h i ế ế ư ế ế đ t n c ta ph i thay đ i cho phù h p v i xu th chung c a th i đ i đ lĩnh h i ướ ế nh ng tri th c t bên ngoài.Trong b i c nh đó, ngo i th ng nói chung và xu t ươ nh p kh u nói riêng th hi n rõ vai trò là đ ng l c thúc đ y n n kinh t phát tri n ế theo đúng qu đ o c a nó. Nh ng nh c đ n ho t đ ng xu t nh p kh u hàng hóa, chúng ta không th ư ế không nói đ n quy trình giao nh n v n t i hàng hóa xu t nh p kh u qu c t . Vì đây ế ế là hai ho t đ ng không tách r i nhau, chúng có tác đ ng qua l i th ng nh t v i nhau. Quy mô và ti m năng c a ho t đ ng xu t nh p kh u tăng lên nhanh chóng trong nh ng năm g n đây, là nguyên nhân tr c ti p khi n cho giao nh n v n t i nói chung ế ế và giao nh n v n t i hàng không nói riêng phát tri n nhanh chóng c v chi u r ng và b sâu. M i đ n v kinh t , m i lo i hình kinh doanh là m t t bào c a xã h i, góp ơ ế ế ph n vào s phát tri n chung c a đ t n c, phù h p v i xu th th i đ i. B ng s ướ ế nh y bén và am hi u v xu th h i nh p c a n n kinh t , nhi u công ty đã đ u t ế ế ư vào lo i hình kinh doanh D ch v xu t nh p kh u. Ho t đ ng này ngày càng phát tri n và đóng góp m t ph n quan tr ng vào s phát tri n c a đ t n c. ướ Công ty TNHH TM & DV XNK Tân Phong V n ra đ i trong hoàn c nh đ t n c đang chuy n mình m nh m đ h i nh p kinh t Qu c t , chuyên kinh doanh ướ ế ế trong lĩnh v c xu t nh p kh u. V i h ng đi đúng đ n trong nh ng năm qua công ướ ty đã t o đ c ni m tin n i khách hàng và không ng ng phát tri n m c dù tình hình ượ ơ kinh t th gi i cu i năm 2012 t i bây gi đang g p nhi u khó khăn do kh ng ế ế ho ng kinh t gây ra.. Trong th i gian th c t p và tìm hi u t i Công ty Tân Phong ế V n, v i ki n th c khoa Kinh Doanh Qu c T , chuyên nghành Xu t Nh p Kh u, ế ế em đã ch n đ tài “ Quy trình giao nh n hàng hóa nh p kh u b ng đ ng bi n ườ t i công ty TNHH Th ng M i và D ch V Xu t Nh p Kh u Tân Phong V n” ươ .

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture