EØ.pdf - Polit& & Kbenhavns&Universitet& Erhvervskonomi& &...

This preview shows page 1 - 4 out of 121 pages.

PolitKøbenhavns UniversitetErhvervsøkonomi1IndholdsfortegnelseRegnskab8Hvorfor har man regnskaber?8Corporate Governance (CG)8Formålet med regnskaber8Hvordan bliver årsregnskabet troværdigt?9Regnskabsmæssig fleksibilitet9Regnskaber9Årsregnskabet9Virksomheden:9Virksomhedens 3 typer aktiviteter9Investorer9Kreditoren9Aktionæren10Regnskabets bestanddele:10De 4 elementer i årsregnskabet101. Balancen (balance sheet)10Forskellige typer aktiver10Virksomhedens størrelse:10Virksomhedens værdi:11Balancen – skutur:11Passiver – struktur112. Resultatopgørelse (income statement)11Indtægter og omkostninger:113. Egenkapitalopgørelse (statement of shares equity)114. Pengestrømsopgørelse (cash flow statement)11Regnskabets sammenhænge12Beholdninger og strømme:12Årsregnskabets principper12Regnskabets forudsætninger12Begrænsninger på årsregnskabet13Regnskabsprincipper13Hovedprincipper:13Værdiansættelse14Nutidsværdi:14Balanceposter:14Periodisering:15Bogføring15Balanceligningen15Eks. Køber en bil – betaler halvdelen kontant og halvdelen med kredit15Det dobbelte bogholderi16Bogføring af transaktioner16Konteringsregler16Årets resultat16Konteringskvadratet16Kredit og debet17Balancekonti og resultatkonti17
PolitKøbenhavns UniversitetErhvervsøkonomi2Hjælpekonti17Konsolidering af konti17Saldo på konti17Vareforbrug17Gevinster og tab ved salg17Nøgletal18Virksomheden værdi18Bogført værdi18Likvidationsværdi18Sand værdi18Markedsværdi18Nøgletal19Nøgletals funktion19Nøgletal i praksis19Profitabilitet19Egenkapitals forrentning19Afkastningsgraden20Generelt om omsætningshastigheder21Aktivers omsætningshastighed21Tilgodehavenders omsætningshastighed22Varelagerets omsætningshastighed22Overskudsgraden22Finansiel gearing22Likviditet (soliditet)22Værdiskabelse22Værdiskabelse i virksomheden23Alternativomkostning for ejerne23Dekomponering af egenkapitals forrentningen (EFK)23Faktorer i værdiskabelsen24Overskudsgrad24Aktivers omsætningshastighed24Finansiel gearing24EKFs komponenter24Finansiel gearing24Gældsrenten25P/E ratioen25Resultat per aktie25Price[earnings ratio26Markedsmæssigt aktieafkast26Aktieafkast26Kvaliteten af indkomst26Periodiseringer27Indirekte pengestrømsopgørelse27Periodisering og pengestrømme27Investeringer28Porteføljeinvestering28Anlægsinvesteringer28Investeringen28Udbetalinger28Indbetalinger28
PolitKøbenhavns UniversitetErhvervsøkonomi3Investeringsteori29Rentesregning – hovedværktøj29Nutidsværdi29Beslutningskriterier29Betalingsrækker30Investeringens betalingsrække30Annuiteter30Annuitetsformlen30Annuitetsfaktoren31Excel31Annuitetsformlen ved vækst31Opsparingsformlen31Excel32Gordons formel32Gordons formel uden vækst32Beslutningskriterier33Kapitalværdi33Kapitalværdikriteriet (enkeltinvestering)33Kapitalværdi som annuitet33Annuitetsværdien34Anvendelse34Kapitalværdikriteriet (gentagen investering)

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 121 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture