Course Hero Logo

Hjemmeopgave 3.pdf - Erhvervskonomi Efterr 2017...

Doc Preview
Pages 3
Total views 100+
Erhvervsøkonomi, Efterår 2017 Hjemmeopgave 3 Afleveres i uge 47 Opgave 1 En industrivirksomhed har besluttet sig for at investere i et produktionsanlæg til en pris på 3,4.mio. kr. Virksomheden har besluttet at lånefinansiere investeringen ved at udstede 10-årige virksomhedsobligationer. Obligationerne er udformet som annuitetslån med 2 terminer om året og har en pålydende årlig rente på 6 pct. Udstedelsen af obligationerne sker via en investeringsbank, som kræver et gebyr på 5 pct. af hovedstolen. Gebyret betales ved udstedelsestidspunktet. Virksomhedens ledelse anslår, at obligationerne vil kunne sælges til kurs 95. 1.1 Opskriv en ligning, der udtrykker sammenhængen mellem hovedstol, kurstab, etableringsomkostninger og provenu, og som tager højde for, at omkostningerne afhænger af hovedstolens størrelse. Hvor stor skal hovedstolen være, for at virksomheden opnår det krævede provenu på 3,4 mio. kr? Illustrér i en tabel, der viser størrelserne af hovedstol, omkostninger og provenu. 1.2 Anvend den værdi for hovedstolen, du fandt i spm. 1.1, til at opstille en tabel, der for hver termin i obligationernes løbetid viser ydelse, renter, afdrag og ultimo-restgæld (dvs. restgæld ved udgangenaf terminen efter betaling af afdrag). Beregn herefter den effektive terminsrente og den effektive årlige rente. Forklar kort, hvorfor den effektive årlige i dette tilfælde er højere end den pålydende årlige rente. Virksomheden beslutter nu at henvende sig til et kreditvurderingsbureau med henblik på at få vurderet sin kreditværdighed. Ledelsen er sikker på, at den kan opnå en positiv
Course Hero Badge

Want to read all 3 pages?

Previewing 2 of 3 pages Upload your study docs or become a member.
Course Hero Badge

Want to read all 3 pages?

Previewing 2 of 3 pages Upload your study docs or become a member.
Course Hero Badge

End of preview

Want to read all 3 pages? Upload your study docs or become a member.