Course Hero Logo

Opgave 8 ØPA.odt - Hjemmeopgave 8 konomiske Principper A...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 6 pages.

Hjemmeopgave 8Økonomiske Principper ADenne opgave omhandler, hvad der i økonomi ofte betegnes som verdens største markedsfejl, nemligudledning af drivhusgasser og klimaproblemet.Opgave 11.1Definér begrebet eksternalitetEksternaliteter er kort sagt eksterne effekter, det er en omkostning eller gevinst, som en aktørs handlingdirekteskaber for andre aktører.1.2Argumentér for, at udledning af drivhusgasser udgør en negativ eksternalitet på efterspørgselssidenaf bilmarkedet (vi antager her, at produktionen af biler ikke forurener).På baggrund af the law of demand, ved vi at efterspørgslen altid falder. Ved en større mængde af bilerpå markedet, jo højere udledning vil der være. Ved at en person kører i bil vil dette have negativeksternalitet, for andre mennesker, det går ud over den luft vi alle indånder.1.3Find ligevægtspris - og mængde.Pris : 200.000Mængde : 2.000.000Antag, at hver købt bil i gennemsnit skader klimaet og dermed befolkningen svarende til et velfærdstabpå 100.000 kr.1.4Find det samfundsmæssigt optimale antal solgte biler og illustrer i et udbudsefterspørgsels-diagram.Fortolk.Det samfundsmæssige optimale antal solgte biler bliver således 1.500.000Eksternaliteten ændrer ikke på hvad der faktisk produceres. Men ændrer på hvor optimum er.Bilfirmaet er ligeglad med forureningen. Ejeren er simpelthen interesseret i at maksimere

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 6 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture