Cam 7.pdf - CONQUER IELTS TEST LISTENING SKILL CAMBRIDGE IELTS 7 Mrs Trang Ielts https\/www.facebook.com\/MrsTrangIELTS Contents PRACTICE TEST 1.1 SECTION

Cam 7.pdf - CONQUER IELTS TEST LISTENING SKILL CAMBRIDGE...

This preview shows page 1 - 5 out of 35 pages.

CONQUER IELTS TEST LISTENING SKILL CAMBRIDGE IELTS 7 Mrs. Trang Ielts
Image of page 1
Contents PRACTICE TEST 1 ................................................................................................... 1 SECTION 1 ............................................................................................................. 1 SECTION 2 ............................................................................................................. 3 SECTION 3 ............................................................................................................. 5 SECTION 4 ............................................................................................................. 8 PRACTICE TEST 2 ................................................................................................. 10 SECTION 1 ........................................................................................................... 10 SECTION 2 ........................................................................................................... 13 SECTION 3 ........................................................................................................... 14 SECTION 4 ........................................................................................................... 16 PRACTICE TEST 3 ................................................................................................. 18 SECTION 1 ........................................................................................................... 18 SECTION 2 ........................................................................................................... 21 SECTION 3 ........................................................................................................... 22 SECTION 4 ........................................................................................................... 24 PRACTICE TEST 4 ................................................................................................. 26 SECTION 1 ........................................................................................................... 26 SECTION 2 ........................................................................................................... 28 SECTION 3 ........................................................................................................... 30 SECTION 4 ........................................................................................................... 32
Image of page 2
LISTENING SKILL CAMBRIDGE IELTS 7 Mrs. Trang Ielts Fb: Page 1 Phone: 098 904 02 82 Add: 12 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3 PRACTICE TEST 1 SECTION 1 ĐÀN ÔNG: Xin chào, đây là Bàn thông tin củ a hãng v n t i Land t i sân bay Toronto. Tôi có th giúp gì đượ c cho bà? PH N : Ô, chào bu ổi sáng. Ưm, tôi sẽ bay đế n sân bay Toronto vào tu n t i, và tôi c n đế n m t th tr n g ọi là ưm, Milton. Anh vui lòng cho tôi biế t làm th ế nào tôi có th đến đó? ĐÀN ÔNG: Th tr n Milton, bà v a nói v y ph ải không? Để tôi xem nào. Tôi nghĩ nơi đó cách đây khoả ng 150 d m v phía Tây. Th c t ế chính xác là 147 d m, vì v y m t kho ng- ba đế n b n gi để đến được đó bằng đườ ng b . PH N : Wow! Th c s xa v ậy cơ à? ĐÀN ÔNG: Vâng, tôi e là như vậy. Nhưng bà có mộ t s l a ch ọn để đến đó và tấ t nhiên, bà có th thuê m t chi ếc xe hơi ngay tạ i sân bay này. PH N : Đúng vậ y. Vâng, tôi th c s không mu n t lái xe, vì v y tôi mu n bi ế t thêm thông tin v phương tiệ n giao thông công c ng. ĐÀN ÔNG: OK. Trong trườ ng h ợp đó, nhanh nhấ t và tho i mái nh t là taxi và t t nhiên đây luôn luôn có s n r t nhi ều xe. Nhưng bà sẽ m ất phí. Bà cũng có thể đi xe buýt Greyhound ho c có d ch v đưa đón tại sân bay đế n Milton. PH N : Hmmm, tôi cho r ng v i kho ảng cách xa như thế thì tôi không đủ ti n chi tr cho. Nhưng xe buýt thì nghe được đó. Anh vui lòng cho tôi bi ết đi xe buýt thì tố n kho ng bao nhiêu ti n không? ĐÀN ÔNG: Ch c ch n r i. Xem nào, vé m t chi u m t kho ng $15, ho c vé kh h i m t kho ng $ 27,50 cho vé kh h ồi... đó là đố i v i Greyhound . PH N : , nó khá r đấ y- tuy t v ời! Nhưng nó dừ ng l i đâ u t i Milton?
Image of page 3
LISTENING SKILL CAMBRIDGE IELTS 7 Mrs. Trang Ielts Fb: Phone: 098 904 02 82 Add: 12 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3 Page 2 ĐÀN ÔNG: Nó đi trự c ti ế p t sân bay này đế n Trung tâm Thành ph và nó khá nhanh. Nhưng bà c ần lưu ý rằ ng nó ch kh i hành m t l n trong ngày, vì v y nó ph thu c vào th i gian mà chuy ế n bay c ủa bà đế n.
Image of page 4
Image of page 5

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture