Đề tổng hợp Sinh học - Nguyễn Huy Thông NT42 NỘI.pdf

Đề tổng hợp Sinh học - Nguyễn Huy Thông NT42 NỘI.pdf

This preview shows page 1 - 11 out of 50 pages.

ĐỀ SINH 2012-2013
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Image of page 2
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

Image of page 4
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

Image of page 6
Image of page 7

Subscribe to view the full document.

Image of page 8
END.
Image of page 9

Subscribe to view the full document.

Đề thi môn sinh 2012 1. loài nào không thuộc nganh tiết túc 2. Định nghĩa gen của prokryota 3. Trứng đoạn hoàng 4, hoạt động của chất hoạt hóa và chất kìm hãm 5. đường kính và chiều dài lỗ màng nhân 6. sau khi loại bỏ histon số cặp base của ADN là bao nhiêu 7. ri bốm của eukryota có cấu tạo 8. cấu tạo của màng nhân trong 8. cacbonhidrat có ở mặt trong và mặt ngoài,liên kết vứoi 9. đặc điếm của pro xuyên màng ( chiếm bn % và có di động hay k) 10. tái bản của EUK và Pro khác nhau ở chỗ nào 11. tại sao lại tổng hợp gián đoạn trên mạch chậm 12. sắp xếp theo thứ tự ít dần ( cái gì mà cholin s...4 cái trong sách ây) 13. thành phần emzym của tiêu thể 14 chức năng cuiar bộ golgi 15.loài nào có trứng là đẳng hoàng 16 ở giai đoạn phôi thai, nhát cắt thứ 2 ntn 17. cacash đến tiêu thẻ ( đại khái là thế) 18 trường hợp nào là dịch khung ( thêm 3Nu, thêm 4Nu, thay đổi vị trí 2Nu, thây thế 1Nu) 19. bơm Na K nó hoạt động tn 20. hiện tượng nào là đột biến NS t 21. tỉ lệ P/L ở màng tế bào 22. 22. Cấu tạo đuôi tinh trùng 23. Thành phần enzym ARNase P 24. Nội dung thí nghiệm Griffith 25. Các bước thí nghiệm Griffth 26. Các thành phần tham gia tái bản ADN ( ADN primase, sợi nhanh (leading strand), sợi chậm ( lagg ing strand), 1 cái nữa ko nhớ) 26. Enzym nào giúp tháo xoắn (ADN helicase) 27. Nhận xét đúng về chiều tổng hợp của mạch mới trong tái bản ADN 28. Liều chiếu phóng xạ gì gì đấy 29. Giai đoạn nào mà khả năng thích nghi và chống đỡ ngoại cảnh cao ( trưởng thà nh) 30. Nguồn cung cấp N2 31. Nguồn tạo CO2 32. Khi virus kí sinh ở vi khuẩn thì ... ( Đáp án là vỏ pr ở ngoài, ADN được bơm vào trong) 33. Hình ảnh hướng cực đc quan sát vào giai đoạn nào 34. các yếu tố ảnh hưởng đến sự khuếch tán qua màng 35. Pr xuyên màng nào giúp vận chuyển Cl - và HCO3- qua màng ( band3) 6. Hạch nhân xuất hiện ở giai đoạn nào 37. Thành phần cấu tạo Nucleosome 3 8. Chức năng lưới nội sinh chất nhẵn 39. Hoạt động nào sau đây ko thuộc điều chỉnh sự biểu hiện của gen ở tb Eukaryota 40. Điều gì để có nhận định ARN có trước ADN 41. Đột biến nào sau đây thuộc kiểu NST42. Thành phần Lipid của màng tế bào 43. Cơ chế tạo NST vòng 44. Số loại giao tử có thể tạo thành khi có đột biến chuyển đoạn tương hỗ ( trừ hòa nhập tâm) 45. Số loại giao tử có thể tạo thành khi có đột biến chuyển đoạn hòa nhập tâm 46. Chức năng của các ARN nhỏ trong nhân.
Image of page 10
Image of page 11
 • Spring '18

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern