Erstatningsrett.docx - Erstatningsrett Leksjon 12 –...

This preview shows page 1 - 2 out of 14 pages.

Erstatningsrett Leksjon 12 – Erstatningsrett Innledning I denne leksjonen skal du lære hva som skal til for at skadelidte kan kreve erstatning utenfor  kontraktsforhold. Vi skal se p å  n å r skadelidte kan kreve erstatning og hvordan erstatningen  utm å les. leksjon 9  og  10  har du lært hva som skal til for at kjøper kan kreve erstatning dersom det  foreligger en forsinket levering eller mangel ved kjøp av en ting. I slike tilfeller kan kjøper  kreve erstatning av selger fordi det foreligger et brudd p å  kjøpsavtalen. Vi sier derfor at i slike tilfeller krever kjøper erstatning i kontraktsforhold.  I denne leksjonen skal vi derimot se p å   regler som gir skadelidte rett til  å  kreve erstatning utenfor kontraktsforhold. Dette omtales  gjerne som alminnelig erstatningsrett. Å rsaken til at vi har regler om erstatning er i utgangspunktet forankret i to hensyn: 1 Prevensjonshensynet, dvs. at erstatningsreglene bidrar til  å  forhindre at skade oppst å r. Tanken er alts å  at personer eller bedrifter vil forsøke  å  unng å  skadeforvoldelse fordi de vet at dette kan føre til erstatningsansvar. 2 Repararasjonshensynet, dvs. at erstatningsreglene bidrar til  å  reparere oppst å tt skade. I de fleste tilfeller er det jo rimelig at det er skadevolder som bærer det økonomiske tapet, og ikke skadelidte. Sammenhengen mellom erstatningsretten, forsikringsretten og trygderetten Reparasjonshensynet har imidlertid f å tt mindre betydning de senere  å rene fordi vi har f å tt  obligatoriske trygdesystemer og forsikringsordninger, som reguleres av henholdsvis  trygderetten og forsikringsretten. B å de erstatningsretten, trygderetten og forsikringsretten skal bidra til  å  redusere de økonomiske følgene av en skade. Vi skal her se p å  forholdet mellom  dem. Trygdesystemet er basert p å  et offentlig sosialt stønadssystem, regulert av trygderetten. De  aller fleste som er bosatt i Norge er medlem av dette trygdesystemet og kan ha rett p å   utbetaling av trygd. Ved utbetaling av trygd ser man ikke p å  skadens  å rsak eller hvorfor  behovet for støtte har oppst å tt. Det avgjørende er skadens konsekvenser for skadelidte (for  eksempel sykdom, skader og legemsfeil, svangerskap og fødsler, arbeidsløshet, alderdom,  uførhet, dødsfall m.m.) Dersom en person p å føres skade, vil som regel trygderetten sikre  skadelidte økonomisk stønad. Det er imidlertid ikke sikkert at den økonomiske ytelsen fra det  offentlige dekker hele det økonomiske tapet skadelidte blir p å ført. Det overskytende kan  skadelidte da kreve av skadevolder (forutsatt at vilk å rene for  å  kreve erstatning er oppfylt). 
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Image of page 2
 • Fall '17

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern