Juridisk metode.docx - Juridisk metode Introduksjon...

This preview shows page 1 - 2 out of 12 pages.

Juridisk metode Introduksjon Innledning I denne leksjonen skal du lære om den juridiske metode som brukes for  å  løse et  rettsspørsm å l. Den juridiske metoden forteller oss hvordan du skal g å  frem for  å  løse rettsspørsm å l. Den er  med andre ord et verktøy som jurister bruker for  å  kunne løse en rettslig tvist. Vil du ha svar  p å  om en kunde kan kreve levert en ny vare dersom genseren han eller hun har kjøpt, g å r i  stykker i første vask, eller om en bilsj å før kan holdes erstatningsansvarlig fordi han eller hun  har kjørt p å  en fotgjenger, vil du ikke f å  svar p å  dette i denne leksjonen. Disse emnene hører  inn under kjøpsretten og erstatningsretten.  Den juridiske metoden vil derimot forklare deg hvordan du skal g å  frem for  å  løse disse  spørsm å lene. Det vil si at dersom du ikke benytter deg av jussens egen fremgangsm å te eller  vet hvordan den skal brukes, s å  risikerer du at du ikke finner frem til gjeldende rett. Du har kanskje hørt begrepet rettskildelære tidligere. Vi sier gjerne at det er læren om  hvordan man benytter rettskildene for  å  løse et juridisk problem. B å de juridisk metode og  rettskildelære handler derfor om fremgangsm å ten vi bruker for  å  løse rettsspørsm å l. I denne  leksjonen har vi valgt  å  benytte begrepet juridisk metode. Hvilket juridisk spørsm å l skal du løse? N å r du skal løse et juridisk problem, er det helt avgjørende at du faktisk forst å r hvilket  juridisk spørsm å l du skal løse. Evnen til  å  formulere den rettslige problemstillingen er helt  sentral i den juridiske metoden. Hva som menes med en rettslig problemstilling, kan nok være vanskelig  å  forst å  før du i det hele tatt har lært noe juss. Foreløpig bør du derfor bare huske at  du alltid m å  vite hva det rettslige problemet er, før du g å r i gang med  å  bruke resten av den  juridiske metoden. Du skal lære mer om evnen til  å  formulere den rettslige problemstillingen i leksjon 2  om oppgaveteknikk. Hva er en rettsregel? For  å  finne svaret p å  en rettslig problemstilling m å  du finne frem til rettsregelen. Det er  imidlertid viktig at du merker deg at begrepet rettsregel ikke er det samme som en paragraf  (§). Vi kan alts å  ikke si at rettsregel = paragraf (§).  Noen rettsregler kommer du fram til ved  å  kombinere flere paragrafer, mens andre rettsregler  finner du ved  å  kombinere paragrafen med andre rettskilder. Du skal straks lære mer om hva  en rettskilde er, men det kan for eksempel være en dom. Enkelte ganger kan det ogs å  være 
Image of page 1

Want to read all 12 pages?

Image of page 2

Want to read all 12 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 12 pages?

 • Fall '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern