Arbeidsrett.docx - Arbeidsrett Leksjon 19 – Introduksjon...

This preview shows page 1 - 2 out of 11 pages.

Arbeidsrett Leksjon 19 – Introduksjon Arbeidsretten inndeles gjerne i to;  - den individuelle arbeidsretten. Handler om forholdet mellom den enkelte arbeidstaker og – giver.  - den kollektive arbeidsretten. Handler om forholdet mellom fagforeningene og  arbeidsgiverforeningene.  Rettsforholdet mellom arbeidsgiver og –taker reguleres av arbeidsavtalen, og vi m å  derfor ta  utgangspunkt i denne n å r vi skal løse rettsspørsm å l i arbeidsrett. Rettsforholdet reguleres ogs å av arbeidsrettslig lovgivning, tariffavtaler og arbeidsgivers styringsrett. I tillegg har  arbeidstaker en lojalitetsplikt ovenfor sin arbeidsgiver.  De mest sentrale rettskildene i arbeidsretten er:  - Den personlige arbeidsavtalen. M å  foreligge en arbeidsavtale for at arbeidsretten skal  komme til anvendelse. Det er noen særtrekk ved arbeidsavtaler:   Arbeidsavtalen skaper et underordningsforhold mellom arbeidsgiver og –taker.   Arbeidsavtaler er som hovedregel inng å tt p å  ubestemt tid og varer til den sies opp.  Vederlaget fastsettes i form av lønn.   Arbeidstaker tilbyr ikke bare en ytelse som har økonomisk verdi for arbeidsgiver.  Arbeidstaker m å  samtidig stille en vesentlig del av sitt liv og sin personlighet til  disposisjon.  Disse særtrekkene har ført til at lovgiver har lagt begrensninger p å  partenes avtalefrihet  gjennom regler som spesielt skal verne arbeidstaker. Arbeidsrettslige lover er derfor normalt  ufravikelige. Den personlige arbeidsavtalen m å  derfor tilpasses dette. Arbeidsavtalen m å  i  tillegg underordnes og tilpasses bestemmelser i en eventuell tariffavtale  (ufravikelighetsprinsippet i tariffretten). I den personlige arbeidsavtalen reguleres som oftest  kun spørsm å l som ikke er regulert i tariffavtalen eller arbeidsmiljøloven.  - Arbeidsrettslig lovgivning. Flere lover som regulerer arbeidsforhold, men vanlig  å  skille  mellom s å kalte materielle og prosessuelle lover. Materielle lover = regulerer rettigheter og  plikter for arbeidstaker og –giver. Prosessuelle = regulerer hvordan konflikter mellom  arbeidsgiver og –taker skal løses.  Den mest sentrale er arbeidsmiljø loven. Den er en vernelov ved at den ikke kan fravikes til  ugunst for arbeidstaker, med mindre det er særskilt fastsatt, jf aml §1-9. Avtaleklausuler som  stiller arbeidstaker ugunstigere enn lovens regler, er derfor ugyldige. Aml kan fravikes p å   noen punkter, feks kan tariffavtaale eller en personlig arbeidsavtale fravike lovens  bestemmelser om oppsigelsesfrister, jf aml §15-3.  Ferieloven er ogs å  sentral og regulerer arbeidstakers rett til ferie og feriepenger. Utgpkt er at  ferieloven heller ikke kan fravikes til ugunst for arbeidstaker, feriel §3. 
Image of page 1

Want to read all 11 pages?

Image of page 2

Want to read all 11 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 11 pages?

 • Fall '17

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern