Sammendrag økonometri teori.docx

Sammendrag økonometri teori.docx - Sammendrag økonometri...

This preview shows page 1 - 3 out of 5 pages.

Sammendrag økonometri teori OLS – velger regresjons koeffisienter slik at den estimerte linjer er så nærme observert data som mulig, hvor nærhet er målt av summen av kvadratiske feil i forventet Y gitt X. Forutsetninger: - Ui har betinget verdi 0 gitt Xi: E(ui gitt Xi) = 0 - (Xi, Yi), i=1,..,n, er uavhengig og identiske trekninger - Store utliggere er usannsynlig - Ikke perfekt multikollinearitet Perfekt multikollinearitet: hvis en av regressorene er en perfekt lineær funksjon av de andre regressorene. Fører til divisjon med 0 i OLS formlene. Feilleddet ui er homoskedastisk hvis variansen til ui gitt X1i,...,Xki, var (ui gitt X1i,..,Xki), er konstant for i=1,..,n og ikke avhenger av verdiene til X1i,..,Xki.. Ellers, er feilleddet heteroskedastisk. Homeskedastisk variansen til ui avhenger ikke av regressoren. Utelatte variabler når; 1) den utelatte variabelen er korrelert med den inkluderte regressoren, og 2) når den utelatte variabelen er en avgjørende faktor for den avhengige variabelen. Randomisert kontrollerte eksperimenter, RCT, eliminerer utelatte variabler ved å tilfeldig tildele deltakere til behandling eller kontroll grupper. En RCT innebærer at alle observerbare og uobserverbare variable som påvirker Yi ikke samvarierer med regressoren. Dermed får man ikke et utelatt variabel problem og man kan tolke beta kausalt. Er altså en metode for å gjennomføre vitenskapelige forsøk hvor formålet er å måle om noe har effekt. Vanligvis sammenligner to grupper – kontrollgruppen og behandlingsgruppen. At vi kan tolke noe kausalt, betyr at det er et årsaks-virkningsforhold mellom de, uten at det er bakenforliggende fenomener som forklarer begge fenomenene og således opphever det vi antok var en korrelasjon. Kausal effekt er også definert som effekten på et utfall av en gitt (be)handling som målt i et ideelt RCT. I et slikt eksperiment, er den eneste systematiske årsaken for forskjeller i utfall mellom kontroll- og behandlingsgruppen behandlingen i seg selv. En kontroll variabel er ikke objektet av interesse i studien, men det er en regressor vi inkluderer for å holde konstante faktorer som, hvis oversett, kan føre til at den estimerte kausale effekten av interesse har utelatte variabler. Kan erstatte den første OLS forutsetningen: E(ui gitt X1i, X2i) = (ui gitt X2i). R^2 forteller deg om hvor gode regressorene er til å forutsi verdiene til den avhengige variabelen i datasettet. En statistisk analyse har intern validitet hvis den statistiske inferensen om kausal effekt er gyldig for populasjonen som blir studert. Har to komponenter; estimatoren for den kausale effekten burde være konsistent og ikke-forventningsskjev, og hypotese testene burde ha det
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

ønskede signifikant nivået. Trusler mot intern validitet – utelatte variabler, feil i funksjonsform, målefeil, simultan kausalitet og seleksjonsfeil.
Image of page 2
Image of page 3
 • Fall '17

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern