Uzasadnienie Ustawy Budżetowej 2018.pdf

Uzasadnienie Ustawy Budżetowej 2018.pdf - RADA MINISTRÓW...

This preview shows page 1 out of 213 pages.

Unformatted text preview: RADA MINISTRÓW USTAWA BUDŻETOWA NA R O K 2 0 1 8 UZASADNIENIE Warszawa, wrzesień 2017 SPIS TREŚCI Wstęp 5 Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej 7 1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski 7 2. Kierunki polityki fiskalnej 13 Rozdział II Przewidywane wykonanie budżetu państwa w 2017 r. 15 Rozdział III Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2018 r. 17 Rozdział IV Dochody budżetu państwa 21 1. Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2017 r. 21 2. Dochody budżetu państwa w 2018 r. 22 3. Dochody podatkowe 25 4. Dochody niepodatkowe 33 5. Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi 37 Rozdział V Wydatki budżetu państwa w 2018 r. 39 Omówienie kwoty planowanych wydatków, nieprzekraczalnego limitu wydatków oraz sumy corocznych różnic o których mowa w art. 112aa ustawy o finansach publicznych 39 2. Wydatki budżetu państwa – informacje ogólne 42 3. Grupy wydatków 47 4. Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych 78 1. Rozdział VI Programy wieloletnie 81 Rozdział VII Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe osoby prawne 123 1. Agencje wykonawcze 123 2. Instytucje gospodarki budżetowej 129 3. Państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 135 3 Rozdział VIII Państwowe fundusze celowe 145 Rozdział IX Rozliczenia z Unią Europejską 165 Rozdział X Budżet środków europejskich 1. Dochody budżetu środków europejskich 169 169 2. Wydatki budżetu środków europejskich 170 Rozdział XI Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa 1. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie 2. Przychody i rozchody budżetu państwa 179 180 181 Rozdział XII Należności Skarbu Państwa 185 Rozdział XIII Sektor finansów publicznych 193 1. Dochody, wydatki oraz saldo sektora finansów publicznych 193 2. Dług publiczny 195 Rozdział XIV Omówienie artykułów ustawy budżetowej na rok 2018 197 Spis tablic 209 4 Wstęp Zgodnie z art. 141 ustawy o finansach publicznych Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej i wraz z uzasadnieniem przedkłada go Sejmowi w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Kierunki rozwoju gospodarczego Polski na najbliższe lata wskazuje Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Postuluje ona model rozwoju gospodarczego oparty na wzroście inkluzywnym, zrównoważonym pod względem społecznym i terytorialnym. W Strategię wpisuje się polityka budżetowa prowadzona przez Rząd, która ma na celu wspieranie inkluzywnego wzrostu gospodarczego w ramach ograniczeń wynikających z prawa krajowego i unijnego. W ramach projektu ustawy budżetowej na rok 2018, po stronie dochodowej budżetu państwa, uwzględniono kontynuację działań podjętych już w 2017 r. oraz nowych planowanych do realizacji w 2018 r. działań mających na celu odbudowę strumienia dochodów podatkowych i uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym zapewnienie stabilności finansów publicznych. Po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono niezbędne środki zarówno na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań Rządu, jak również na realizację nowych zadań. W ramach powyższego zapewniono m.in. kontynuację finansowania priorytetowego instrumentu Rządu z zakresu prowadzonej polityki prorodzinnej – Programu „Rodzina 500 plus”, którego celem pozostaje pomoc dla rodzin wychowujących dzieci oraz poprawa tendencji demograficznych w Polsce. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 uwzględniono także m.in. skutki wynikające z: obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn w związku z przyjęciem ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, a także waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2018 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 102,7%, wzrostu wydatków z budżetu państwa przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w ślad za ustawą o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, kontynuacji zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego, dofinansowania do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75 rok życia, finansowania zadań w obszarze mieszkalnictwa, w tym pakietu Mieszkanie Plus, finansowania Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020. 5 6 Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej 1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski Otoczenie zewnętrzne Prognozy Komisji Europejskiej opublikowane w maju br. wskazują, że realne tempo wzrostu PKB w UE, po niewielkim obniżeniu w 2016 r., w latach 2017-2018 ustabilizuje się na poziomie 1,9%. Przyspieszy z kolei realne tempo wzrostu światowego PKB (do 3,4% w 2017 r. i 3,6% w 2018 r. wobec 3,0% w 2016 r.), głównie w związku z poprawą koniunktury w tzw. gospodarkach wschodzących i rozwijających się. Najważniejszym czynnikiem wzrostu w UE w latach 2017-2018, podobnie jak w roku ubiegłym, pozostanie konsumpcja prywatna, chociaż jej wkład we wzrost PKB będzie nieco niższy niż w 2016 r. W horyzoncie 2018 r. lekko zwiększy się z kolei udział inwestycji we wzroście PKB UE. Realne tempo wzrostu importu UE, który jest najważniejszym indykatorem rozwoju polskich rynków eksportowych, ma w 2017 r. wynieść 4,2%, a w kolejnym roku wzrost ten ma przyspieszyć do 4,3%. Produkt krajowy brutto Kwartalny profil zmian PKB wskazuje, że od IV kw. 2016 r. gospodarka polska powróciła na ścieżkę szybszego wzrostu. Głównym czynnikiem wzrostu pozostaje popyt krajowy, w tym popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych. Sprzyja temu systematyczna poprawa na rynku pracy. Wraz ze wzrostem popytu na pracę stopa bezrobocia rejestruje historyczne minima przy stabilnym wzroście wynagrodzeń. Dochody do dyspozycji gospodarstw domowych są dodatkowo wspierane przez transfery wynikające z realizacji programu „Rodzina 500 plus”. W I kw. 2017 r. odnotowano też wzrost w ujęciu kwartalnym nakładów brutto na środki trwałe, co, uwzględniając dobre wyniki produkcji budowlano-montażowej w II kw., daje podstawy do oczekiwania zmiany obserwowanej w 2016 r. negatywnej tendencji kształtowania się inwestycji. Przyjęto, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. wyniesie 3,6%, by w 2018 r. przyspieszyć do 3,8%. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, w tym głównie spożycie prywatne z rosnącą rolą nakładów brutto na środki trwałe. Szacuje się, że luka produktowa w relacji do potencjalnego PKB, która jeszcze w roku ubiegłym była ujemna, domknie się w 2017 r. i w okresie prognozy pozostanie zerowa. Niski pozostanie też deficyt rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego, co, po uwzględnieniu przepływów finansowych z UE, pozwoli utrzymać dodatni bilans oszczędności wobec zagranicy. Tempo wzrostu potencjalnego PKB w prognozowanym 7 okresie przyspieszy stopniowo z poziomu 2,9% szacowanego dla 2016 r. do 3,8% w 2018 r. Do poprawy tego tempa wzrostu w największym stopniu przyczyni się zakładane przyspieszenie tempa wzrostu produktywności czynników produkcji oraz stopniowe zwiększanie się udziału kapitału w tworzeniu PKB. Dodatkowo, wsparciem potencjalnego wzrostu polskiej gospodarki będzie prognozowany dalszy spadek stopy bezrobocia równowagi, który będzie łagodzić wpływ negatywnych tendencji demograficznych. Analiza podstawowych składników zagregowanego popytu Przyjęty na potrzeby uzasadnienia ustawy budżetowej na 2018 r. scenariusz zakłada, że zarówno w 2017 r. jak i 2018 r. udział inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych w PKB będzie się zwiększał, czemu sprzyjać będzie zakładane istotne przyspieszenie w wydatkowaniu funduszy unijnych. W kolejnych latach będziemy również obserwować stopniowe przyspieszenie tempa wzrostu inwestycji w sektorze rynkowym. Czynnikami wspierającymi popyt inwestycyjny sektora prywatnego będą: utrzymująca się dobra sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw, wysoki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych, utrzymujący się na niskim poziomie koszt kapitału oraz implementacja działań przewidzianych w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) w celu zwiększenia stopy inwestycji, w tym uruchomienie Polskiego Funduszu Rozwoju. Uwzględniając powyższe, przyjęty scenariusz zakłada, że realne tempo wzrostu inwestycji ogółem wyniesie 7,2% w 2017 r. i 7,6% w 2018 r. Realne tempo wzrostu spożycia ogółem w 2017 r. wyniesie 3,9%. W przyszłym roku ukształtuje się ono na poziomie 3,0%. Zmiany spożycia ogółem są konsekwencją przyjętego scenariusza kształtowania się spożycia publicznego i spożycia prywatnego. Realny wzrost spożycia publicznego uwarunkowany będzie działaniami Rządu ukierunkowanymi na przestrzeganie obowiązujących reguł fiskalnych i dążenie do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego. Przyjęto, że realne tempo wzrostu tej kategorii ekonomicznej wyniesie 3,5% w 2017 r. i 1,3% w 2018 r. W przypadku spożycia prywatnego zakłada się, że w 2017 r. realny wzrost tej kategorii ekonomicznej przyspieszy do 4,0%, wobec 3,8% tempa wzrostu w roku ubiegłym. W kolejnym roku realne tempo wzrostu spożycia prywatnego wyniesie 3,5%. Szybkiemu wzrostowi spożycia prywatnego sprzyjać będzie istotna poprawa w obszarze dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, m. in. w związku z zakładanym scenariuszem utrzymania się bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy oraz transferami w ramach programu „Rodzina 500 plus”. W ostatnich latach obserwujemy w Polsce systematyczny wzrost udziału eksportu w PKB. Zmiana struktury wzrostu gospodarczego wynika m. in. z utrzymującej się wysokiej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Przyjęty scenariusz wzrostu gospodarczego 8 zakłada, że udział eksportu w PKB będzie nadal rósł, do 53,6% w 2017 r. i 54,9% w 2018 r. Realne tempo wzrostu eksportu dóbr i usług w Polsce w 2017 r. wyniesie 7,1%, a w roku kolejnym ukształtuje się na poziomie 6,4%. Oznacza to, że podobnie jak w latach ubiegłych, tempo wzrostu eksportu pozostanie wyższe niż tempo wzrostu rynków eksportowych i tempo wzrostu PKB. Przedstawiony wyżej scenariusz kształtowania się podstawowych komponentów popytu krajowego oznacza, że w roku bieżącym realne tempo wzrostu tego agregatu makroekonomicznego wyniesie 3,8%, a w 2018 r. przyspieszy do 3,9%, wobec 2,4% wzrostu w 2016 r. Uwzględniając zakładane tempa wzrostu eksportu, szacuje się, że tempo wzrostu całkowitego popyt finalnego, który może być traktowany jako indykator kształtowania się importu, wyniesie 5,0% w 2017 r. i 4,8% w 2018 r. W związku z tym przyjęto, że realne tempo wzrostu importu w latach 2017-2018 wyniesie odpowiednio 7,7% i 6,9%. Założone tempa wzrostu eksportu i importu oznaczają, że wkład we wzrost PKB ze strony eksportu netto będzie lekko ujemny w 2017 r. (-0,1 pkt. proc), a w 2018 r. będzie już neutralny. W zakresie wkładu zmiany zapasów we wzrost gospodarczy przyjęto, że po bardzo wysokim jego poziomie w roku ubiegłym, w 2017 r. będzie on ujemny i wyniesie -0,5 pkt. proc, a w roku kolejnym będzie neutralny dla wzrostu PKB. Bilans płatniczy Istotna poprawa salda obrotów towarowych w ostatnich latach jest głównym czynnikiem odpowiadającym za rekordowo niską w ujęciu historycznym nierównowagę zewnętrzną polskiej gospodarki. Oczekuje się, że w roku bieżącym relacja deficytu rachunku obrotów bieżących do PKB nieco wzrośnie względem roku ubiegłego, jednak wciąż pozostanie na relatywnie niskim poziomie 0,9%. Głównym źródłem nierównowagi zewnętrznej pozostanie deficyt dochodów pierwotnych będący odzwierciedleniem ujemnej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto polskiej gospodarki. W kolejnym roku deficyt w rachunku bieżącym bilansu płatniczego wzrośnie do 1,0% PKB. Przyjęty scenariusz zakłada, że deficyt ten będzie z nadwyżką finansowany napływem kapitału długookresowego, tj. środkami klasyfikowanymi na rachunku kapitałowym (głównie europejskimi funduszami strukturalnymi) i zagranicznymi inwestycjami bezpośrednimi. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego pozostanie dodatnie, na poziomie 0,3% PKB w 2017 r. i 1,8% PKB w 2018 r. Rynek pracy W ostatnich latach w Polsce obserwowano systematyczna poprawa sytuacji na rynku pracy. Rośnie przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej, czemu towarzyszy istotny spadek stopy bezrobocia. Tendencje te utrzymują się również w pierwszej połowie roku bieżącego 9 i oczekuje się, że będą kontynuowane w latach kolejnych. Zakłada się, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 3,2% w 2017 r. i 0,8% w 2018 r. Prowadzić to będzie do dalszego zmniejszenia stopy bezrobocia. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2017 r. wyniesie 7,2%, by z końcem 2018 r. obniżyć się do poziomu 6,4% wobec 8,3% na koniec 2016 r. W zakresie nominalnego tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przyjęto, że wyniesie ono 4,8% w 2017 r. oraz 4,7% w 2018 r. Inflacja, stopy procentowe i kurs walutowy Na potrzeby prezentowanego scenariusza makroekonomicznego założono, że po okresie deflacji w latach 2015-16, od 2017 r. średnioroczne zmiany CPI będą stopniowo podążać w kierunku celu inflacyjnego NBP. W warunkach stabilizacji sytuacji na rynkach surowcowych oraz przy założeniu braku szoków podażowych na rynku żywności, średnioroczny wskaźnik CPI w roku bieżącym powinien ukształtować się na poziomie 1,8%, w 2018 r. powinien przyspieszyć do 2,3%. Przyjęty scenariusz wzrostu gospodarczego oraz założenia dotyczące kształtowania się procesów inflacyjnych pozwalają oczekiwać, że w 2017 r. stopa referencyjna NBP nie zmieni się i pozostanie na poziomie z 2016 r., tj. 1,5%. Dla 2018 r. przyjęto z kolei scenariusz zerowych stóp realnych, co oznacza, że nominalny poziom stopy referencyjnej średnio w roku powinien być spójny z poziomem CPI. Na potrzeby scenariusza makroekonomicznego przyjęto techniczną ścieżkę kształtowania się kursu złotego, która zakłada, że kolejnych kwartałach utrzyma się on średnio na poziomie 4,25 wobec euro, 3,99 wobec dolara. To założenie, z uwagi na koszty obsługi zadłużenia zagranicznego i poziom tego zadłużenia w relacji do PKB, jest relatywnie konserwatywne z punktu widzenia prowadzonej polityki budżetowej. Fundamenty polskiej gospodarki, w przypadku braku szoków zewnętrznych, powinny sprzyjać umacnianiu się polskiej waluty w kolejnych latach. Lata 2019-2021 Przyjęty scenariusz wzrostu gospodarczego zakłada, że w kolejnych latach dynamika aktywności ekonomicznej w otoczeniu zewnętrznym Polski będzie stabilna przy niewielkim przyspieszeniu tempa wzrostu importu UE, głównego indykatora popytu na polski eksport. Sprzyjać to będzie stabilizacji tempa wzrostu PKB w Polsce na wysokim poziomie 3,6-3,8%. Luka produktowa w Polsce pozostanie domknięta, co oznacza, że tempo wzrostu rzeczywistego PKB będzie zgodne z potencjalnym. Głównym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, a w jego strukturze dominować będzie sektor prywatny. Wraz ze stabilizacją 10 sytuacji w otoczeniu zewnętrznym w kolejnych latach utrzyma się wysoka dynamika inwestycji w sektorze rynkowym. Relatywnie wysokie (3,5%) pozostanie też realne tempo wzrostu spożycia prywatnego. Kształtowanie się popytu publicznego będzie z kolei podporządkowane limitom wynikającym z obowiązujących reguł fiskalnych i zobowiązań wynikających z członkostwa w UE. Efektem utrzymania się dobrej koniunktury gospodarczej w Polsce oraz zakładanej poprawy popytu inwestycyjnego będzie dodatnie tempo wzrostu popytu na pracę średnio w latach 2019-2021, choć jego skala będzie już niższa niż w latach 2017-2018. Stopa bezrobocia rejestrowanego zacznie się stopniowo stabilizować i na koniec 2021 r. wyniesie 6,0%. W warunkach niskiej stopy bezrobocia wzmocnieniu ulegnie pozycja pracownika w procesie negocjacji płacowych, co będzie sprzyjało przyspieszeniu nominalnej dynamiki wynagrodzeń i pozwoli na utrzymanie ich realnego tempa wzrostu na poziomie zbliżonym do długookresowego tempa wzrostu produktywności pracy. W latach 2019-2021 polityka pieniężna NBP ukierunkowana będzie na osiągnięcie, a następnie stabilizację tempa wzrostu cen konsumpcyjnych na poziomie celu inflacyjnego wynoszącego 2,5%. Nierównowaga zewnętrzna powróci do lekkiej tendencji wzrostowej, jednak deficyt obrotów bieżących nie przekroczy 1,2% PKB. Ryzyka dla przyjętego scenariusza makroekonomicznego Prezentowany wyżej scenariusz wzrostu gospodarczego w Polsce jest spójny z przyjętymi przez Radę Ministrów w czerwcu br. Założeniami projektu budżetu państwa na rok 2018. Bieżące informacje dotyczące kształtowania się krótkookresowych indykatorów koniunktury gospodarczej, które nie zostały uwzględnione w ww. scenariuszu makroekonomicznym wskazują na potencjalne ryzyko odchyleń wyników dla wybranych kategorii makroekonomicznych względem przyjętego scenariusza. Bieżące dane mogą wskazywać, że w tworzeniu PKB w roku bieżącym będziemy obserwować większy od założonego udział spożycia prywatnego, przy mniejszym udziale nakładów brutto na środki trwałe. Założony scenariusz realnego tempa wzrostu PKB w całym 2017 r. (3,6%) oraz na 2018 r. (3,8%) jest jednak zbliżony do obecnego (lipcowego) konsensusu rynkowego oraz prognoz innych instytucji1. Ewentualne wskazane wyżej zmiany w strukturze i poziomie wzrostu gospodarczego stanowią pozytywne ryzyko dla wyniku finansów publicznych w roku bieżącym. 1 Konsensus Reuters’a z lipca 2017 r. dla wzrostu PKB w 2017 r. wynosi 3,8% (przy rozpiętości prognoz 3,6-4,0%), prognoza NBP: 4,0%, wiosenna prognoza KE: 3,5%. W przypadku 2018 r. konsensus Reuters’a wynosi 3,8% (przy rozpiętości prognoz 3,1-4,2%), prognoza NBP: 3,5%, prognoza KE: 3,2%. 11 Również w przypadku ścieżki dla inflacji (1,8% w 2017 r i 2,3% w 2018 r.), założenia są zbliżone do konsensusu rynkowego2. Istotnym czynnikiem ryzyka dla prezentowanego wyżej scenariusza wzrostu PKB są potencjalne skutki zmian w ustawowym wieku emerytalnym (zmiany zaplanowane w ostatnim kwartale br.) na decyzje Polaków uprawnionych do przejścia na emeryturę dotyczące dłuższego pozostania na rynku pracy. Ewentualne mniejsze odpływy z rynku pracy osób, których będą dotyczyć zmiany wieku ustawowego, mogą wpłynąć na prezentowany scenariusz podstawowych wskaźników rynku pracy, takich jak dynamika zatrudnienia, zmiany wynagrodzeń czy stopa bezrobocia. Przedstawiony scenariusz wzrostu gospodarczego zakłada istotne przyspieszenie w wykorzystywaniu środków unijnych przyznanych Polsce w ramach perspektywy finansowej 2014-20. Faktyczny scenariusz w tym obszarze może okazać się inny od zakładanego, co miałoby znaczenie dla przyjętej ścieżki inwestycji i w konsekwencji wzrostu PKB oraz jego struktury. Dostępne dane dla 2016 r. dotyczące poziomu zatrudnienia w gospodarce narodowej wskazują, że poziom bazowy jest nieco wyższy od zakładanego. Pozytywnym zaskoczeniem z punktu widzenia finansów publicznych może być też ostateczny kształt polityki monetarnej w Polsce. W kontekście bieżących danych może się okazać, że zmiany w zakresie stóp procentowych będą dużo mniejsze niż założono w scenariuszu budżetowym. W kontekście pozytywnego ryzyka należy też rozpatrywać przyjęty scenariusz kształtowania się kursu złotego. Bieżące kształtowanie się kursu EUR/USD wskazuje, że złoty może być mocniejszy względem dolara niż założono. Przed nami jednak kolejne decyzje w zakresie zmian w polityce monetarnej w Stanach Zjednoczonych, co może jeszcze zmienić obraz w tym obszarze. Bieżące dane dotyczące poziomu aktywności gospodarczej w UE sugerują, że tempo wzrostu PKB w tym obszarze może być wyższe niż założono. Z drugiej strony Komisja Europejska w wiosennej prognozie podkreśla wciąż ujemny bilans ryzyka dla gospodarki europejskiej, głównie ze względu na wciąż istniejące obawy dotyczące wzrostu protekcjonizmu w polityce handlowej USA, szybszej normalizacji polityki monetar...
View Full Document

 • Summer '17
 • Hanna

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern