Trịnh Thị Linh 2015- Sự gắn kết với tổ chức của nữ trí thức.pdf

Trịnh Thị Linh 2015- Sự gắn kết với tổ chức của nữ trí thức.pdf

This preview shows 1 out of 3 pages.

sa GAN KET VOI TO CHL/C CUA NQ TRI THQC NHIN TU MOT SO YEU TO NHAN KHAU HOC TS. Trinh Thj Linh Khoa Tdm ly hoc. Trudng Dgi hoc Khoa hpc )id hpi vd Nhdn vdn, Dai hoc Qudc gia Hd Npi PGS.TS. Nguyen Thi Viet Thanh Vien Viet Nam hpc vd Khoa hpc phdt trien. » TOM T A T Bdi viit duac rut ra tic ket qud de tdi KX.03-07/I1-I5: "Phdt huy ngudn nhdn luc nie tri thicc trong su nghiep cdng nghiip hda, hien dgi hda vd hpi nhdp qudc te" do PGS.TS. Nguyin Thi Viel Thanh ldm chu nhiem. Kit qud nghien cdu trinh bdy trong bdi viit duac phdn tich tie die lieu thu duac tren 2.726 nd tri thuc hien dang cdng tdc tgi cdc tinh thdnh dgi diin cho 3 miin Bdc. Trung, Nam: Hd Npi. Hui. Dd Ndng, Cdn Tha, Hd Chi Minh Theo do, nU tri thiic thupc phgm vi nghien cieu cua di tdi cd xu huang gdn kit khong cao v&i to chuc the hiin thong qua so ldn chuyen ddi ca quan cdng tdc md vdn giie nguyen tinh chdt cdng viec cua ho. Su gan kit ndy cua luc lupng nit lao dong tri thuc cd moi lien hi cd y nghfa thong ke v&i do tudi, tinh thdnh md hp dang sinh sdng, vi tri cong viec md kp ddm nhdn, ITnh vice ngdnh nghe md hp cdng tdc cung nhu logi hinh ca quan md hp dang Id thdnh vien. Cdng viec chua that su phu hap, diiu kien ldm viec chua thuc su tdt cdng nhu hodn cdnh gia dinh la nhtrng yiu td chinh chi phoi su thieu gdn kit cua nie lao dpng tri thuc v&i td chuc su dung lao dpng Tir khoa: NU tri thuc; Su gdn kel vai cdng viec. Ngdy nhdn bdi: 29/9/2015; Ngdy duyel ddng bdi: 25/10/2015. Dat van de Phat tri^n xa hoi can c6 nhieu nguon lire nhir: Nhdn luc, vdt luc, tdi lice, tin luc... Trong cac nguon lire do, nguon nhan lire c6 vai tro quan trpng nh^t doi voi sy phat trien cua m6i quoc gia va toan xa hpi. Cascio (1992, dan theo Tran Van Ngpi) kh^ng dinh: 'To' chicc la do con nguai qudn ly vd gdy dung len. Khong co con ngu&i, td chuc khong ton tgf\ Bat cur loai hinh to chuc nao, mu6n dat dupc thanh cong trong hoat dpng cua minh deu phai chu trpng d6n 5C|j TAP CHf TAM LV HOC, S6' 11 (200), 11 - 2015
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

vai tro quan trpng ciia y^u td con nguoi, dac biet la nhung nguoi co ti6m nang, CO kha nang tao ra su khac biet dang kk trong hoat dong cua t6 chuc trong thoi dilm hien tai hoac tuong lai. Hp chinh la tai san nhan luc trpng y6u ciia t6 chiic, la ngudn lire tao ra thk manh canh tranh. Trong nghien cuu ciia Caimcross (2000, din theo Trhn Van Ngpi) da chi ra rang, nhiing t6 chuc nao thu hiit, tuydn dung va quan ly tdt nhiJng nhan vien tai nang se hoat dpng tot hon nhirng t6 chiic khong lam dupc diSu nay. Noi mot each khac, su gSn ket ciia luc lupng lao dpng tri thuc noi chung, nguon nhan luc nu tri thuc noi rieng voi to chiic la mpt yeu t6 cue ky quan trpng doi voi sir phat trien cua to chiic trong giai doan toan cau hoa hien nay. CJ bat ky mot quoc gia nao, nguon nhan lire tri thuc hay con gpi la nguon nhan luc chat lupng cao van luon dupc chii trpng dau tu, phat trien. 6 ViSt Nam, tang lop tri thiic phat trien khong ngimg tir khi hinh thanh cho den ngay nay. "Ty le nir tri thiic cQng tang nhanh. Tnroc Cach mang thang Tam, su CO mat ciia phu nil trong gioi tri thiic la rat hiem, chi co mpt so nguoi hoat dpng trong cac lmh vuc y te, giao due, van hoa. Den nam 1965, ty le nii tri
Image of page 2
Image of page 3
You've reached the end of this preview.
 • Spring '19
 • Hà Nội

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern