1. การเขียนResearchProposal (06 05 16).doc

1. การเขียนResearchProposal (06 05 16).doc...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

การเข ขียนโครงรร่างการววิจจัย (Research Proposal) 1. ชช ชื่อโครงการ (Proposal Title) : ต้องช ชัดเจน กระช ชับ น น่าสนใจ และสามารถด ดาเน นินการวนิจ ชัยได ต้จร นิง ( ภาษาไทย ) ................................. ( ภาษาอ ชังกฤษ ) ............................... 2. ความส สาคจัญและทขี ชื่มาของป จั ญหา (Rationale) : เป ปนการ บรรยายถ ถึงป ชัญหาของเร รื่องทท รื่ทดาวนิจ ชัย ม ทความเป ปนมาและม ทความส ดาค ชัญ อย น่างไร ม ชักเร นิ รื่มเข ทยนจากสภาพป ชัญหาอย น่างกวต้างๆ เข ต้าส น่ สู่ประเด ปนป ชัญหา รื่ผต้ สู่วนิจ ชัยต ต้องการศ ถึกษา 3. ทบทวนวรรณกรรมงานว วิจจัยทขี ชื่เกขี ชื่ยวขข้อง (Review Literature) : เป ปนการเข ทยนถ ถึงส นิ รื่งท รื่ได ต้จากการค ต้นควต้าเอกสาร ทฤษฎ และงานวนิจ ชัยทท รื่เก รื่ยวข ต้องก ชับงานวนิจ ชัยของเราท ชั ทั้งด ต้านป ชัญหาการวนิจ ชัยหร รอ วนิธทการวนิจ ชัย 4. วจัตถถุประสงคค์ของการววิจจัย (Objectives) : ระบบุประเด ปนหร รอจ บุด น่ บุงหมายทท รื่ต ต้องการศ ถึกษา ซ ถึ รื่งต ต้องสอดคล ต้องก ชับค ดาถามการวนิจ ชัย และ สมมต นิฐาน ตัวอย ย่างทท ที่ 1 วชัตถ บุประสงค ค์ ( หล ชัก ) เพ รื่อศถึกษาป ชัจจ ชัยเส รื่ยงการ เก นิดภาวะพนิษต น่อต ชับในผ ต้ สู่ป น่วยโรคต ชับแข ปงท รื่ได
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Image of page 2
You've reached the end of this preview.
 • Spring '19
 • ferne

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern