Course Hero Logo

Hjemmeopgave 3.docx - Emma Buch Hollænder Hgc544 Økonomiske...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 3 pages.

Emma Buch HollænderØkonomiske Principper A11/10-2018Hgc544Hjemmeopgave 3 Økonomiske Principper AOpgave 11.1Falsk, da udbuddets egenpriselasticitet er den relative ændring i den udbudte mængde om følge af en ændring i prisen på 1%. Da det er den relative ændring i udbudt mængde der bliver påvirket, er det ikke hvor meget virksomhederne hæver prisen.1.2 Sandt, både udbud og efterspørgsel er afhængige af tidshorisonten, på længere sigt har køberne tid til at finde substitutter for varen, hvilket betyder et udbud og efterspørgsel generelt vil blive mere elastisk på langt sigt.1.3 Falsk, Efterspørgslens egenpriselasticitet er større for varer med mange substitutter, hvorimod den er mindre for varer uden tætte substitutter, men for varer hvor egenpriselasticiteten som naturligt vil blive negative, vil man ofte definere dem positive ved at finde den numeriske værdi.
Emma Buch HollænderØkonomiske Principper A11/10-2018Hgc544Opgave 2 2.1

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 3 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture