Investigating_Partner_Nationality_Origin.pdf

Investigating_Partner_Nationality_Origin.pdf -...

This preview shows page 1 out of 20 pages.

You've reached the end of this preview.

Unformatted text preview: ‫ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در اﻳﺮان‬ ‫ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺷﺮﻛﺎ در‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺗﺤﺎدﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ‬ ‫ﻃﻬﻤﻮرث ﺣﺴﻨﻘﻠﻲﭘﻮر‪ ،1‬ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺪري‪ ، 2‬ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻼﻟﻲ‬ ‫‪*3‬‬ ‫‪ -1‬اﺳﺘﺎد‪ ،‬ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ‪ ،‬داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬اﻳﺮان‬ ‫‪ -2‬اﺳﺘﺎدﻳﺎر‪ ،‬ﮔﺮوه ‪ ،MBA‬داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬اﻳﺮان‬ ‫‪ -3‬داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ‪ ،‬داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ ،‬اﻳﺮان‪.‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ‪1396/3/24 :‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش‪1396/6/11 :‬‬ ‫ﭼﻜﻴﺪه‬ ‫ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺮﻛﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﻮاره ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻠﻴﺪي در ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي اﺗﺤﺎدﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺎﺻﻞ از آنﻫﺎﺳﺖ‪ .‬ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ در ﺷﺮﻛﺎ‪،‬‬ ‫ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ در ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺗﺤﺎدﻫﺎ ﻣﻲﭘﺮدازد و ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ﻧﻘﺶ ﺑﺎزار ﻫﺪف را در‬ ‫ﺗﺒﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه‪ -‬ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ‪ .‬دادهﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺣﺎﺿﺮ از ‪93‬‬ ‫اﺗﺤﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻴﻤﺎنﻛﺎري ﻣﻴﺎن ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺷﺮﻳﻚ از اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ‬ ‫و اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻳﺎ داﺧﻠﻲ ﮔﺮدآوري ﺷﺪه و ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ و ﺑﺎزار ﻫﺪف در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎي‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪلﻫﺎي رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺗﺤﺎدﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺎﻳﻲ از ﮔﺮوهﻫﺎي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ‬ ‫را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آن ﮔﻮﻳﺎي ﻧﻘﺶ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻫﺪف در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺗﺤﺎدﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻛﻠﻴﺪواژﮔﺎن‪ :‬اﺗﺤﺎدﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ‪ ،‬ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺗﺤﺎد‪ ،‬ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺷﺮﻳﻚ‪ ،‬ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎزار‪.‬‬ ‫‪1 Tahmo ores Hasa ngholi pour‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Ali Heidari‬‬ ‫‪Seyed‬‬ ‫‪Hossei n Jalali‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫∗ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة ﻣﺴﺆول ﻣﻘﺎﻟﻪ‪:‬‬ ‫‪E-mail: [email protected]‬‬ ‫‪Downloaded from mri.modares.ac.ir at 13:39 IRST on Monday October 29th 2018‬‬ ‫دوره ‪ ،22‬ﺷﻤﺎره ‪ ،2‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪1397‬‬ ‫ﻃﻬﻤﻮرث ﺣﺴﻨﻘﻠﻲ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ‪...‬‬ ‫اﺗﺤﺎدﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ در ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﺳـﺎده ﻳﻜـﻲ از اﻧـﻮاع اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﻫﻤﻜـﺎري ﺑـﻴﻦﺷـﺮﻛﺘﻲ و ﺗﻮاﻓﻘـﺎﺗﻲ‬ ‫داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎن دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﻨﮕﺎه داراي ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮاي ﺗﺒﺎدل و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر‬ ‫ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﻨـﺪ ]‪ .[1‬در اﻳـﻦﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻮاﻓﻘـﺎت ﺗﻐﻴﻴـﺮي در ﻫﻮﻳـﺖ ﻣﺴـﺘﻘﻞ‬ ‫ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ رخ ﻧﻤﻲدﻫﺪ و ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﻣﺰاﻳﺎي ﻧﺴﺒﻲ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺳـﻌﻲ در دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف‬ ‫ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺗﺤﻘـﻖ ﻫـﺪف ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻫﻤﻜـﺎري ﺧﺎﺗﻤـﻪ دﻫﻨـﺪ‪ .‬ﭘﻴـﺪاﻳﺶ اﻳـﻦ‬ ‫اﺗﺤﺎدﻫﺎ و روﻧﺪ روﺑﻪ رﺷﺪ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑـﻪ ﻋـﺪم اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﻓﺰاﻳﻨـﺪه و ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ ﻓﻀـﺎي‬ ‫ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﺳﺖ ]‪ .[2‬اﻳﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اوج ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﻓﻀـﺎي ﻛﺴـﺐ و ﻛـﺎر‬ ‫ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻳﺪ‪ .‬درﻫﻢﺗﻨﻴﺪﮔﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻨﻄﻘﻪاي‪ ،‬ﺑﺤـﺮانﻫـﺎي ﻣـﺎﻟﻲ و‬ ‫رﻛﻮد ﺟﻬﺎﻧﻲ‪ ،‬ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﭼﻨﺪﻣﻠﻴﺘﻲ و آزادﺳـﺎزي ﺑﺎزارﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟـﺬب ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﻫـﺎي‬ ‫ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﺑﻲﻧﻈﻢ ﻛﺮده اﺳـﺖ و ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎي ﺗﺠـﺎري‬ ‫ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺗﺨﺎذ اﺳـﺘﺮاﺗﮋيﻫـﺎي ﻛﺎرآﻣـﺪ و روي آوردن ﺑـﻪ اﻟﮕﻮﻫـﺎي‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺤﺎدﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي اﺗﺤﺎدﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺮﻛﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺎ‬ ‫اﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي آنﻫﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲﻫﺎ و ﺑﻲﻧﻈﻤﻲﻫـﺎي ﺧـﺎص ﺑـﺎزار ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ‬ ‫داﺷﺖ‪ .‬ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷـﺮﻛﺎ‪ ،‬دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣـﻮرد‬ ‫اﻧﺘﻈﺎر از ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي اﺗﺤﺎدﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ را رﻫـﺎوردي از ﺗﺼـﻤﻴﻢﮔﻴـﺮي درﺑـﺎره ﺷـﺮﻛﺎ ﻣـﻲداﻧﻨـﺪ‬ ‫]‪ .[3،4‬ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺑﺎزار ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺮﻛﺎ در اﺗﺤﺎدﻫـﺎي اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ را‬ ‫ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲﺳﺎزد‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ درك ﺗﺒﻌﺎت ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي درﺧﺼﻮص ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺮﻛﺎ ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻧﻈﺮي داﻧﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋي در ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠـﻞ‪ ،‬ﻳﺎﻓﺘـﻪﻫـﺎي ارزﺷـﻤﻨﺪي ﻧﻴـﺰ‬ ‫ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘـﻲ ﺷـﺮﻛﺎ ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﺗﺤـﺎدﻫـﺎي‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻼوه از آنﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ و ﺑﺎزار ﻫـﺪف ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ارﺗﺒـﺎط‬ ‫دارﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻘﺶ ﺗﻤﺮﻛﺰ روي ﻳﻚ ﺑﺎزار ﺧﺎص در راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺷﺮﻛﺎ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﺗﺤـﺎد ﻧﻴـﺰ‬ ‫ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺻـﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘـﻲ و ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ ‪ 25‬ﻣﻴﻠﻴـﺎرد دﻻري‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻴﻤﺎنﻛﺎري در ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‪ ،‬ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ اﺗﺤﺎدﻫـﺎي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪Downloaded from mri.modares.ac.ir at 13:39 IRST on Monday October 29th 2018‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در اﻳﺮان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره ‪ ،22‬ﺷﻤﺎره ‪ ،2‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪1397‬‬ ‫و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي داﺧﻠﻲ‪ ،‬ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ‪ -‬ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳـﻬﻢ واﻗﻌـﻲ ﺧـﻮد‬ ‫از ﺳﺒﺪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﻠﻲ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت در ﺳـﺎل ‪95‬‬ ‫ﺑﻪ رﻗﻤﻲ در ﺣﺪود ‪ 2/2‬ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ در ﻛﻨﺎر ﺗـﻮان ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ‬ ‫و ﻓﻨﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺮاي ﺷﻜﻞدﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖﻫﺎي اﺛﺮﺑﺨﺶ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﭘـﮋوﻫﺶ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ روي ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ و ﺑﺎزار ﻫـﺪف ﺷـﺮﻛﺎ ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺿـﺮورت ﺑﻬﻴﻨـﻪﺳـﺎزي ﺗﺼـﻤﻴﻢﻫـﺎي‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي اﺗﺤﺎدﻫﺎي اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ در ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎي‬ ‫داﺧﻠﻲ اﺳﺖ‪ .‬از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻮآوري ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺸﻲ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ اﺑﻌـﺎد ﻧﺎﺷـﻲ از ﻣﻠﻴـﺖ‬ ‫ﺷﺮﻛﺎ در ﻫﻤﻜﺎريﻫﺎي ﺑﻴﻦﺷﺮﻛﺘﻲ ﻣﻴﺎن ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳـﺖ و ﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎي‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻪ ﻣﺪلﺳﺎزي اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺮﻛﺎ ﭘﺮداﺧﺘـﻪاﻧـﺪ‬ ‫]‪ .[5‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻋﻠﻢ ﺗﺼﻤﻢﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻳﺎدآور ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮيﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در اﻳـﻦ‬ ‫ﺳﻄﺢ از ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ از ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﻗـﺎدر ﺑـﻪ‬ ‫ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ از ﺷﺮاﻳﻂ واﻗﻌﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ]‪ .[6‬ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ روﻳﻜـﺮد اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ در ﺗﻔﻜﻴـﻚ‬ ‫ﻣﻴﺎن ﻣﻠﻴﺖ ﺷﺮﻛﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ دو ﮔـﺮوه ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘـﻲ ﺗﻮﺳـﻌﻪﻳﺎﻓﺘـﻪ )ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻋﻀـﻮ ﮔـﺮوه‬ ‫ﻫﺸﺖ‪ 1‬ﺷﺎﻣﻞ آﻟﻤﺎن‪ ،‬اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺎدا و ژاﭘﻦ( و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ ﻧﻮﻇﻬـﻮر )ﻛﺸـﻮرﻫﺎي‬ ‫ﻋﻀﻮ ﺑﺮﻳﻜﺲ‪ 2‬ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﺮزﻳـﻞ‪ ،‬روﺳـﻴﻪ‪ ،‬ﻫﻨـﺪ‪ ،‬ﭼـﻴﻦ و آﻓﺮﻳﻘـﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ( از دﻳﮕـﺮ وﺟـﻮه ﻧﻮآوراﻧـﻪ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﺮوري ﺑـﺮ‬ ‫ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻧﻈﺮي درﺑﺎره اﺗﺤـﺎدﻫـﺎي اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ‪ ،‬ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘـﻲ ﺷـﺮﻛﺎ و ﺑـﺎزار ﻫـﺪف اﺗﺤـﺎد ﭘـﻴﺶ‬ ‫ﻣﻲرود‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ‪ ،‬وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي روشﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳـﺖ‬ ‫و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎي آﻣﺎري و ﺟﻤﻊﺑﻨـﺪي ﺣﺎﺻـﻞ از ﻳﺎﻓﺘـﻪﻫـﺎ ﺑﺨـﺶ ﭘﺎﻳـﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﻟـﻪ را ﺷـﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ‬ ‫‪ -1-2‬اﺗﺤﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺮﻛﺎ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻓﻀﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻮﻇﻬﻮر و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ارﺗﻘـﺎ ﺗـﻮان‬ ‫رﻗــﺎﺑﺘﻲﺷــﺎن ﺑــﺮاي ﺣﻀــﻮر اﺛــﺮﺑﺨﺶ در ﺑﺎزارﻫــﺎي ﺟﻬــﺎﻧﻲ ﻫﺴ ـﺘﻨﺪ‪ .‬اﻳــﻦ ﺷــﺮﻛﺖﻫــﺎ ﻋﻤﻮﻣ ـﺎً ﺑــﺎ‬ ‫‪33‬‬ ‫‪Downloaded from mri.modares.ac.ir at 13:39 IRST on Monday October 29th 2018‬‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻴﻤﺎنﻛﺎري اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻓﺮاوان ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻴﻤـﺎنﻛـﺎري در ارزآوري‬ ‫ﻃﻬﻤﻮرث ﺣﺴﻨﻘﻠﻲ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ‪...‬‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻳﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷـﻜﻞدﻫـﻲ ﻫﻤﻜـﺎريﻫـﺎي‬ ‫ﺑﻴﻦﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺎﻳﻲ از دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻳﻜﻲ از اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣـﻲآﻳـﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺗﺤﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ را ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺪﻳﻞ ﻛﺎرآﻣﺪي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲداﻧﻨـﺪ و‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻨﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻀـﻮر در ﺑـﺎزار ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠـﻞ از‬ ‫ﺗﻮان و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺑﺎزار ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ اﻳـﻦ ﮔﺰﻳﻨـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ‬ ‫ﻣﻲﻳﺎﺑـﺪ ]‪ .[7‬ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮ ﻧﻴـﺰ اﺗﺤﺎدﻫـﺎي اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ در ﻗﺎﻟـﺐ اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ را اﻟﺰاﻣـﻲ ﺑـﺮاي‬ ‫ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﺪن ﺑﻨﮕﺎه ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮاي ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎﻳﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲداﻧﻨﺪ ]‪.[8‬‬ ‫اﺗﺤـﺎدﻫــﺎي اﺳــﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑـﺎ ﺗﺮﻛﻴــﺐ ﻛــﺮدن ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ﻗﺎﺑﻠﻴــﺖﻫــﺎي ﻓﺮاﺗـﺮ از ﻣﺮزﻫــﺎي ﻳــﻚ ﺑﻨﮕــﺎه‬ ‫ارزشآﻓﺮﻳﻨــﻲ ﻣــﻲﻛﻨﻨــﺪ‪ .‬اﺗﺤــﺎد ﻧﻴﺎزﻣﻨــﺪ ﺗﻌــﺎﻣﻼت ﻣــﺪاوم و اﻳﺠــﺎد ﻫﻤــﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻴــﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪاي از‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ و ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺷـﻜﻞﮔﻴـﺮي اﺗﺤـﺎد ﺿـﺮورت‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ]‪ .[4‬ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺰاﻳﺎي اﺗﺤﺎدﻫﺎي اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺴـﻴﺎري از آنﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺷﻜﺴـﺖ‬ ‫روﺑﻪرو ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻜﺴﺖ اﺗﺤﺎدﻫﺎ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدي دارد‪ ،‬اﻣﺎ ﺑـﻲﺗﺮدﻳـﺪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺮﻳﻚ ﻧﻘـﺶ‬ ‫ﭘﺮرﻧﮕﻲ در اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دارد ]‪ .[9‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﺗﻔﻮي ﺷﺮﻛﺎ و ﺟﻬﺖدﻫﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑـﻪ آن‬ ‫در ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺑﺎره ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺗﺤﺎدﻫـﺎي اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻗـﺮار دارد‪ .‬ﺑـﻲﺗـﻮﺟﻬﻲ ﺑـﻪ‬ ‫ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺮﻛﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻋﻤﺮ و دوام اﺗﺤـﺎدﻫـﺎ ﻋﻤـﻼً ﺳـﺒﺐ اﻧﺤـﺮاف از اﺳـﺘﺮاﺗﮋيﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ و‬ ‫اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮد و ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻓﺮﺻـﺖ زﻳـﺎدي را ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ‬ ‫ﻃﺮﻓﻴﻦ درﮔﻴﺮ در اﺗﺤﺎد ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ ]‪.[10‬‬ ‫ﮔــﺰﻳﻨﺶ ﺷــﺮﻳﻚ از ﻣﻨﻈــﺮ ﺗﻨﺎﺳــﺐ اﺳــﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨــﺪ اﻧﺘﺨــﺎب ﺑﻨﮕــﺎهﻫــﺎﻳﻲ اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻣﻨــﺎﺑﻊ و‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را دارﻧﺪ و ﻣﻲﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴـﺎر ﻃـﺮف‬ ‫دﻳﮕﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳـﺎﺧﺖ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﮕـﺎه از ﻣﻨﻈـﺮ ﺗﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﮔﻮﻳـﺎي‬ ‫ﻣﻨﻄــﻖ ﺗﺼــﻤﻴﻢﮔﻴــﺮي ﻋﻘﻼﻧــﻲ در ﺷــﻜﻞﮔﻴــﺮي اﺗﺤــﺎد اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻫــﺮ ﻛــﺪام از ﻃــﺮﻓﻴﻦ آن ﻗــﺎدر ﺑــﻪ‬ ‫اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ]‪ .[9‬ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﻛﺎ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ‬ ‫درﻫﻢﺗﻨﻴﮔﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ و اﻳـﻦ ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ‬ ‫ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺘﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﻛﺎ را ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﺟـﻨﺲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣـﺎﻟﻲ ﭘـﻴﺶ ﺑـﺮد‪.‬‬ ‫ﻃﻴﻔﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﻳﻲ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﺎ ﺑﻴﻨﺶ ﺷﺮﻛﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪه ﺗـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب‬ ‫‪34‬‬ ‫‪Downloaded from mri.modares.ac.ir at 13:39 IRST on Monday October 29th 2018‬‬ ‫ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﺗﻮان ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار‪ ،‬دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻳـﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ﻻزم ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در اﻳﺮان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره ‪ ،22‬ﺷﻤﺎره ‪ ،2‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪1397‬‬ ‫ﺑﻪ وﺟﻮه ﻛﻴﻔﻲ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺮﻛﺎ ﺟﻠﺐ ﺷﻮد ]‪.[11‬‬ ‫ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ آنﭼﻪ در ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺮﻛﺎي اﺗﺤﺎد رخ ﻣﻲدﻫـﺪ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي اﺗﺤﺎد ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ]‪ .[12‬در واﻗﻊ ارزشآﻓﺮﻳﻨﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻗﺮاري ﻫﻤﻜـﺎريﻫـﺎي‬ ‫ﺑﻴﻦﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﺮ اﻟﮕﻮﻳﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﻛﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺮاي ﺗﻨﻈـﻴﻢ و اداره رواﺑـﻂ‬ ‫ﻣﻴﺎن آنﻫﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻫﻢ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻫﻤﻜـﺎري و ﻫـﻢ از ﻫـﻢاﻓﺰاﻳـﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻛـﺮد ]‪ .[4‬اﺗﺤـﺎدﻫـﺎي اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺮﺳـﺎﺧﺘﻪﻫـﺎﻳﻲ از رواﺑـﻂ ﺷـﺮاﻛﺘﻲ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﺸﺎرﻛﺖﻫﺎي ﻃﺮﻓﻴﻦ درﮔﻴـﺮ در آنﻫـﺎ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺤﻘـﻖ ﻋﻤﻠﻜـﺮد در‬ ‫راﺳﺘﺎي اﻧﺘﻈﺎرات ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي اﺗﺤﺎد ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت و‬ ‫ﻣﺸﺎرﻛﺖﻫﺎي ﻃﺮﻓﻴﻦ درﮔﻴـﺮ در اﺗﺤـﺎد ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﻘـﻖ اﻫـﺪاف و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻧﺎﺷـﻲ از‬ ‫ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي اﺗﺤﺎد را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ و ﻣـﻲﺗـﻮان ﺑﻬﻴﻨـﻪﺳـﺎﺧﺘﻦ آن ﻋﺎﻣـﻞ را ﺳـﺎزوﻛﺎري در‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ اﺗﺤﺎد داﻧﺴﺖ ]‪.[12‬‬ ‫‪ -2-2‬ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺷﺮﻛﺎ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺧﺎﺳــﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘــﻲ ﺷــﺮﻛﺎ در اﻟﮕﻮﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻫﻤﻜــﺎري ﺑــﻴﻦﺷــﺮﻛﺘﻲ ﺑــﻴﻦاﻟﻤﻠﻠــﻲ ﻳﻜــﻲ از‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ‪ ،‬زﻳﺮا ﻣﻠﻴﺖ ﺷﺮﻛﺎ ﺑﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻴـﺎن‬ ‫آنﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺗﺤﺎد ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳـﺖ ]‪13‬؛ ‪ .[14‬دﻳـﺪﮔﺎهﻫـﺎي‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺠﺎﻧﺲ ﺷﺮﻛﺎ در اﺗﺤﺎدﻫﺎي اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪ .‬در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ‬ ‫ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﻨﻮع ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺷﺮﻛﺎ را ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒـﻮد ﺳـﻄﺢ ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﺗﺤـﺎد داﻧﺴـﺘﻪاﻧـﺪ؛‬ ‫ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﻟﺸﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻳﺎد ﻛﺮدهاﻧﺪ ]‪.[15‬‬ ‫ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺮﻳﻚ در ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﻠﻴـﺖ ﺷﺮﻛﺎﺳـﺖ و ﺗﻔـﺎوتﻫـﺎي ﻧﻬـﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ‬ ‫ﻣﻴﺎن ﻣﻠﻴﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدي از ﻗﺒﻴﻞ ﻫـﺪف اﺗﺤـﺎد‪ ،‬ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﮔـﺰﻳﻨﺶ ﺷـﺮﻳﻚ و رﻫـﺎورد‬ ‫اﺗﺤﺎد را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ ]‪ .[16‬ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ از‬ ‫ﻣﻠﻴﺖ ﺷﺮﻛﺎ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺷﺮﻛﺎ در ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺗﺤﺎدﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ را ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗـﺮار دادهاﻧـﺪ‬ ‫]‪ .[14‬ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮﺳﻦ‪ (2013) 3‬ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺗﺤﺎدﻫﺎي اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ‬ ‫ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اذﻋﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺗﺤـﺎد‬ ‫‪35‬‬ ‫‪Downloaded from mri.modares.ac.ir at 13:39 IRST on Monday October 29th 2018‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺎ ﺑﺮاي ﺷﻜﻞدﻫﻲ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻮاﺟﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺼـﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻧـﺪﮔﺎن‬ ‫ﻃﻬﻤﻮرث ﺣﺴﻨﻘﻠﻲ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ‪...‬‬ ‫را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ ]‪.[17‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺿﻤﻦ اذﻋﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺷـﺮﻛﺎ در ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﺗﺤـﺎد ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻣﻴـﺎن‬ ‫ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺷﺮﻛﺎ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ‪ ،‬ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ‪ ،‬دﻳﻦ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺳﻄﺢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و روﻳﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑـﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺪاﻳﺶ رﻳﺴﻚ در اﺗﺤﺎدﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺷﺎره ﻛﺮدهاﻧـﺪ ]‪ .[18‬ﻫﻴـﺖ‪ 4‬و‬ ‫ﻫﻤﻜﺎران )‪ (2000‬ﺑـﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ﮔـﺰﻳﻨﺶ ﺷـﺮﻛﺎ در ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي ﺗﻮﺳـﻌﻪﻳﺎﻓﺘـﻪ و‬ ‫ﻧﻮﻇﻬﻮر اﺷﺎره ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷـﺮﻛﺎ از ﻳـﻚﺳـﻮ ﻧﺎﺷـﻲ از‬ ‫اﻫﺪاف ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺠﺎري در ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ و از ﺳﻮي دﻳﮕـﺮ ﻋﻠﺘـﻲ‬ ‫ﺑﺮاي ﺗﻔﺎوت ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺗﺤﺎدﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ ]‪.[19‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﺗﻔﺎوت در ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺷﺮﻛﺎ ﺗﺎ آن اﻧـﺪازه ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار اﺳـﺖ ﻛـﻪ آﻫﻠﺴـﺘﺮام و ﻫﻤﻜـﺎران )‪ (2014‬در‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪاي روي ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﭼﻴﻨــﻲ‪ ،‬ﮔــﺰﻳﻨﺶ ﺷــﺮﻛﺎ ﺑــﺮاي اﺗﺤــﺎدﻫــﺎي اﺳــﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ را از ﻣﻨﻈــﺮ ﺳــﻪ‬ ‫ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼﻴﻨﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛﺮده و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﻣﺤـﻴﻂ ﻧﻬـﺎدي اﻳـﻦ ﺧـﺮده‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟﺪاﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼـﺎدي ﭘﺪﻳـﺪار ﺷـﺪه ﺳـﺒﺐ اﻫﻤﻴـﺖ ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫـﺎي‬ ‫ﻣﺘﻤﺎﻳﺰي ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺮﻳﻚ در ﻫﺮ ﻛﺪام از آنﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ]‪ .[20‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻔـﺎوتﻫـﺎي ﻧﻬـﺎدي‬ ‫ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ را در ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑـﻪ ﺑﺎزارﻫـﺎي ﺧـﺎرﺟﻲ ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﻫﻨﮕـﺎم‬ ‫ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻗـﺮار ﻣـﻲدﻫـﺪ‪ .‬از اﻳـﻦرو ﺷـﻜﻞﮔﻴـﺮي اﺗﺤـﺎد ﺑـﺎ‬ ‫ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎﻳﻲ از ﺑﺎزار اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺪف ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﻬﺎدي ﺑﺎزار ﻫﺪف و ﻛﺴـﺐ‬ ‫ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ در آن را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻣﻴـﺎن ﺑﺎﻓـﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻃـﺮﻓﻴﻦ‬ ‫اﺗﺤﺎد اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪ ،‬زﻳﺮا رﻳﺴﻚ ﻧﻬﺎدي ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ راﺑﻄـﻪ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ دارد ]‪.[3‬‬ ‫در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺷﺮﻛﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺗﺤﺎدﻫﺎي اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ‪،‬‬ ‫ﻳﻚ ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ و ﺳﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه و ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻣﻴـﺎن ﺷـﺮﻛﺎ از ﺣﻴـﺚ ﺳـﻄﺢ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ در دو ﮔﺮوه ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘـﻲ ﻧﻮﻇﻬـﻮر‬ ‫ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ اول‪ :‬ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺷﺮﻛﺎي اﺗﺤﺎد‪ ،‬ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي اﺗﺤـﺎد را ﺗﺤـﺖ‬ ‫ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪Downloaded from mri.modares.ac.ir at 13:39 IRST on Monday October 29th 2018‬‬ ‫دارد و ﻋﻼوهﺑﺮ آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻏﻴﺮﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﺗﺤـﺎدﻫـﺎ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در اﻳﺮان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره ‪ ،22‬ﺷﻤﺎره ‪ ،2‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪1397‬‬ ‫ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﻣﻴﺎن ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎﻳﻲ از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ ﻧﻮﻇﻬﻮر دارد‪.‬‬ ‫ ﻓﺮﺿﻴﻪ ‪ :1-2‬اﺗﺤﺎد ﻣﻴﺎن ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي اﻳﺮاﻧـﻲ ﺑـﺎ ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎﻳﻲ از ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘـﻲ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ‪،‬‬‫ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﻣﻴﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﻨﮕﺎه اﻳﺮاﻧﻲ دارد‪.‬‬ ‫ ﻓﺮﺿﻴﻪ ‪ :1-3‬اﺗﺤﺎد ﻣﻴﺎن ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻨﮕﺎهﻫـﺎﻳﻲ از ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘـﻲ ﻧﻮﻇﻬـﻮر‪ ،‬ﻋﻤﻠﻜـﺮد‬‫ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﻣﻴﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﻨﮕﺎه اﻳﺮاﻧﻲ دارد‪.‬‬ ‫‪ -3-2‬ﺑﺎزار ﻫﺪف اﺗﺤﺎدﻫﺎ‬ ‫در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻫﺪف اﺗﺤﺎدﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﮔـﺰﻳﻨﺶ ﺷـﺮﻛﺎ در‬ ‫اﺗﺤﺎدﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﮔـﺰﻳﻨﺶ‬ ‫ﺷﺮﻳﻚ را از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖﻫـﺎ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ در اﺧﺘﻴـﺎر ﺷـﺮﻛﺎي ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار دادهاﻧـﺪ ]‪.[4‬‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي درﺑﺎره اﻳﻦﻛﻪ اﺗﺤﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺎﻳﺪ روي ﭼﻪ ﺑﺎزار ﻫﺪﻓﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﻮد‪ ،‬ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻬﻤـﻲ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺧﺮوﺟﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺮﻛﺰ روي ﺑﺎزار ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻳﻜﻲ از ﻃـﺮﻓﻴﻦ درﮔﻴـﺮ در اﺗﺤـﺎد‬ ‫ﻳﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ روي ﺑﺎزاري ﻣﺠﺰا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ ﻃـﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬آﻛﻮﺋـﺎه‪ (2009) 6‬ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﻤﻜﺎريﻫﺎي ﺑـﻴﻦﺷـﺮﻛﺘﻲ در ﺑﺎزارﻫـﺎي ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘـﻲ ﺷـﺮﻛﺎ و‬ ‫ﻣﺰﻳﺖﻫﺎي وﻳﮋه ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﻠﻴﺖ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻫﻤﻜـﺎري ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ‪ .‬ﻳﺎﻓﺘـﻪﻫـﺎي اﻳـﻦ ﻣﺤﻘـﻖ‬ ‫ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺎﻳﻲ از ﺑﺴـﺘﺮ اﻗﺘﺼـﺎدﻫﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪﻳﺎﻓﺘـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑـﺎ اﺗﺨـﺎذ‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰﻣﺤﻮر داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺎﻳﻲ از ﺑﺴﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﻧﻮﻇﻬـﻮر راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ‬ ‫و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪﻣﺤﻮر دارد‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎزار ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺒـﻪﻫـﺎي‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮدي اﺗﺤﺎدﻫﺎ و ﻫﻤﻜﺎريﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ]‪.[21‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞﻛﻨﻨﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ژاﻧﮓ‪ ،‬ﻟﻲ‪ ،‬ﻫﻴـﺖ و‬ ‫ﻛﻮﺋﻲ‪ (2007) 7‬ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻫﺪف را ﻣﺘﻐﻴﺮي ﺗﻌﺪﻳﻞﻛﻨﻨﺪه در راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴـﻖ‬ ‫و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻤﻜﺎريﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻲداﻧﻨﺪ ]‪ .[22‬ﭘﮋوﻫﺶ ﻟﻲ و ﻓﺮﻳـﺮا‪ (2008) 8‬ﻧﻴـﺰ‬ ‫ﺣﺎﻛﻲ از ارﺗﺒﺎط ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺑﺎ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺷﺮﻛﺎي اﺗﺤﺎد از ﺣﻴﺚ ﻛـﺎﻫﺶ رﻳﺴـﻚﻫـﺎي‬ ‫ﻧﻬﺎدي و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳـﺖ ]‪ .[3‬از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘـﻲ ﺷـﺮﻳﻚ‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ دﺳﺖ اول ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ از ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ داﻧـﺶ ﺷـﺮﻳﻚ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑـﺎزار‬ ‫‪37‬‬ ‫‪Downloaded from mri.modares.ac.ir at 13:39 IRST on Monday October 29th 2018‬‬ ‫‪ -‬ﻓﺮﺿﻴﻪ ‪ :1-1‬اﺗﺤﺎد ﻣﻴﺎن ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎﻳﻲ از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد‬ ‫ﻃﻬﻤﻮرث ﺣﺴﻨﻘﻠﻲ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ‪...‬‬ ‫دوﻫﺮﺗﻲ‪ (2009) 9‬ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزار ﻫﺪف و ﺷﺮﻛﺎ ﺑﺮاي ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦﺷـﺮﻛﺘﻲ‬ ‫در ﺑﺎزار ﻫﺪف واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺮﻛﺎ ﻣﻘـﺪم‬ ‫ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزار ﻫﺪف اﺳﺖ و ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺮﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮاي ﺷـﻜﻞدﻫـﻲ ﺑـﻪ ﻫﻤﻜـﺎري ﺑـﻴﻦﺷـﺮﻛﺘﻲ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ را ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ ]‪.[24‬‬ ‫ﻫﻨﻮاﻧﻴﭻ‪ ،‬ﻣﻴﻠﺮ‪ ،‬رﻳﭽﺎردز و ﻛﺎووﺳﮕﻴﻞ‪ (2003) 10‬ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﻣﻠﻴﺖﻫـﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ‬ ‫ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻜﻲ از ﻳﻚ ﻣﻠﻴﺖ دﻳﮕﺮ در ﺑﺎزار ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﺎزده ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺑـﺎ آن‬ ‫ﺷﺮﻳﻚ در ﺑﺎزار ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘـﻲ ﺷـﺮﻳﻚ دارد‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ آنﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲدﻫﻨـﺪ ﻫﻤﻜـﺎري ﻣﻴـﺎن دو‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در ﻳﻚ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ دﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻴﺎن ﻳـﻚ ﺷـﺮﻛﺖ اﻣﺮﻳﻜـﺎﻳﻲ‬ ‫ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺘﻲ از ﻳﻚ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎزده را ﺑـﺮاي‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﺮآﻣﺪه از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﻳﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﻤـﺮاه دارد؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ‬ ‫ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦﺷﺮﻛﺘﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ ]‪ .[13‬ﭼﻴـﺎﺋﻮ‪ ،‬ﻳـﻮ و ﭘﻨـﮓ‪ (2009) 11‬ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ روي ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﺗﻌـﺪﻳﻞﻛﻨﻨـﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻫﻤﻜـﺎري ﺑـﺎ ﺷـﺮﻳﻜﻲ از ﻳـﻚ‬ ‫ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ دﻳﮕﺮ در ﺑﺎزار ﻏﻴﺮﻣﺤﻠـﻲ ﻃـﺮﻓﻴﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي از ﻫﻤﻜـﺎري ﺑـﺎ آن ﺷـﺮﻳﻚ در‬ ‫ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ ﻫﺮﻛﺪام از ﻃﺮﻓﻴﻦ دارد‪ .‬ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲدﻫـﺪ ﺗﻤﺮﻛـﺰ روي ﺑـﺎزار ﻫـﺪف ﻧﻘـﺶ‬ ‫ﻣﻌﻨﻲداري در راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺷﺮﻛﺎ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻤﻜﺎري ﻣﺸﺘﺮك در ﺑـﺎزار ﻣﺤﻠـﻲ ﻧـﺪارد‪،‬‬ ‫اﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﻳﻞﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ روي ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺑﺮاي ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ]‪.[14‬‬ ‫در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزار ﻫﺪف اﺗﺤﺎد ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﻳﻞﮔﺮي ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑـﺎزار‬ ‫ﻫﺪف در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻓﺮﺿﻴﻪ دوم ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻳـﻚ ﻓﺮﺿـﻴﻪ اﺻـﻠﻲ و دو‬ ‫ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﺿــﻴﻪ اﺻــﻠﻲ دوم‪ :‬ﺑــﺎزار ﻫــﺪف راﺑﻄــﻪ ﻣﻴــﺎن ﺧﺎﺳــﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘــﻲ ﺷــﺮﻛﺎ و ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﺣﺎﺻــﻞ از‬ ‫ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي اﺗﺤﺎد را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ ﻓﺮﺿﻴﻪ ‪ :2-1‬اﺗﺤﺎد ﻣﻴﺎن ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ و ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎﻳﻲ از ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘـﻲ ﺗﻮﺳـﻌﻪﻳﺎﻓﺘـﻪ در‬‫ﺑﺎزارﻫﺎي ﻧﻮﻇﻬﻮر‪ ،‬ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ و ﺑﻨﮕﺎهﻫـﺎﻳﻲ از ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘـﻲ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ در دﻳﮕﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ دارد‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻓﺮﺿﻴﻪ ‪ :2-2‬اﺗﺤـﺎد ﻣﻴـﺎن ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎي اﻳﺮاﻧـﻲ و ﺑﻨﮕـﺎهﻫـﺎﻳﻲ از ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘـﻲ ﻧﻮﻇﻬـﻮر در‬ ‫‪38‬‬ ‫‪Downloaded from mri.modares.ac.ir at 13:39 IRST on Monday October 29th 2018‬‬ ‫ﻫﺪف ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد ]‪14‬؛ ‪.[23‬‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در اﻳﺮان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره ‪ ،22‬ﺷﻤﺎره ‪ ،2‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪1397‬‬ ‫ﻧﻮﻇﻬﻮر در دﻳﮕﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ دارد‪.‬‬ ‫‪ -3‬روشﺷﻨﺎﺳﻲ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘـﻲ‬ ‫ﺷﺮﻛﺎ در ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي اﺗﺤﺎدﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻲﭘﺮدازد‪ .‬ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر‬ ‫اﺑﺘﺪا راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺷﺮﻛﺎ و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺗﺤﺎدﻫﺎ و ﺳﭙﺲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺑـﺮ راﺑﻄـﻪ ﻣﻴـﺎن‬ ‫ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺷﺮﻛﺎ و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺗﺤﺎدﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﺤﻠﻴـﻞ‬ ‫و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﺼﻴﺼﻪﻫﺎي ﻏﻴﺮاﻛﺘﺴﺎﺑﻲ )ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ( ﺷﺮﻛﺎي اﺗﺤـﺎد و ﺳـﭙﺲ‬ ‫دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ درﺑﺎره اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎه‬ ‫ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺷﺮﻛﺎ و ﺑﺎزار ﻫﺪف اﺗﺤﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺗﺼـﻤﻴﻢﮔﻴـﺮي ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﺗـﻮان ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ و‬ ‫ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣـﻲﺷـﻧﺪ‪ .‬ﺗﻌـﺪاد اﻧـﺪك ﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎي ﻣﻨﺘﺸـﺮه در زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ‬ ‫اﺗﺤﺎدﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و اﻫﻤﻴﺖ ﻫﻤﻜﺎريﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزي ﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎي اﻳﺮاﻧـﻲ‬ ‫ﺑﺮاي ورود و ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ ﻛـﺮدن ﺳـﻬﻢ ﺑﻴﺸـﺘﺮي از ﻇﺮﻓﻴـﺖ ‪ 25‬ﻣﻴﻠﻴـﺎرد‬ ‫دﻻري ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺿـﺮورت اﻧﺠـﺎم و وﺟـﻮه ﻧﻮآوراﻧـﻪ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ را ﺷـﻜﻞ‬ ‫ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸـﻲ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري ﭘـﮋوﻫﺶ در ﺣـﻮزه ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎي‬ ‫ﭘﻴﻤﺎنﻛﺎري ﺳﺎﺧﺖ و اﺣﺪاث ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه و واﺣﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ اﻳﻦ ﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎ‬ ‫در ﺑﺎزار ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس دادهﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز از آن دﺳـﺘﻪ از اﺗﺤﺎدﻫـﺎي اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ‬ ‫ﮔﺮدآوري ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺖﻛﻢ ﻳﻚ ﺷﺮﻳﻚ اﻳﺮاﻧـﻲ از ﻣﻴـﺎن ﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎي ﭘﻴﻤـﺎنﻛـﺎري ﺳـﺎﺧﺖ و‬ ‫اﺣﺪاث ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﭘﻴﻤﺎنﻛﺎر ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺻـﻨﻌﺘﻲ اﻳـﺮان داﺷـﺘﻪ و در‬ ‫ﺑﺎزه ﺷﺶﺳﺎﻟﻪ از اﺑﺘﺪاي دﻫـﻪ ﻧـﻮد ﺷﻤﺴـﻲ )ا...
View Full Document

 • Fall '09
 • SUSANLYNNJAMES

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern