Course Hero Logo

BALANGKAS A.docx - BALANGKAS A 1. PAMAGAT “WALANG SUGAT” 2....

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 4 out of 13 pages.

BALANGKAS A1.PAMAGAT“WALANG SUGAT”2.MAY AKDASEVERINO R. REYESSiSeverino Reyesay isinilang sa Santa Cruz,Maynilanoong 11 Pebrero 1861.Ikalima siya sa mga anak ng mag-asawang Rufino Reyes at Andrea Rivero.Nagtapos siya ngBachelor of Philosophy and LetterssaUnibersidad ng SantoTomas. Kilala siya bilangAma ng Sarsuelang Tagalog. Sa kanyang pagsusulat ng mgakuwentong pambata, ginamit niya ang sagisag naLola Basyang.Ang kanyang sarsuelang pinamagatangWalang Sugatna nasulat sa unangbahagi ng panahon ng mgaAmerikanoang itinuturing na kanyang obra maestro. Ito aypumapaksa sa kapangyarihan ng pag-ibig sa mga taong tunay na nagmamahalan.Ang ilan sa maga sarsuelang sinulat ni Severino Reyes ayWalang Sugar,HulingPatty,Minda Morado,Mga Bayag ni Cupidodo,Mga Pusong Dakila,RIP,Ang Kalupiatiba pa. Ang RIP ay isang sarsuelang sinulat ni Don Binoy upang tuyain ang Moro-morosa pagkamatay nito.Si Severino Reyes ay nagsimula ng modernong pagsulat ng dula. Pinaksa ngkanyang mga dula ang suliranin ng mga Pilipino sa pagdating at pananakop ng mgaAmerikano. Si Don Binoy (palayaw ni Severino Reyes) ay naging patnugot nglingguhang magasingLiwayway.
3.MGA TAUHANTenyong-isang lalaking mapagmahal sa kanyang kasintahan,pamilyaat sa bayan.Julia- ang babaeng pinakamamahal ni Tenyong.Juana-ina ni Julia.Lucas-kanang kamay at utusan ni Tenyong.Miguel-ang lalaking ipinagkasundo kay Julia para pakasalan.Tadeo-ang ama ni Miguel; may lihim na pagtingin kay Juana.Kapitan inggo-ama ni Tenyong; asawa ni Putin; namatay dahil sakalupitan ng mga Kastila.Kapitana Putin-ina ni Tenyong at asawa ni inggo.Marcelo-alkalde o punong bayan.Heneral-malapit na kabigan ni Tenyong.Kura-ang paring nagkumpisal kay Tenyong.Mediko-ang gumamot kay Tenyong.Religioso 1 at Religioso 2-malulupit na prayle.Monica- alila ni Julia4.BUOD
Si Julia at Tenyong ay nagmamahalan. Pinahihirapan ng mga Frayle angama ni Tenyong hanggang sa ito'y namatay. Dahil dito, nagkaroon ngpagrerebelde at sinugod ng mga kalalakihan ang estacion ng Guiginto kasamana ditto si Tenyong.Samantala, pinagkasundo naman si Julia ng kanyang ina kay Miguel naanak ni Tadeo. Ng malaman ito ni Tenyong mula sa kanyang kaibigan na siLucas, bumaba sila sa bayan kasama ang mga katipunero. Sa simbahan ,ikakasal na si Juliakay Miguel nang dumatingsi Tenyong na sugatan, nasapunto ngkamatayan. Ipinatawag ng Heneral ng mga katipunero ang pari paramakapangumpisal si Tenyong. Pinakinggan ng kura ang kumpisal ni Tenyong.May huli itong kahilingan ang binata na sila ni Julia ay makasal bago siyamamatay, kahit galit ang ina ni Julia pumayag rin ito sa huli. Ikinasal sina Julia atTenyong. Nagpanggap na sugatan si Tenyong para mapakasalan ni Julia perohuli na ang lahat kahit sumigaw si meguel ng “walang sugat si Tenyong”.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 13 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
NR. LEO SALVANA
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture