ejercicios test resueltos, econometria.pdf

ejercicios test resueltos, econometria.pdf - SELECCIÓ...

This preview shows page 1 - 16 out of 78 pages.

SELECCIÓ PROBLEMES TIPUS TEST © Jordi Arcarons Samuel Calonge
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

I. Introducció al model de regressió © Jordi Arcarons Samuel Calonge
Image of page 2
L’estimació MQO d’una regressió simple ha proporcionat els següents resultats: per tant, la grandària de la mostra N és: a) 100 b) 10 c) 50 d) No es pot determinar © Jordi Arcarons Samuel Calonge 1
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

© Jordi Arcarons Samuel Calonge Davant la matriu de productes creuats: del model y = β 1 + β 2 x 2 + β 3 x 3 + u; quina afirmació és incorrecta: a) falsa 2
Image of page 4
© Jordi Arcarons Samuel Calonge En el model de regressió múltiple quan E(u) 0, això té com a conseqüència principal: a) L’estimador MQO és esbiaixat b) L’estimador MQO no és lineal c) No es compleix la propietat de rang, no hi ha solució MQO d) L’estimador MQO segueix sent un estimador òptim a) certa b) falsa El compliment de la condició de rang depèn de la no existència de combinacions lienals en les variables exògenes, no de què E(u) 0 c) falsa Estimador òptim variància mínima entre els no esbiaixats d) falsa 3
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

A partir de la següent informació: y: 1000 780 510 500 390 340 x: 600 510 410 270 240 220 s’ha obtingut el següent resultat, aplicant MQO: per tant, l’elasticitat estimada en el punt mig de la mostra és: © Jordi Arcarons Samuel Calonge a) 0,986 b) 1,543 c) 2,986 d) 0,828 4
Image of page 6
¿Quin dels següents models és intrínsecament no lineal respecte als paràmetres?: © Jordi Arcarons Samuel Calonge a) certa b) certa c) certa 5
Image of page 7

Subscribe to view the full document.

© Jordi Arcarons Samuel Calonge En un model de regressió simple, en què els valors de la variable explicativa són sempre positius, la covariància de l’estimador MQO, definida com , on a 12 és l’element correspo- nent de (X’X) -1 : a) Sempre és positiva b) Depèn del signe de c) No es pot determinar quin signe tindrà d) Sempre és negativa 6
Image of page 8
© Jordi Arcarons Samuel Calonge Quina de les següents expressions no és correcta en el context de l’àlgebra del model de regressió lineal múltiple?: a) certa b) falsa c) certa d) certa 7
Image of page 9

Subscribe to view the full document.

En el model y = β 1 + β 2 x 2 + … + β k x k + u; amb només una de les següents respostes és correcta: © Jordi Arcarons Samuel Calonge a) falsa b) falsa c) falsa d) certa 8
Image of page 10
© Jordi Arcarons Samuel Calonge Donats els següents resultats corresponents a l’estimació per MQO d’un model de regressió (k=3): c) falsa a) certa b) falsa d) falsa 9
Image of page 11

Subscribe to view the full document.

© Jordi Arcarons Samuel Calonge Havent estimat per MQO la regressió, y = β 2 x 2 + β 3 x 3 +u, com calcularia el R 2 per tal de què sempre es situï entre 0 i 1: 10
Image of page 12
A partir dels següents resultats, relatius a l’estimació per MQO d’un model de regressió múltiple: © Jordi Arcarons Samuel Calonge quina de les següents és la resposta correcta: a) VE = 11102715,158 b) c) L’estimació no és significativa (F 4,45; α =0,05 =2,61) d) R 2 = 0,9218 b) falsa c) falsa d) falsa 11
Image of page 13

Subscribe to view the full document.

En el model: y = β 0 + β 1 x + β 2 x 2 + β 3 x 3 + u; que relaciona el cost total (y) amb el nivell de producció (x), els resultats de l’estimació per MQO (N=10) han estat els següents: a) [1512,327;1532,207] b) [ 389,236; 850,754] c) [ 151,233; 153,221] d) [ 512,332; 532,243] © Jordi Arcarons Samuel Calonge 12
Image of page 14
II. Estimació restringida © Jordi Arcarons Samuel Calonge
Image of page 15

Subscribe to view the full document.

Image of page 16
You've reached the end of this preview.
 • Winter '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern