IN202 Bie daalt-1 2017.pdf - Компьютерын...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Компьютерын сүлжээ II J.CN205 Бие даалтийн ажил 1 Дунд хэмжээний байгууллагын сүлжээ зохион байгуулах Бие даалтын ажлын зорилго : Хичээлээр үзсэн протоколуудаа ашиглан жижиг хэмжээний кампус сүлжээг оновчтой зохион байгуулж аюулгүй байдлыг хангах зорилготой . Нөхцөлүүд : Байгууллага нь төв, 2 салбар гэсэн 3 газар байрладаг. Салбарууд гарцын төхөөрөмж (рөүтер) ашиглан хоорондоо шууд холбоотой. Төв болон салбарууд дотроо дөрөв , дөрвөн дэд сүлжээтэй байх бөгөөд дотоод сүлжээний хаяглалаас сүлжээ сонгон авч дэд сүлжээнд хуваан ашигласан. Салбар Дэд сүлжээ Хэрэглэгчийн тоо Төв 1- р сүлжээ 5 2- р сүлжээ 25 3- р сүлжээ 100 4- р сүлжээ 60 Салбар -1 1- р сүлжээ 5 2- р сүлжээ 10 3- р сүлжээ 25 4- р сүлжээ 25 Салбар -2 1- р сүлжээ 5 2- р сүлжээ 10 3- р сүлжээ 25 4- р сүлжээ 20 Салбар -1 Төв Салбар -2 ISP 1 ISP 2
Image of page 1

Subscribe to view the full document.