Book1 - pinyin character radical A  Ai...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: pinyin character radical A  Ai  Ba  Baba Baba  Bai  Baibai Ban  Ban  Bangzhu Bao  Baokuo Baoqian  Bei Beibei Beijing Ben Benzi  Bi Bian  Biao Bing  Bu  Bu Buyong Canjia Canting Ceng Cesuo Cha Cha  Chang  Changchang Changge  (fu-father) jin-turban , (bi-spoon)  (zhi-stop) (yong-to use) & & & & jin-turban Che chen Chen Chi  Chifan Chifan Chu Chuan Chuang Chufang Chusheng Cidian Da Da Dabian Dadi Dadianhua  Dan  Dangao Dangran  Dao  Daqiu  Daqiu Dazhen De De  Deng Dian  shi-eath h (xue-cave) guang-dotted cliff (chang-factory, workshop),  qian-open box & & chong-worms ; (mi- uncooked rice) bai-white (zhu-bamboo) Dian(zhong)  Dianhua Diannao Dianying Didi ding Dongxi Dou Duanlian Duibuqi Duo Duo Duoda Duoshao Duzi Er Fangbian Fangzi Fangzu  Fashao Fayan Fen Fen Fen  Ganmao  Gao  Gao  Gaosu  Gaoxing  & & (yue-say); (xian- bristle) h & gong-bow (ding-nail) (yi-city) & & cun-inch ; (zou- to walk) (xi-evening);  (hu-door) & & & & (dao-knife) (gao-tall); (ba-eight) Ge  Gege  Gei  Gei Gen gongchengshi Gongsi  Gongzuo Gou Guahao Guangpan Gui  Guixing Guniang  Guo Guojiguanxi Hai  Hai  Haishi  Haizi Hanbao Hanyu Hanzi  Hao  Hao  Hao He  He  Hen Heshi  mi-silkh h (zu-foot) & & quan-dog & & & min-shallow container (bei-shell);  wei-enclosure (shui-water);  chi-step Hong  Hongputaojiu Huaxue Huayan Hui  Hui  Hui  Huida huixin Ji  Jia Jiamei Jian  Jian Jianada Jiao  Jiao Jiao Jiaoshou Jiaoyu Jiejie  Jieshao Jin Jingji Jingju Jingli Jinlai Jinnian  Jintian  Jiu  Jizhe  l \ 6 „ “ & (li-power); (shou- hand) & & ( Pu-rap) ( Pu-rap);  (mi-silk) jin-axe (tou-lid); (mi-silk), h (Yu-jade) h (mu-tree) Juhui Kafei  Kai  Kaiche Kaidao Kaixue...
View Full Document

This note was uploaded on 03/30/2008 for the course CHINESE 2 taught by Professor Feng during the Spring '08 term at Tufts.

Page1 / 26

Book1 - pinyin character radical A  Ai...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online