Book1 - pinyin A Ai Ba Baba Baba Bai Baibai Ban Ban Bangzhu...

Info icon This preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
pinyin character radical A Ai Ba Baba Baba Bai Baibai Ban Ban Bangzhu Bao Baokuo Baoqian Bei Beibei Beijing Ben Benzi Bi Bian Biao Bing Bu Bu Buyong Canjia Canting Ceng Cesuo Cha Cha Chang Changchang Changge (fu-father) � jin-turban , (bi-spoon)  � (zhi-stop) �� (yong-to use) ° ° ° ° � jin-turban
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Che chen Chen Chi Chifan Chifan Chu Chuan Chuang Chufang Chusheng Cidian Da Da Dabian Dadi Dadianhua �� ��� Dan Dangao Dangran �� Dao Daqiu Daqiu Dazhen De De Deng Dian � � � shi-eath h (xue-cave) � guang-dotted cliff (chang-factory,  workshop),  qian-open box ° ° � chong-worms ; (mi-  uncooked rice) bai-white (zhu-bamboo)
Image of page 2
Dian(zhong) �� � �� Dianhua Diannao Dianying Didi ding Dongxi Dou Duanlian Duibuqi �� Duo Duo Duoda Duoshao Duzi Er Fangbian Fangzi Fangzu �� Fashao Fayan Fen Fen Fen Ganmao �� Gao Gao Gaosu �� Gaoxing ° ° (yue-say);  (xian- bristle) h ° gong-bow (ding-nail) (yi-city) ° ° � cun-inch ; �� (zou- to walk) (xi-evening);  (hu-door) ° ° ° ° (dao-knife) (gao-tall);  (ba-eight)
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ge Gege Gei Gei Gen gongchengshi �� Gongsi �� Gongzuo Gou Guahao Guangpan Gui Guixing Guniang �� Guo Guojiguanxi ��� Hai Hai Haishi �� Haizi Hanbao Hanyu Hanzi �� Hao Hao Hao He He Hen Heshi mi-silkh h (zu-foot) ° ° � quan-dog ° ° ° � min-shallow  container (bei-shell);  � wei-enclosure (shui-water);  � chi-step
Image of page 4
Hong Hongputaojiu ��� Huaxue Huayan Hui Hui Hui Huida huixin Ji Jia Jiamei Jian Jian Jianada � � Jiao Jiao Jiao Jiaoshou Jiaoyu Jiejie Jieshao Jin Jingji Jingju Jingli Jinlai Jinnian Jintian � � Jiu Jizhe � � l \ 6 „ ° (li-power);  (shou- hand) ° ° ( Pu-rap) ( Pu-rap);  �� (mi-silk) � jin-axe (tou-lid); (mi-silk), h (Yu-jade) h (mu-tree)
Image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Juhui Kafei �� Kai Kaiche Kaidao Kaixue Kan Kanbing �� Kaoya Ke Ke Keai Kele Keneng Keshi Keting Keyi �� Keyi �� Kongpa �� Kou Kuai (qian) ��� Kuaile �� Laoshi Le Leng Liang Liangkuai Liangzhu libo Lin na Ling Lishi Liwu Lu  yuping �� Lushi � er-ear � kai-to open (mu-eye) �� (zhao-talon) (lao-old);  � jin- turban bing-iceh h ° ° /
Image of page 6
Ma Madawei �� Mai mai Mama Mang Mao(qian) ��� Mei Mei Meiguanxi �� meiguo Meimei �� Meishu Mian Mianbao Mifan Mingpian
Image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern