Course Hero Logo

Hjemmeopgave 3-kopi.docx - Jens Jensen Økonomiske...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 5 pages.

Jens JensenØkonomiske principper A11/10-18Hjemmeopgave 3Opgave 1:Angiv og begrund, hvorvidt følgende udsagn er korrekte:1.1:Udbuddets egenpriselasticitet angiver, hvor mange procent virksomhederne hæver prisen, nårproduktionsomkostningerne stiger med 1 procent.Falskt.oUdbuddets egenpriselasticitet er den procentvise ændring i den udbudte mængde somfølge af en ændring i prisen på 1%. Dvs. ikke procentvis ændring i virksomhedernespris, når produktionsomkostningerne stiger med 1%.1.2:Udbud og efterspørgsel er generelt mere elastisk på langt sigt end på kort sigt.Sandt.o<oSom det ses i de to figurer er udbud og efterspørgsel mere elastisk på lang sigt endkort sigt. I figurerne er der illustreret den samme ændring i udbuddet, men i figurentil højre er ændringen sket over en længere periode, hvor det så ses, at ændringen ermere elastisk.1.3:Efterspørgslens egenpriselasticitet er numerisk større for varer med mange tætte substitutterand for varer uden tætte substitutter.Sandt.oDer er forskellige determinanter for størrelsen af efterspørgslens egenpriselasticitet,hvor en af dem er substitutter. Jo tættere substitutter der er, jo mere priselastisk erefterspørgslen typisk.
Jens JensenØkonomiske principper A11/10-18Opgave 2:Betragt eftespørgselskurven for et marked:q=D(p)=k(p+s)σhvorq=D(p)erefterspurgt mængde ved prisp≥0, ogk,sogσer parametre,k>0,s ≥0ogσ>1.2.1:Skitsér efterspørgselskurven i etq, p-diagram med mængde ud ad førsteaksen ogpris op ad andenaksen for hhv. s = 0 og s > 0.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 5 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture