Course Hero Logo

Hjemmeopgave 4-kopi.docx - Jens Jensen Økonomiske...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 8 pages.

Jens JensenØkonomiske principper A25/10-2018Hjemmeopgave 4Opgave 1:Angiv og begrund, hvorvidt følgende udsagn er korrekte:1.1:Engelkurven for en vare vil i et punkt, hvor varen er et inferiørt gode, have en positivhældning.-Falskt.oEngelkurver er kurver der viser forholdet mellem indkomsten og efterspørgslen, oginferiøre goder er goder, hvor efterspørgslen falder, når indkomsten stiger.Engelkurven vil kun have en positiv hældning for normale goder, hvilket betyder, atkurven ikke får en positiv hældning for inferiøre goder.1.2:Substitutionseffekten er altid negativ ved en stigning i prisen.-Sandt.oSubstitutionseffekten er den effekt der forekommer, når prisstigning gør varendyrere. Denne effekt er altid entydig negativ, hvilket vil sige, at der er modsat fortegn(positiv eller negativ) af prisændring. Derfor vil substitutionseffekt være negativ, dader sker en stigning i prisen, hvilket er en positiv ændring i prisen.1.3:Efterspørgselskurven findes ved at antage forskellige niveauer for indkomsten og løse fornyttemaksimum.-Falskt.oEfterspørgselskurven findes ved at nyttemaksimere ved forskellige prisniveauer, ogderved i princippet antages forskellige niveauer af realindkomsten/købekraften.Altså, den findes ikke ved at antage forskellige niveauer for indkomsten, da manfastholder indkomsten.1.4:For en vare, som er et Giffen-gode (ved bestemte priser og indkomst) gælder typisk, atforbrugeren som udgangspunkt bruger en relativt stor del af sit forbrugsbudget på den pågældendevare.-Sandt.oEt Giffen-gode er et gode, hvor den efterspurgte mængde stiger, når prisen på godetstiger. Da Giffen-goder er goder der vil have en relativ høj pris og typisk ingensubstitutter har kan køberen ikke substituere til en anden vare ved prisstigning påGiffen-goden. Dermed bliver forbrugeren nød til at bruge en stor del af sitforbrugsbudget på varen.1
Jens JensenØkonomiske principper A25/10-2018Opgave 2:Betragt nedenstående figur med indifferenskurver og budgetlinje for en forbruger. Ingaskal vælge, hvor meget af hendes begrænsede indkomst, der skal bruges på henholdsvis øl og mad.Hendes præferencer for disse to goder er givet ved indifferenskurver, hvoraf to er indtegnet ifiguren.2.1:Definér det marginale substitutionsforhold, MRS, i et bestemt forbrugsbundt.MRS, det marginale substitutionsforhold, er den mængde som forbrugeren vil opgive af en vare(vare x) for at få en anden vare (vare y). Det kan også defineres som, hvor meget af en vare somforbrugeren skal have, så forbrugeren opgiver vare y. Dette skrives med følgende ligning:M UxM Uy=MRS

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 8 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture