Course Hero Logo

Hjemmeopgave 8-kopi.docx - Jens Jensen Økonomiske...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

Jens JensenØkonomiske Principper A7/12-18Hjemmeopgave 8Opgave 1:1.1:Eksternalitet er en ekstern effekt i et marked, hvor der er fuldkommen konkurrence. Selveste begrebetbetyder, at der er en omkostning eller gevinst for andre aktører, som der bliver skabt af en aktørshandling. Et eksempel på dette kunne være rygning. Hvis man ryger mener man, at det er godt for enselv at ryge, men det påvirker andre i ens omkreds på en negativ måde. Dette er med til ateksemplificerer, at eksternaliteter er en konkret handling der påvirker andre direkte.Der er forskellige former for eksternaliteter. Der er negativ eksternalitet, hvilket påvirker andre på endårlig måde gennem en konkret handling. Dette kunne være forurening ved aktiviteter som rygningeller bilkørsel. Der er også positive eksternaliteter, som er modsat de negative. Disse eksternaliteterpåvirker andre på en positiv måde. Dette kunne fx være forskning. Til sidst er der fiskaleeksternaliteter, hvilket er når et individs adfærd påvirker andre individers velfærd via effekten på deoffentlige finanser.1.2:Når der anvendes biler, udledes der drivhusgasser der forurener miljøet. Forureningen udleder enhelbredsmæssig risiko for alle, når individer ånder, hvilket betyder, at det en negativ eksternalitet. Ennegativ eksternalitet er en aktivitet der skaber omkostning for andre og reducerer derved andresvelfærd, hvilket er tilfældet i denne situation. Grunden bag dette er, at der er en omkostning ved athåndtere disse sygdomme der kan forekomme ved udledning af drivhusgasser. Desuden kunne der ogsåopstå en velfærdsmæssig omkostning, da drivhusgasserne forurener miljøet. Dette vil se således ud pået udbuds-efterspørgsels-diagram:1
Jens JensenØkonomiske Principper A7/12-181.3:Ligevægtspunktet er fundet ved brug af følgende skitse af figur 1.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture