Course Hero Logo

Hjemmeopgave 6-kopi.docx - Jens Jensen Økonomiske...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 9 pages.

Jens JensenØkonomiske Principper A8/11-18Hjemmeopgave 6Opgave 1:Sandt eller falskt.1.1:Loven om faldende grænseprodukt implicerer, at udbudskurven på kort sigt er voksende.Sandt.oLoven om faldende grænseprodukt er, at når der er givet mængder af øvrige inputsvil grænseproduktet for bestemt input være aftagende fra vist niveau af anvendelse.Når en produktionsfaktor øges, og de øvrige produktionsfaktorer holdes fast, viloutputforøgelsen per enhed efterhånden blive mindre, da de faste mængder læggerbegrænsninger på mulighederne for at udnytte den ekstra mængde af input. På kortsigt vil loven om faldende grænseprodukt dog altid sætte sig igennem, da mindst enfaktor er fast. Udbudskurven på kort sigt vil derfor være voksende, da en skitse fordet der er blevet redegjort, vil se således ud, hvor tangenthældningen på kurven er liggrænseproduktet:o1.2:Konstant skalaafkast betyder, at en fordobling af alle inputs giver en fordobling af output.Sandt.oSkalaafkast er givet ved ligningen:ændringi mængdeaf outputændringi mængdeaf alleinputs, daskalaafkast er et udtryk for, hvor meget mængden af output ændrer sig i, når der skeren ændring af mængden af alle inputs. Konstant skalaafkast er, når output forøgesmed netop x procent. Via replikeringsargumentet kan det siges, at en fordobling afalle inputs giver dobbelt som meget output. Dette er illustreret i et diagram:1
Jens JensenØkonomiske Principper A8/11-18o1.3:Stordriftsfordele (stigende skalaafkast) implicerer, at LRAC-kurven er stigende.Falskt.oSkalaafkast handler om, hvad der sker med output, når alle inputs forøges med xprocent, dvs. på lang sigt. Stigende skalaafkast er, når output forøges med mere endx procent, hvilket medfører LRAC falder med antallet af producerede enheder. Detteskyldes bl.a. stordriftsfordele og gevinster ved specialisering.Opgave 2:En virksomhed producerer outputQ≥0fra inputs af maskiner og arbejdskraft,hhv.K ≥0ogL≥0. Produktionsfunktionen, som udtrykker, hvor meget outputQ, der kanfås ud af givne inputmængderKogL, erQ=f(K , L)=K ∙L=KL.2.1:Hvis det antages, at begge inputmængder,KogL,bliver fordoblet, så vil dette give etdobbelt så stort output. Grunden bag dette er, at funktionen for output erQ=KL, hvilketbetyder, at output findes ved at gange kvadratroden af de to inputmængder sammen. Rentmatematisk betyder dette, at output forøges med netop x procent, hvilket betyder, at densskalaafkast er konstant. Det at output forøges med netop x procent betyder, at hvis input forøgesmed 100 procent, så vil outputmængden også stige med 100 procent.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 9 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture