EØ-aflevering.pdf - Hjemmeopgave 1 Erhvervsøkonomi...

This preview shows page 1 - 4 out of 14 pages.

1Hjemmeopgave 1Erhvervsøkonomi17/03-2019Af Louise Pedersen, Mie Eskildsen, Olivia Meinert og Emma Vorregaard
2Opgave 1I et årsregnskab er de absolutte størrelser i sig selv ikke videre meningsfyldte, hvorfor finansiellenøgletal benyttes til at belyse forholdet mellem to regnskabsmæssige størrelser. Heraf kan de anven-des til at sammenligne virksomheder på givne tidspunkter eller en virksomhed over tid. Ydermerekan man udrede en virksomheds finansielle styrker og svagheder.1A.Egenkapitalens forrentning, EKFer defineret som:EKF =Resultat før skatEgenkapitalNøgletallet udtrykker resultatet af ejernes gennemsnitlige afkast af deres investering i virksomhedenog belyser derfor, hvor megetejerneopnår i forrentning pr. investeret kr. Det kan beregnes både førog efter skat, hvor det i denne opgave er beregnet før. Egenkapitalens forrentning har sine begræns-ninger idet, det intet fortæller om, hvor meget risiko virksomheden tager ved finansiering fx vil risi-koen typisk være høj ved stor gældsfinansiering, mens det gennemsnitlige afkast typisk også vil værehøjt.Afkastningsgrad, AGer defineret som:AG =Resultat før skat + RenteudgifterSamlede aktiverNøgletallet udtrykker virksomhedens evne til at kunne omdanne kapital til overskud og belyser der-for, hvor megetvirksomhedenopnår i forrentning af den investerede kapital. Resultatet tilfaldervirksomhedens ejere, og renteudgifterne tilfalder virksomhedens kreditorer, derfor angiver summenaf disse det samlede afkast til investorerne. Afkastningsgraden benyttes blandt andet til at sammen-ligne virksomheder med hinanden.Ulempen ved nøgletallet er, at det er uafhængigt af kapitalstrukturen. Altså henviser nøgletallet ikketil virksomhedens fordeling mellem egen- og lånefinansiering af dets aktiver, netop fordi en virk-somheds kapitalstruktur angiver, hvordan fordelingen mellem passiverne på balancen er strukture-ret. Risikoen ved en investering i firmaet er derfor svær at aflæse ud fra afkastningsgraden.Helt generelt vil den virksomhed med højest EFK og AG være mere effektiv til at omdanne deresaktiver til profit.Carlsberg:EKF7249/53650 =13,51% før skatAG(7249+1034)/126906 =6,50% før skatAnheuser-Busch:EFK4334/81425 =5,32% før skatAG(4334+(-4092))/258381 =4,99% før skatCarlsbergs EKF er 8,19 %-point højere end Anheuser-Busch EKF i 2016. Det vil sige procentsatsenaf ejernes afkast fra deres investeringer før skat er højere i Carlsberg end i Anheuser-Busch, og ejerne
3opnår altså en større forrentning af deres investerede kapital hos Carlsberg end hos Anheuser-Busch.Desuden er Carlsbergs AG 1,51 %-point højere end Anheuser-Busch AG i 2016, så Carlsberg opnårderfor selv også en større forrentning af den investerede kapital end Anheuser-Busch. Vi kan herafkonkludere at Carlsberg er bedre end Anheuser- Busch til at omdanne deres aktiver til profitMange faktorer påvirker egenkapitalen i løbet af et år, og afgørende for en virksomheds nøgletal er,om der i regnskabet benyttes ultimoværdi eller et gennemsnit af ultimo- og primoværdi. Er ultimo

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 14 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags
Aflevering 1

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture