Course Hero Logo

Hjemmeopgave nr 1 færdig.pdf - Olivia Meinert Cardel Samf B...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

Olivia Meinert CardelSamf B15/03/19KUHjemmeopgave nr. 1Skatter og afgifter er defineret i nationalregnskabet som:”Obligatoriske ydelser, som udskrives til offentlig forvaltning og service, uden at denne til gengældgiver nogen speciel dertil svarende modydelse.”1Skatter og afgifter udgør den vigtigste indtægtskilde til finansieringen af Danmarks velfærdssystemsamt de offentlige udgifter. Det samlede skatteprovenu afhænger af skattesatserne og skattebasensom bestemmes politisk og konjunkturmæssigt.Betydningen af skatterne i økonomien måles hyppigt ved det såkaldte skattetryk. Det traditionelleskattetryk opgøres som de samlede offentlige indtægter af skatter og afgifter i forhold til BNP.2Desamlede skatter og afgifter beløb sig i 2017 til 998 mia. kr., svarende til 46,5 pct. af BNP imarkedspriser.3Det traditionelle skattetryk udregnes således =(#$%&’(’ )*$++’, -. $/.0/+’,)#$%&’(’ 234 0 å,’+) 6,0)’,Danmarks skattestruktur kan blandt andet opdeles i seks forskellige skattearter på baggrund afudskrivningsgrundlaget, og dermed hvilken begivenhed der udløser skatten. Skatterne kan ydermerekategoriseres i beholdnings- og strømstørrelser. Strømstørrelser er strømme i løbet af en periode,hvor beholdninger er på et bestemt tidspunkt. De seks forskellige skattearter udgør:4indkomstskatterer en strømstørrelsen som omfatter personlige indkomstskatter og selskabskatter.Arbejdsmarkedsbidrag og kontingenterer enstrømstørrelsen som omfatter bidrag til obligatoriskesociale ordninger i offentligt regi.Andre arbejdsmarkedsbidrager enstrømstørrelsen der har til forskel fra ovenstående, at provenuetfraandre arbejdsmarkedsbidragikke er øremærket til specifikke sociale formål.Skat af formue, ejendom og besiddelseer enbeskatning der kan foretages på grundlag af en samletbeholdningsstørrelse uden hensyn til sammensætning, bl.a. jord og motorkøretøjer.Afgifter af varer og tjenester,udløses ved omsætning på vare- og tjenestemarkedet, hvorbeskatningsgrundlaget er produktionen eller salget af varer eller tjenester i en given periode.Andre produktionsskatter,har til forskel for ovenstående at denne gruppe ingen direkte tilknytninger til vare- eller tjenestestrømmene.1Den Offentlige Sektor s. 1182Danmarks Økonomi siden 1980. s. 1493STO. S. 1424,5Den Offentlige Sektor s. 121-122
Olivia Meinert CardelSamf B15/03/19KUIndkomstskatterne udgør klart den største del af den samlede beskatning nemlig 63,3 pct. af alleskatter og afgifter. Under indkomstskatter er der yderligere tre hovedgrupper af indkomstskatter;Personlige indkomstskatter, selskabskatter og pensionsafkastskatten. De personlige skattepligtigeindkomster udgør bl.a. løn, pension, dagpenge, underholdningsbidrag og overskud af selvstændigvirksomhed. De personlige indkomstskatter udgjorde godt 535.343 mio. kr. ud af heleindkomstbeskatningen der indbragte 632.019 mio. kr. i 2017, altså personlige indkomstskatterudgjorde 84,5 pct. af alle indkomstskatterne. De personlige indkomstskatter består af statslig

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture