ili.doc - MPU 1311:PENDIDIKAN MORAL(KAJIAN KES Thiviaya Subramaniam A05STM17F006 Thinish Rajah A05SPA17F016 Victor Raj Moses A05STM17F005 PENDAHALUAN

ili.doc - MPU 1311:PENDIDIKAN MORAL(KAJIAN KES Thiviaya...

This preview shows page 1 out of 9 pages.

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 9 pages?

Unformatted text preview: MPU 1311:PENDIDIKAN MORAL (KAJIAN KES) Thiviaya Subramaniam A05STM17F006 Thinish Rajah A05SPA17F016 Victor Raj Moses A05STM17F005 PENDAHALUAN Dengan adanya teknologi yang disebut internet kita dapat dengan mudah, murah serta cepat memperoleh informasi dari beragam penjuru dunia, contohnyaberitaterkiniperihalpolitik di satunegara, ekonomi, olahragaserta yang lain. Lamansosialialahalatuntukberkongsidanberhubungdengansesiapa sahaja di seluruhdunia di alammaya. Padamasakini, seseorang yang tidakmemilikiakaun di lamansosialdikatakanketinggalanzamandantidakmengikutiperkem banganteknologisemasa.Diantaralamansosial yang popular ialah Facebook, Twitter,Instagram,WechatdanWhatsapp. OBJEKTIF Mengkajihubunganantara internet danlamansosialdengansosialisasiindividudal amkalanganpelajarKolejKomunitiPasirSalak. Mencaripenyelesaianuntukmenghindaripen yalahgunaan internet danlaman social. KAEDAH KAJIAN Kaedah kajian yang kami gunakan dalam kajian kes ini ialah : Kaedah lisan seperti perbualan Soal selidik Internet Buku dan majalah BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN LAPANGAN PENDIDIKAN MORAL KOD MPU 1312 Jantina : Lelaki Kursus : SPA Perempuan STM SPK 1. DimanakahAndaMelayari Internet? Rumah Cybercafe Sekolah SKR Lain-Lain 2. BerapaLamakahMasa Yang DiambilUntukAndaMelayari Internet DalsmSeminggu? 2 Jam 3 Jam 4 Jam Lebih Dari 5 Jam 3. Apakahtujuanandamelayarisepertifacebookdan twitter ataulaman social yang lain? A.Mencarikenalanbaru B.berbincangtentangpelajaran C.Bermain C.lain-lain Silanyatakan………………………. 4. Adakahandamenggunakanlamansosialuntuktujuanpembelajaran? YA TIDAK 5. Adakahlamansosialdapatmembantuanda di dalampembelajaran? YA TIDAK 6. Bagaimanakahjikalamansosialini di sekatpenggunaannya? SangatSetuju Setuju TidakSetuju SangatTidakSetuju 7. Adakahibubapaandamemantauketikakamumelayari internet ataulamansosial? Selalu Kadang-Kadang TidakPernah 8. Adakahibubapaandamenetapkanperaturansemasaandamenggunakan internet YA TIDAK 9. Secarajujuradakahandabolehmengawaldiridanmengikutperaturan yang ditetapkandalampenggunaan internet? A.Mengikutkeadaan,tempat&waktuB.TidakPernahMematuhi C.sentiasa HASIL KAJIAN Tahappemantauanibubapaterhadappe nggunaan internet dalamkalangananakanakmasihrendah. Kajiantersebutturutmenunjukkanpelaj arKolejKomunitiPasirSalaksudahmemilikis ekurangkurangnyasatuakaunlamansosialsamaada Facebook, WhatsAppatauInstagramdan lain-lain. PENUNTUP Sayaberjayamenyiapkankerjakursusinipa damasa yang ditetapkan. Sayatelahmendapatbanyakmanfaatdansesu atu yang baruuntukdipelajarisepanjang proses menyiapkanTugasanProjekbagisubjek MPU 1311 Pendidikan Moral. Padaperingkatpermulaanketikasayamenyi apkantugasanprojekini, sayatelahberbincangbersamadenganrakanrakandaripadakuliah yang berlainanmengenaitugasan yang perlu kami siapkan. Hasilnyasayamudahuntukmendapatmaklum atkerana kami bekerjasamadalammencarimaklumatdanme nyelesaikanmasalah-masalah yang timbul. ...
View Full Document

 • Winter '17
 • udhhdh

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture