Utbrenthet.docx

Utbrenthet.docx - Utbrenthet Omgrepet utbrenthet Selv om...

 • No School
 • AA 1
 • 8

This preview shows page 1 - 3 out of 8 pages.

Utbrenthet Omgrepet utbrenthet Selv om stress kan medføre utbrenthet, er det en vesentlig forskjell mellom stress og utbrenthet. Stress er en mer uspesifikk tilstand enn utbrenthet, og er ikke nødvendigvis negativt. Utbrenthet er en alvorlig form for stress som innebærer fullt tap/ tilnærmet fullt tap av mestringskontroll. Av de ulike stresstypene, er det kronisk stress som man mener kan føre til utbrenthet. Mange av de som rapporterer utbrenthet befinner seg i yrker der det er personen selv som må evne å sette grenser, hvilket kan være vanskelig i mange situasjoner. Det finnes flere ulike definisjoner av utbrenthet. Schaufeli & Buunk definerer utbrenthet som «sluttstadiet i en nedbrytende prosess, et resultat av en langvarig ubalanse mellom krav og ressurser». I forskningslitteraturene er det 4 kardinalfaktorer som går igjen i forbindelse med utbrenthet. 1) Emosjonell utmattelse 2) Depersonalisering 3) Redusert opplevelse av ytelse 4) Kynisme i forhold til jobben Emosjonell utmattelse går ut på at man føler seg sliten, nedkjørt, eller at man opplever problemer med å mobilisere krefter. Innebærer også en følelsesmessig blokkering overfor andre, at man ikke orker tanken på nærhet til andre. Det som kan skje da er en depersonalisering , hvilket refereres til som den fysiske eller psykiske avstanden man skaper til andre. Kan gjøres ved en tinglig-gjøring av andre, eksempelvis «maten skal leveres til seng 5» istedenfor å navngi personen. Ved depersonalisering forsøker man å unngå å ta innover seg og å bli overveldet av situasjonen. Kvaliteten på arbeidet går ned, og man distanserer seg fra muligheten til sosial støtte. Den selvopplevde reduserte ytelsen henger sammen med at man ser seg selv i et mer negativt lys enn tidligere, altså en negativ vurdering av seg selv og egen arbeidsinnsats. Forbundet med redusert selvbilde/selvaktelse. Man mister av en grunn mestringsforventningen. Det kan ha med arbeidsstil å gjøre, man kan være overbelastet og samvittighetsfull men ikke klarer å sette grenser, eller det kan være tankesettet – at man stiller urimelig høye krav til seg selv. Kynisme går på en negativ innstilling til jobben eller andre mennesker. Jobben anses kun som en kilde til penger, og bidrar ikke med noe positivt utover det. Utbrenthet og noen parallelle begrep Depresjon. Det er et sterkt overlapp mellom depresjon og utbrenthet. Utbrenthet er en spesifikk reaksjon på en gitt arbeidssituasjon, og kan være en form for depressiv reaksjon. Depresjon derimot berører alle aspekter i et menneskes liv, og kan, men behøver ikke å ha noen utløsende faktor.
Image of page 1
Tilpasningsforstyrrelser må opphøre minimum 6 måneder etter at de stressfremmende forholdende er fjernet for at det skal kunne kalles tilpasningsforstyrrelser. I følge Schaufelig & Enzmann inntreffer tilpasningsforstyrrelser umiddelbart etter å ha blitt utsatt for en omfattende stressbelastning, og skiller seg derfor fra utbrenthet ved at utbrenthet utvikles over tid, og der vanlig hvile ikke nødvendigvis bringer personen tilbake til normaltilstand.
Image of page 2

Want to read all 8 pages?

Image of page 3

Want to read all 8 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 8 pages?

 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern