இலக்கிய சோலை.docx

இலக்கிய சோலை.docx -...

This preview shows page 1 - 6 out of 13 pages.

ஆலலலோசகர் : நலோகரலோஜன் முனியலோண்ட தலலவர் : லயலோலகஸ் த / பபெ பென்னிர்பசல்வம துலணைத்தலலவர் : தவித்ரலோ த / பபெ ரலோமலிங்கம பசயலலோளர் : புவித்ரலோ த / பபெ லகலோபெலோலகிருஷ்ணைன் துலணைச்பசயலலோளர் : கலோயத்ரி த / பபெ ரவிசங்கர் பதலோகுப்பெலோசிரியர் : ரஞ்சிதலோ த / பபெ ஆறுமுகம பசயற்குழ உள்ளடக்கம 1. ஆத்திசூட 2. இரட்லடக்கிளவி 3. மரபுத்பதலோடர் 4. இலணைபமலோழி 5. பெழபமலோழி 6. பகலோன்லறை லவந்தன் 7. திருக்குறைள் அன்றும இன்றும
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Image of page 2
வண்ணைம தீட்டடுக . பபெலோருத்தமலோன ஆத்திசூடலய இலணைத்திடுக . ஒளலவ
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

பபெலோருளுக்லகற்றை ஆத்திசூடலய எழதவும . 1. ___________________________________________ நமமிடம உள்ள பசல்வத்லதப் பெற்றிப் பிறைரிடம தற்பபெருலமயலோகக் கூறைக்கூடலோது . 2. ___________________________________________ முயற்சிலய விட்டு விடக்கூடலோது . ஆறுவது விருமபு இயல்வது விலக்லகல் அறைஞ்பசய சினம ஈவது கரலவல்
Image of page 4
3. ___________________________________________ எண்கலளயும பமலோழிலயயும அலட்சியம பசய்யலோமல் கற்க லவண்டும . 4. ___________________________________________ உலழப்பின்றிப் பிறைர் பகலோடுப்பெலத ஏற்றுக்பகலோள்வது இழிவலோன பசயலலோகும . குழந்லதகளுக்கு குழந்லதயலோய் இருப்பெவலள , என் கலகலப்பெலோன சிரிப்லபெ ரசிப்பெவலள , என் சிரிப்பில் துன்பெம மறைப்பெவலள , உன்லனலபெலோல் எவலரயும கண்டதில்லல . என் அழலகலயப் புரிந்துபகலோண்டு , மளமளபவன வீட்டு லவலலகலள முடத்து , தன்லன கவனிக்கலோமல் எனக்கு உணைவளிப்பெலோலய , நீ என் உயிரினும லமலலோனவள் .
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

Image of page 6
 • Spring '18
 • PUAN SARIMAH

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern