BÀI 8.docx

BÀI 8.docx - BÀI 8 HÀNH TRÌNH TRONG SA MẠC I Chuẩn...

This preview shows page 1 - 3 out of 5 pages.

BÀI 8: HÀNH TRÌNH TRONG SA M C I. Chu n b II. Bài gi ng 1. Đ c kinh đ u gi 2. D n nh p Sau khi Thiên Chúa giáng ph t 10 tai ng, Pharaoh đã cho dân Do Thái đi, dân b t đ u ươ cu c hành trình sa m c d i s d n d t c a Thiên Chúa, chúng ta đ n v i L i Chúa ướ ế 3. L i Chúa: (Xu t hành 16.32,7-14.13,21-22) 4. Gi i thích L i Chúa Đo n 1: Dân Israel kêu trách Đ c Chúa vì nh ng kh c c trên hành trình sa m c. Thiên Chúa đã cho bánh Mana và th t chim cút Đo n 2: Đ c Chúa gi n d v i dân Ng i, mu n tr ng ph t, nh ng ông Môisen van ườ ư xin và Chúa đã tha th Đo n 3: Thiên Chúa luôn cùng, d n d t và bào v dân Ng i ườ 5. Bài h c a) Cu c V t qua ượ - Sau tai ng th m i mà Thiên Chúa giáng xu ng Ai C p, dân Israel tr n vào sa ươ ườ m c, đi th ng v phía đông. T Ai C p đ n m c tiêu c a h là Canaan có m t con đ ng ế ườ t t, nh ng Môi-sen không dùng con đ ng y. Ông bi t đ ng y đi nhanh h n nh ng ư ườ ế ườ ơ ư n u Pharaoh cho quân mã đu i theo thì đám dân ô h p c a ông s không sao ch y thoát và ế phía tr c là quân Philitin thi n chi n. Và qu th t, Pharaoh đã đ i ý. Nhà vua không ướ ế mu n đ m t s công nhân nô l đông đ o đó. Khi dân Israel v a đ n b Bi n Đ thì ế quân mã c a Pharaoh đã đu i k p bén gót. Thiên Chúa l i can thi p cách đ c bi t l lùng. Bi n khô c n đ cho dân Israel đi qua an toàn, nh ng r i khép l i r t nhanh, tiêu di t quân ư đ i c a Pharaoh. Đ i v i l ch s Israel, cu c ra đi kh i Ai C p là bi n c tr ng đ i nh t, ế nói lên tình th ng và quy n năng c a Thiên Chúa ươ N c đem l i s s ng cho dân Do-thái, nh ng đ ng th i l i thanh t y nh ng gì là t i ướ ự ố ư l i, đ h thanh s ch mà ti n vào m t cu c hành trình m i. Chính Thiên Chúa là v th n duy ế
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

nh t đã c u dân Ít-ra-en ra kh i ách nô l c a ng i Ai-c p. Chính Ngài dìu d t h qua các ườ hi m nguy c a h n lo n và di t vong trên bi n d i bàn tay c a t th n ướ T t c nh ng kỳ công mà Thiên Chúa đã làm đây hoàn toàn là m t món quà nh ng ư không c a Ngài cho h b) Ti n trình thanh luy n ế - Chính Thiên Chúa d n dân Ngài đi trong sa m c c Chúa đi đ ng tr c h : ban ướ ngày thì trong c t mây đ d n đ ng, ban đêm thì trong c t l a đ soi sáng, nên h
Image of page 2
Image of page 3
 • Fall '19
 • NoProfessor

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern