Course Hero Logo

Hjemmeaflevering 1, ØPB.docx - 1 Hjemmeaflevering 1 Opg. A...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 5 pages.

1Hjemmeaflevering 1Opg. A1.BNP er en beholdningsvariabel, mens kapitalapparatet er en strømvariabel.Falskt: En beholdningsvariabel er defineret som en given kvantitet på et bestemt tidspunkt, hvorimod en strømvariabel er defineret som en given kvantitet målt i løbet en bestemt periode. Da BNP i et bestemt år er målt på baggrund af hele året, derfor er det en strømvariabel. Kapitalapparatet som derimod står for virksomhedernes samlede mængde af bygninger, maskiner mv. må siges at være en beholdningsvariabel, da det måles på et bestemt tidspunkt.2.Niveauet for BNP pr. indbygger i Danmark har været uændret siden 1980.Falskt: BNP. pr. indbygger er en måde af måle velfærden på. I takt med globalisering og denteknologiske udvikling har den danske økonomi og dermed også BNP pr. indbygger/velfærden udviklet sig siden 1980. I 1980 var BNP pr. indbygger 204,5 tusinde kr. hvorimod den i 2017 lå på 350,6 tusinde kr. jf. Statistikbanken tabel NAN1 tallene er i kædede værdier. Det vidner derfor om en tydelig udvikling i velfærden pr. indbygger i tidens løb og BNP pr. indbygger har derfor ikke været uændret siden 1980.3.En model er fuldstændig, hvis antallet af relationer svarer til antallet af eksogene variable.Falskt: En model siges at være fuldstændig når hver endogen variabel bestemmes som en funktion af udelukkende eksogene variable, inkl. parametre. Som hovedregel er en model dog fuldstændig når der er lige mange ligninger og endogene variable.Opg. B 2.
2Model 1, den udbudte mængde bestemmes i denne model i 0. orden, hvor den efterspurgte mængde bestemmes i 1. orden. Derfor bestemmes den udbudte mængde før den efterspurgte.Model 2,  den udbudte mængde bestemmes i denne model i 0. orden, hvor den efterspurgte mængde også bestemmes i 0. orden. Derfor bestemmes udbudt og efterspurgt mængde simultant.Model 3, den udbudte mængde bestemmes i denne model i 3. orden, hvor den efterspurgte mængde bestemmes i 2. orden. Derfor bestemmes den udbudte mængde efter den efterspurgte mængde.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 5 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture