u0110u1ec0 25.pdf - Thu1ea7y Nguyu1ec5n Tiu1ebfn...

This preview shows page 1 - 3 out of 19 pages.

HỌC OFFLINE TẠI: SỐ 8 NGÕ 17 TẠ QUANG BỬU – HN | HỌC ONLINE TẠI HOC24H.VN Page 1 Học12 - Tổ chức giáo dục luyện thi Đại học hàng đầu Hà Nội ThầyNguyễn Tiến ĐạtChuyên gia luyện thi môn Toán ĐỀ SỐ 25. Giáo viên: Nguyễn Tiến Đạt Câu 1:Trong không gian cho đường thẳng và điểm O. Qua O có mấy đường thẳng vuông góc với ? A.1B.3C.Vô số D.2Câu 2:Tính đạo hàm của hàm số 753yx2x3x . A.642yx2x3x B.642y7x10x6x C.642y7x10x6x .D.642y7x10x9x . Câu 3:Tìm 53528n2n1Ilim.4n2n1A.I2B.I8C.I1D.I4Câu 4:Trong mặt phẳng tọa độOxy, cho véctơ v3;5 . Tìm ảnh của điểm A 1;2qua phép tịnh tiến theo vectơ v.A.A' 4;3B.A'2;3C.A'4;3D.A'2;7Câu 5:Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng (H) được giới hạn bởi các đường yfx ,trục Ox và hai đường thẳng xa,xbxung quanh trục Ox. A.b2afx dxB.b2afx dxC.bafx dxD.b2a2fx dxCâu 6:Nguyên hàm của hàm số fxcos3xlà: A.3sin3xCB.1sin3xC3C.sin3xCD.1sin3xC3Câu 7:Hàm số 42yx2x1có bao nhiêu điểm cực trị? A.1B.0C.3D.2Câu 8:Số nào trong các số sau lớn hơn 1? A.0,51log8B.0,2log125C.16log 36 D.0,51log2
HỌC OFFLINE TẠI: SỐ 8 NGÕ 17 TẠ QUANG BỬU – HN | HỌC ONLINE TẠI HOC24H.VN Page 2 Học12 - Tổ chức giáo dục luyện thi Đại học hàng đầu Hà Nội ThầyNguyễn Tiến ĐạtChuyên gia luyện thi môn Toán Câu 9:Tổng số đỉnh, số cạnh và số mặt của hình lập phương là: A.16B.26C.8D.24Câu 10:Từ các chữ số 1; 2; 3 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau đôi một? A.8B.6C.9D.3Câu 11:Cho hàm số yfxcó bảng biến thiên như hình dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng? x24y'+ 0- 0+ y32A.Hàm số đạt cực tiểu tại x2 B.Hàm số đạt cực tiểu tại x4C.Hàm số đạt cực tiểu tại x2D.Hàm số đạt cực đại tại x3Câu 12:Cho hình chóp tam giác S.ABC với SA, SB, SC đôi một vuông góc và SASBSCa.Tính thể tích của khối chóp S. ABC. A.31a3B.31a2C.31a6D.32a3Câu 13:Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C'có tất cả các cạnh bằng 2a. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C'.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture