GLUL 2023 BUSINESS LAW.pptx - GLUL 2023 BUSINESS LAW TAJUK...

This preview shows page 1 out of 32 pages.

Unformatted text preview: GLUL 2023 BUSINESS LAW TAJUK : BALASAN NAMA PENSYARAH : PUAN ROOS NIZA BINTI MOHD.SHARIFF KUMPULAN 3 NO NAMA NO MATRIK NUR AZMINA BINTI MOHD SUFIAN 248426 NURUL SYAHIRA BINTI ZAINI 250711 SITI SYAIRAH BINTI SIPANI 250732 NUR SHAHIRAH BINTI MAT JAHIT 248527 NOOR ANIS BINTI ROZLI 248335 6. NUR ATHIERAH BINTI MAT RAMLE 248182 7. AZREEN BINTI ROHANI 246559 1. 2. 3. 4. 5. Pengenalan Balasan Definisi Bentuk Akta Kontrak vs Undangundang Inggeris Definisi S.2(d)- Menurut kehendak pembuat janji, apabila penerima janji atau siapa sahaja yang telah membuat atau menahan diri dari membuat sesuatu, @ membuat atau menahan diri dari membuat sesuatu maka perbuatan atau penahanan diri atau janji itu adalah disebut balasan untuk janji itu. Ketiadaan balasan menyebabkan kontrak itu tidak boleh dikuatkuasakan. Definisi klasik boleh didapati dalam kes Currie v Misa (1875) LR 10 Ex 153 iaitu balasan yang bernilai ‘terdiri dari sama ada dalam bentuk hak, kepentingan, keuntungan atau faedah yang terakru kepada satu pihak atau apa-apa ketidaklakuan, kebencanaan, atau tanggungjawab yang diberikan, dialami atau diakujanji oleh pihak yang satu lagi’. DEFINISI BALASAN AKTA KONTRAK 1950 Menurut Seksyen 2(d) Akta Kontrak 1950 , balasan adalah perbuatan atau penahanan diri atau janji oleh penerima janji atau sesiapa sahaja mengikut kehendak pembuat janji. Balasan adalah perkara yang menjadi bahan kontrak iaitu sesuatu yang menjadi tukaran atau sumbangan dalam sesuatu kontrak. Balasan harus datang dari kedua-dua belah pihak yang berkontrak. Contohnya : Ali menyewakan rumahnya kepada Husin dengan kadar sewa RM500sebulan. Manfaat mendiami dan menggunakan rumah itu adalah balasan atas bayaran sebanyak RM500 sebulan. Kes : Hakim Lush dalam kes Currle lwn Misa menyatakan Balasan itu adalah sebagai suatu balasan yang bernilai mengikut pengertian undang-undang, boleh dalam bentuk sesuatu hak,kepentingan, keuntungan atau faedah kepada satu pihak atau suatu pengorbanan, mudarat, kerugian atau kehilangan atau kewajipan yang dibuat, dibebani atau ditanggung oleh satu pihak lagi JENIS – JENIS BALASAN BALASAN TERSEMPURN A BALASAN LEPAS ( BALASA N EKSEKUT ORI ) BALASAN LAMPAU BALASAN LEPAS ( BALASAN EKSEKUTO RI ) Balasan lepas adalah untuk janji yang dibuat sebagai balasan kepada janji yang lain. Balasan ini melibatkan kontrak dua pihak atau co-lateral contract. Kontrak yang berdasarkan balasan jenis ini bermula dengan tawaran oleh satu pihak diikuti dengan penerimaan oleh pihak yang lain dan diikuti perlaksanaan balasan oleh kedua-dua belah pihak. Perlaksanaan kepada balasan hanya berlaku bagi kedua-dua pihak. Contohnya : Fadhil berjanji untuk menjual rumahnya kepada Kamal dengan harga RM200,000. Kamal bersetuju dengan janji itu. Fadhil menyerahkan hak milik rumah itu kepada Kamal dan Kamal membayar wang RM200,000 kepada Fadhil.Janji penyerahan rumah dan wang adalah dua balasan berbentuk eksekutori kerana ia dilaksanakan selepas kontrak dibuat. BALASAN TERSEMPURN A • Balasan tersempurna adalah untuk yang dibuat untuk membalas sesuatu dilakukan. Ia berlaku dalam kontrak pihak atau unilateral contract. janji yang satu • Kontrak yang mengandungi balasan jenis ini brmula dengan tawaran yang dibuka kepada umum diikuti dengan penunaian syarat yang merupakan penerimaan dan balasan sekaligus. • Seterusnya barulah diikuti dengan perlaksanaan balasan oleh pihak yang membuat tawaran tadi. Ini bermakna, balasan yang dijanjikan itu hanya diberikn apabila satu pihak lain menyelesaikan penunaian syarat yang menjadi balasan bagi pihaknya. Contohnya :Usman membuat iklan “ sesiapa yang menjumpai begnya dan memulangkannya dalam keadaan baik akan diberi RM500”. Ludin yang menjumpai beg itu dan memulangkannya dalam keadaan baik. Beliau mendapat habuan RM500. Wang RM500 itu adalah balasan kepada balasan dari pihaknya yang sudah terlaksana iaitu memulangkan beg itu dalam keadaan sempurna. Balasa lampau adalah balasan yang dibuat sebelum janji dilakukan. BALASAN LAMPAU Kotrak yang mengandungi balasan ini dimulakan dengan balasan yang telah dibuat secara sukarela oleh satu pihak, diikuti oleh janji daripada pihak yang lain dan seterusya perlaksanaan balasan oleh pihak yang berjanji itu. Ini bermakna, balasan itu dilakukan secara sukarela sebelum janji dibuat. Janji yang dibuat seolah-olah sebagai satu hadiah atau ganjaran atas apa yang telah dilakukan itu. Contohnya :Rusydan menjumpai dompet Arifin dan secara sukarela memulangkannya kepada Arifin. Oleh kerana terlalu gembira dengan sifat Rusydan, Arifin berjanji akan memberikannya ganjaran sebanyak RM200 sebagai balasan atas pemulangan dompet itu. Janji Aifin mewujudkan kontrak yang sah berasaskan balasan lampau. Perbandingan balasan di bawah Akta Kontrak 1950 dan Common Law (Undang-undang Inggeris) Peruntukan Seksyen 2(d) dalam Akta Kontrak 1950: Menurut kehendak pembuat janji, apabila penerima janji atau sesiapa sahaja yang telah membuat atau telah menahan diri dari membuat sesuatu, maka perbuatan atau penahanan diri atau janji itu adalah disebut balasan untuk janji itu. Undang-Undang Inggeris : balasan datang dari penerima janji itu sendiri. (konsep privity of contract) Kes: Tweddle v Atkinson [1861] EWHC QB J57, Plantiff telah berkahwin dengan anak perempuan Mr Guy. Bapa plantiff dan Mr Guy telah bersetuju untuk membayar wang kepada plantiff untuk perkahwinan itu. Mr Guy mati sebelum bayaran dibuat dan plantiff pun membuat tuntutan terhadap waris Mr Guy. Keputusan : Mahkamah menolak tuntutan itu kerana kontrak dimasuki oleh bapa Plantiff dan Mr Guy. Plantiff bukanlah pihak kepada kontrak itu dan tidak boleh membuat tuntutan. seksyen 2(d) juga dinyatakan bahawa balasan yang sah boleh datang dalam bentuk balasan lampau atau balasan semasa. Seksyen 2(d) menyatakan : “….apabila penerima janji atau sesiapa sahaja yang telah membuat atau telah menahan diri dari membuat sesuatu atau membuat atau menahan diri daripada membuat sesuatu.” Kes : Kepong Prospecting Ltd & Ors lawan A.E Schmidt & Majorie Schmidt (1968) 1 MLJ 170 , Schmidt telah membantu menubuhkan syarikat Kepong Prospecting Ltd dan telah dilantik sebagai Pengarah Urusan. Selepas penubuhan syarikat, satu perjanjian telah dibuat di mana syarikat bersetuju membayar Schmidt 1% daripada harga jualan semua bijih yang didapati daripada lombong tersebut sebagai balasan kepada segala khidmat yang telah diberikan oleh Schmidt bagi pihak dan atas nama syarikat sebelum dan selepas penubuhannya dan bagi khidmat-khidmat yang akan datang. Tidak lama selepas itu, perselisihan berlaku dan Schmidt membuat tuntutan berdasarkan perjanjian tersebut. Keputusan Mahkamah : Tiada khidmat yang boleh diberikan kepada syarikat yang belum ditubuhkan dan syarikat tidak terikat untuk membayar khidmat yang diberi sebelum tarikh penubuhannya. Namun begitu, bagi khidmat yang dilakukan selepas penubuhan syarikat tetapi sebelum perjanjian dibuat boleh menjadi balasan yang sah walaupun hal itu adalah perbuatan yang telah lepas. Di bawah Undang-Undang Inggeris: kedudukan agak berbeza kerana balasan lampau adalah tidak bernilai dan tidak boleh mewujudkan kontrak yang sah. Contoh kes : Lampleigh lawan Brathwait (1916) 80 E.R. 255, Defenden yang telah dijatuhi hukuman mati meminta bantuan plaintif untuk mendapatkan pengampunan daripada raja atas kesalahan yang telah dilakukan. Plaintif berusaha sedaya upayanya berulang alik dari New Market ke London dengan belanjanya sendiri dan akhirnya berjaya memperoleh pengampunan bagi Defenden. Defendan kemudiannya berjanji akan membayar £100 kepada plaintif, tetapi gagal membayar. Plaintif menyaman Defendan. Keputusan mahkamah : Walaupun janji itu dibuat berdasarkan kepada balasan lampau daripada plaintif, tetapi kerana perbuatan itu dilakukan atas kehendak defendan. Maka wujud kontrak yang sah. Defenden terikat untuk menunaikan janjinya itu. Perbezaan dalam undang – undang Inggeris adalah berkaitan dengan pembayaran hutang. Di bawah Akta Kontrak 1950, satu kolanggaran diberikan di mana pembayaran sebahagian boleh melangsaikan keseluruhan hutang. Perkara ini telah diperuntukkan di dalam Seksyen 64 Akta Kontrak 1950 iaitu: Tiap-tiap penerima janji boleh mengenepikan atau mengecualikan kesemua atau sebahagian pelaksanaan janji yang dibuat kepadanya, atau memperluas masa pelaksanaannya, atau menerima apa-apa penyelesaian yang difikirkan sesuai Kes : Pan Ah Ba & Anor lwn Nanyang Construction Sdn Bhd (1969) 2 MLJ 181, semasa hidupnya, Ng Lye Hoong (NLH) telah menandatangani satu perjanjian awalan seumpama booking proforma dengan syarikat responden untuk membeli rumah kedai tiga tingkat berharga RM88,750. Untuk tujuan itu, wang pertaruhan sebanyak RM10000 telah dibayar pada 23 april 1964. Mengikut fasal ketiga perjanjian, jika pembeli gagal menadatangani perjanjian formal dalam masa 14 hari setelah diberitahu responden, wang pertaruhan akan dirampas dan perjanjian akan batal. Mengikut fasal keempat pula, responden ada budibicara secara mutlak untuk membatalkan perjanjian dengan memberi notis bertulis dan memulangkan wang pertaruhan. Pada jun 1964, responden menghantar satu notis kepada si mati menyuruhnya pergi ke pejabat peguam respondan untuk menandatangan perjanjian formal dan menjelaskan bayaran kedua sebanyak RM18,910. notis tidak dipedulikan oleh si mati dan respondan mengulangi notis tersebut beberapa kali. Dalam surat ulangan itu respondan mengingatkan si mati jika dia gagal menandatangani perjanjian formal, maka dia akan menjual harta si mati kepada orang lain. Pada Disember 1964, akhir sekali respondan manghantar surat kepada si mati mangatakan jika si mati masih gagal, harta akan dijual dan wang pertaruhan akan dirampas. Isu yang dibincangkan adalah adakah respondan berhak merampas wang pertaruhan itu? Keputusan Mahkamah : Mahkamah memutuskan bahawa respondan sebenarnya telah Tanggungjawab di bawah undangundang Awam. Persoalan timbul apabila seseorang, melakukan satu kewajipan undangundang dan dia menuntut balasan. Contohnya: Aminah telah menghadiri perbicaraan kes sivil Amin sebagai saksi kerana Amin telah berjanji untuk membayar RM 500. Apabila Amin enggan membayar, bolehkah Aminah menuntut di mahkamah untuk jumlah yang dijanjikan? Kes : Dalam kes Stllk lwn Myrick (1809) 2 Camp.317 seorang kapten kapal telah berjanji dengan anak kapalnya bahawa , jika mereka berkongsi dalam melakukan kerja dua orang anak kapal yang telah melarikan diri dan berlayar balik kapal mereka ke London, maka upah anak kapal yang melarikan diri itu akan diagihkan antara mereka. kapten itu, walau bagaimanapun enggan menguatkuasakan keputusan mahkamah ; menyatakan tuntutan plaintif untuk janjinya. mendapatkan bayaran lebih yang dijanjikan gagal memandangkan plaintif sebenarnya bertanggungjawab di bawah satu kontrak sedia ada untuk membawa kapal itu balik ke London. Janji itu tidak mengikat kerana anak kapal itu tidak memberi balasan. Balasan wujud sekiranya satu pihak menjalankan lebih daripada apa yang dia terikat untuk melakukan KES Collins Lwn Godefroy (1831)1B &Ad 950 Collins telah hadir ke mahkamah setelah disapinakan untuk memberi keterangan berkenaan satu kes. Godefroy telah menjanjikan 6 guineas kepada collins jika dia hadir dan memberi keterangan di mahkamah atas pengorbanan masa kerjanya. KEPUTUSAN MAHKAMAH : Collins tidak diberikan apa-apa balasan kerana dia bertanggungjawab di bawah undang-undang untuk menghadiri perbicaraan itu kerana telah disapina untuk memberi keterangan. Godefroy tidak terikat untuk memberikan wang yang telah dijanjikan. Adakah balasan lampau satu balasan yang sah? Mengikut undang-undang Inggeris balasan lampau adalah balasan yang tidak sah, kecuali jika tindakan yang dilakukan itu adalah atas kehendak nyata pihak yang berkenaan. Defendan yang telah dijatuhi hukuman mati, meminta Contoh kes Lampleigh lwn Braiwait (1916) 80 bantuan plaintif untuk mendapatkan pengampunan E.R.255 daripada raja atas kesalahan yang telah dia lakukan. Plaintif berusaha sedaya upayanya, berulang alik dari New Market ke London dengan belanjanya sendiri dan akhirnya memperolehi pengampunan bagi defendan. Defendan kemudiannya berjanji akan membayar £100 kepada plaintif, tetapi gagal membayar. Plaintif menyaman keputusan mahkamah menyatakan, walaupun janji itu defendan. dibuat berdasarkan kepada balasan lampau daripada plaintif, tetapi kerana perbuatan itu dilakukan atas kehendak defendan, maka wujud kontrak yang sah. Defendan terikat untuk menunaikan janjinya itu. Mengikut Akta kontrak, persetujuan adalah bebas sekiranya tiada unsur seperti paksaan, pengaruh tidak berpatutan, tipuan, salahnyataan dan khilaf. AKTA 50- s2(d) -) iaitu melalui perkataan ‘telah’ dalam takrif balasan. Kewujudan perkataan ‘telah’ ini menunjukkan bahawa balasan bukan sahaja untuk perkara yang akan datang, bahkan juga untuk perkara yang telah berlaku atau telah dilaksanakan. AKTA 50 – s26(b) -) yang menyebut bahawa sesuatu perjanjian tanpa balasan adalah batal kecuali bagi sesuatu janji untuk membuat pampasan atas keseluruhan atau sebahagian dari balasan yang telah diberikan.. Roslan menyelamatkan Ismail dari mati lemas. Ismail berjanji akan memberikan ganjaran sebanyak RM2,000. Janji ini merupakan kontrak yang sah walau pun balasannya telah dilaksanakan. kes Kepong Prospecting Ltd. & S. K. Jagathesan & LL lwn A. E. Schmidt, [1968] A jurutera perunding KPL telah MLJ 170, membantu (a) dapatkan lombong permit bijih besi di Johor dan (b) terlibat dalam usaha tubuhkan syarikat KPL . Syarikat kemudiannya berjanji untuk bayar pada A yang telah diberi olehnya. Keputusan Mahkamah memutuskan bahawa walau pun balasan tersebut adalah balasan lampau, namun ia adalah satu balasan yang sah menurut undang-undang Malaysia. Seksyen 26 Perjanjian tanpa balasan adalah batal kecuali – bertulis dan didaftarkan Seksyen 26(a) – Sesuatu perjanjian yang dibuat tanpa balasan adalah batal, kecuali: Ianya dinyatakan secara bertulis dan didaftarkan menurut undang-undang (jikaada) yang pada masa itu berkuatkuasa untuk pendaftaran dokumen sedemikian, dan dibuat berdasarkan atas kasih sayang semulajadi antara pihak-pihak yang ada hubungan karib antara satu sama lain. Kes Re Tan Soh Sim Dalam kes ini, satu perjanjian telah dibuat oleh wanita mendiang Puan Tan Soh Sim bahawa harta peninggalan si mati hendaklah dibahagikan di antara dua anak saudara angkat perempuan dan dua anak saudara angkat lelakinya untuk memenuhi hasrat si mati. Mahkamah: memutuskan isu tersebut berdasarkan adat resam kaum cina iaitu anak angkat lelaki mempunyai hubungan rapat dengan keluarga ayah angkatnya sahaja dan bukan dengan keluarga ibu angkatnya. Perjanjian untuk pembahagian harta adalah batal kerana ketiadaan balasan. Seksyen 26(b) : Ianya sesuatu janji untuk memampaskan keseluruhan atau sebahagiannya, kepada seseorang yang telah berbuat sesuatu secara sukarela untuk pembuat janji, atau berbuat sesuatu yang pembuat janji boleh dipaksa disisi undang-undang untuk membuatnya. Seksyen 26(c) : Ianya sesuatu janji yang dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh orang yang menanggungnya atau oleh ejennya, yang diberi kuasa secara am atau khusus untuk maksud itu, supaya membayar keseluruhan atau sebahagian dari sesuatu hutang, yang pembayarannya boleh dikuatkuasakan oleh sipiutang seandainya tidak ada undang-undang mengenai batasan guaman. Seksyen 26(c) menggariskan beberapa aspek penting dalam kontrak. Ia menonjolkan aspek baru yang tidak ada dalam topik lain ini adalah, • perjanjian itu ditandatangani oleh orang yang menanggung hutang atau ejennya • perjanjian itu adalah untuk membayar keseluruhan atau sebahagian hutang • hutang tersebut telah pun melebihi had masa tuntutan selama enam tahun. Akta Had Masa 1953, tempoh masa yang diberikan adalah enam tahun dari masa kuasa tindakan. KEBERPADAAN BALASAN Di sisi undang-undang, sesuatu balasan itu mestilah bernilai tetapi ia tidak semestinya berpada. Secara umumnya, setiap balasan yang diberikan perlulah mencukupi dan berpadanan dengan janji, jika tidak, ia akan menjadi satu isu yang perlu kepada pemerhatian yang sewajarnya. Mengikut Akta Kontrak 1950 persetujuan adalah bebas sekiranya tiada unsur seperti paksaan, pengaruh tidak berpatutan, tipuan, salahnyataan dan khilaf. Dalam kata ringkasnya, keberpadaan balasan adalah sama ada balasan yang diberikan mencukupi, memadai atau tidak. Seksyen 26 huraian 2 (Akta Kontrak 1950) Sesuatu perjanjian di mana persetujuan pembuat janji diberi secara bebas tidaklah batal semata-mata kerana balasan itu tak memadai; tetapi ketakberpadaannya balasan itu boleh dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam menentukan persoalan sama ada persetujuan pembuat janji itu diberi secara bebas. Contoh: Seksyen 26 (f): A bersetuju untuk menjual seekor kuda yang bernilai RM1000 dengan harga RM10. Persetujuan A dalam membuat perjanjian itu adalah diberi secara bebas. Perjanjian itu adalah suatu kontrak sekalipun balasan itu tak berpada. Seksyen 26 (g): A bersetuju untuk menjual seekor kuda yang bernilai RM1000 dengan harga RM10. A menyangkal bahawa persetujuannya dalam membuat perjanjian itu adalah diberi secara bebas. KES: Kes: Phang Swee Kim lawan Beh I Hock (1964) Responden telah bersetuju memindahmilik tanah kepada suami perayu, si mati. Balasan ke atas pindah milik itu adalah 20000 mata wang Jepun walaupun tanah itu bernilai lebih daripada harga tersebut. Pindah milik tersebut tidak pernah didaftarkan tetapi si mati telah menduduki tanah itu sehingga dia meninggal dunia. Tidak ada sebarang wasiat yang ditinggalkan oleh si mati. Pihak perayu, balu si mati memperolehi surat kuasa dan menduduki tanah tersebut. Tidak lama kemudian, tanah itu dibahagikan kepada dua lot dan bahagian tanah yang diduduki oleh pihak perayu telah mencerobohi tanah responden dan menuntut untuk pemilikan kosong. Dalam tuntutan balas, pihak perayu memohon supaya mahkamah mengisytiharkan bahawa perayu adalah pemilik lot berkenaan berdasarkan perjanjian lisan di antaranya dan responden. Responden kemudiannya enggan memindahmilik dengan alasan bahawa janji itu tidak boleh dikuatkuasakan disebabkan ketakberpadaan balasan. Keputusan mahkamah: Mahkamah memutuskan bahawa kegagalan responden membuktikan bahawa kerelaannya tidak diberi secara bebas menjadikan perjanjian tersebut sah, walaupun balasan yang diberikan tidak berpada. Oleh itu, balasan adalah mencukupi kerana tiada bukti menujukkan kerelaan Kes: Macon Works & Trading Sdn Bhd lawan Phang Hon Chin & anor (1976) Bayaran opsyen pembelian tanah sebanyak RM1.00 adalah dikira mencukupi sebagai balasan sah. Tetapi kerana telah tidak diberikan, ia tidak dapat dikuatkuasakan. Keputusan mahkamah: Mahkamah memutuskan bayaran RM1.00 mencukupi sebagai balasan bagi suatu opsyen pembelian tanah. Kes: Chappell & Co. Ltd lawan Nestle Co. Ltd (1960) Chappell adalah pemilik hak cipta sebuah lagu yang dipanggil ‘Rocking Shoes’ dan Nestle adalah pengeluar coklat yang menjual kepada orang ramai rekod lagu ini dan sebagai balasan untuk I pound dan 6 syiling serta 3 pembungkus bar coklat yang dihasilkan oleh Nestle. Pembuat coklat tawar hadiah rekod gramophone untuk lirik lagu mempunyai balasan 1 pound 6 syiling 3 keping kertas pembalut coklat. Nestle dikehendaki membayar peratusan tertentu harga ‘jualan runcit biasa’ kepada Coppell. Coppell berpendapat bahawa Nestle tidak boleh bergantung kepada undang-undang untuk merancang harga yang terdiri daripada wang sahaja, sedangkan dalam hal ini pertimbangan untuk rekod termasuk tiga pembungkus coklat juga. Keputusan mahkamah: Mahkamah memutuskan bahawa balasan termasuk kertas pembalut, sah KESIMPULAN Undang-undang dibawah seksyen 2 (h) di dalam Akta Kontrak 1950 pada asanya berperanan melindungi pengguna dalam urusan perdagangan dan urus niaga lain dalam kehidupan seharian. Balasan juga ada tiga bentuk balasan yang membawa maksud yang berbeza iaitu balasan yang belum dilaksanankan tapi akan dilaksanakan, balasan yang akan dilaksanakan untuk membalas satu perbuatan dan juga janji yang dibuat untuk membalas satu perbuatan yang telah...
View Full Document

 • Fall '16
 • waleed

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern