اغاني.docx - ‫قبل الوداع قرب هنا‬...

This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

انه برق عادولا لبق ىنمض ىلاعت برق ركتفت لواح ىنضح ىف ةيوش كيلخ اناو تنا ةنس ماك نم ىنبحتبو انضعب عم ركتفت لواح ىنضح ىف اياعم كيلخ كتعب ىنا كل لاق ىللا نيم هيل هتقدص هيل تناو ىرمع لك كبح هللاو هيا تلق هدك شينبيست ام ىنتسا هلجعتسم هيل تقولا انبح ىف ىركذ ىل نحت نكمي هد نضحلا ىسنته ىازا هل تقتشا اماي ىللا تناو انه كملحأو كرمع نامك برق ******************************************************* يبيبح يبيبح هللاو يدنع ريبك غارف تبس ديعب كانه ىتناو يبيبح ينع ديعب شم ؟ شيعا يازا يلوق ؟ ىتما ايل عجرت ىتما لوقب موي لك ةايحلا يوا هبعص ىتناو انا انريغ نم هبعص شيعا يازا يلوق يتاموي كاعم ينلباقتب ريتك تايركذ يتايح يف ةولح نينسبو كيب ينركفتب شيعا يازا يلوق ينيع ئض كتماستبا ينيع نع نينس تبغ امهم يبيبح كدوجوب لا عجرتاه نكمم شم يحور --- يبيبح يبيبح هللاو يدنع ريبك غارف تبس ديعب كانه ىتناو يبيبح ينع ديعب شم .. اياعم ىتناو ولوقا يسفن ريتك ملك يدنع .. هياكحلا هيا كاعم كريغ هيقل شم يبلق .. هنتايح ريغ هريس يدنع شيفم موي لك .. هنتاف ام حرف ام دعب هيب انحرف يللاو تومب كريغ نم .. ينات دح شياع يمساو .. يناملا هماود طسو توص ريغ نم يكبب شيعا يازا يلوق اهفراع اننا سساحو اهفياش كنويع هيل هفوسكم اهفصوا يتحارب ينيبس ايايو رمع كلاقب اياعم كنأك هيا دق نم اياوج هروصلا سفنب
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

ملحأ يف كفياش نينس ينيمض كيلع يدانب شياع شم تنك يلايل ينييحت كينتسمو ينيتشحو ينيتشحو ينيع ىلع كدعب نينس شياع شم تنك يلايل ينييحت كينتسمو هيل ردقلا اهتعب هيده لمجأ اي هيا كلفصوأ يلايل زعأ يف يرمق اب هينات هجاح هينيع يف تقب ايندلاو هللاو هيلع تيرج هيناث يفو هتلباق يكاوه يملحأ يف كفياش نينس ينيمض كيلع يدانب شياع شم تنك يلايل ينييحت كينتسمو ينيتشحو ينيتشحو ينيع ىلع كدعب نينس شياع شم تنك يلايل ينييحت كينتسمو اهماكأ ىنمتأ تير اي اهلوقه كبحب نينتلا انحأ اهلوقنو ينضح يف يلاعت بيابحلا تحير نم يجيت هجاح يأ بياغ يللاع لوغشم يللا يبلق نمطتب هنع لو هنم ولاقتي نيتملك
Image of page 2
Image of page 3
 • Spring '19
 • ji

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern