Course Hero Logo

MGA MALALIM NA SALITANG FILIPINO AT ANG KAHULUGAN NITO.docx...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 9 pages.

MGA MALALIM NA SALITANG FILIPINO AT ANG KAHULUGAN NITOMarami sa atin ang nalilito kapag nakakatagpo tayo ng mga malalalim na salitasa tuwing tayo ay nagbabasa. Bunga nito ang hindi pagkakaroon ng paguunawasa binabasa lalong lalo na kapag hindi natin alam ang ibig sabihin ng mgasalitang ating nabasa. Kung kaya naman, mahalagang pagtuunang pansin angmga salitang hindi familyar sa atin. Narito ang ilan sa mga malalalim na salitangfilipino at ang mga kahulugan nito. Kabilang sa listahan ang mga salitangisinalin sa mas madaling maunawaang mga kahulugan. Ano ang ibig sabihin ngsalitang...Aadhika - nais o gustoagam - agam-pangambaagamahan - relihiyonagapayang kabit - koneksiyong paralelagapayang salikop - sirket na paralelagbarog - arkitektoagham - siyensiyaaghamtao - antropolohiyaaghimuan - teknolohiyaagimatan - ekonomika, ekonomiksagsikapin - inhenyeroaligin - baribuloalipugha - iresponsablealisbahabaybata - histerektomiyaalunig - resonasyaangaw - milyonangkan - pamilyaanluwage - karpinteroawanggan - inpidadawanging tubo - tubong bakumBbagwis - pakpakbahagdan - porsyentobahagimbilang - praksyon (fraction)bahagimbilang (hatimbilang) - praksiyonbalamban - membranobalidasig - akselerasyong negatibobalikhaan - regenerasyonbalintataw - imahinasyonbalintuna - laban o kabaliktaranbalisultag - imbolusyonbalisuplingan - reproduksiyonbalnian - magnetikabandos - kometa, kometinbanoy - agila
basisig - lakas na sentripugalobatalan - lababobathalaan - teolohiyabatidwad - telegramabatlag - kotsebatnayan - pilosopiyabatubalani (bato-balani) - magnet (batong magnesyo)bilnuran - aritmetikobinhay - kagawbuhagsigwasan - niyumatikabuhalhal - busalsal; bulagsakbumukal - dumaloybuntabay - satelayt, kamponbuntala (bungang-tala) - planetaburok - pulabutang - materyabuturan - nukleonikabuumbilang - (whole number) lahatbuumbilang - intedyerbuyo- akit; himokDdagap - kabuoandagibalniing liboy - kulot na elektromagnetikodagikapnayan - elektrokemistridagilap - radyoaktibidaddagindas - elektrodadagisik - elektronodagisikan - elektronikadagitab - koryente, elektrisidaddagsa - momentodagsin (balani) - grabidaddakbatlag - trak

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 9 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
Anonymous
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture