Lesson 28.pdf - LESSON 28 \u7b2c\u4e8c\u5341\u516b\u8ab2 LESSON 28 What\u2019s in this lesson Imminent Action(teh beh V a Not only but also(put-t\u00a8an \u00a8ia AN OUTING \u90ca

Lesson 28.pdf - LESSON 28 u7b2cu4e8cu5341u516bu8ab2...

This preview shows page 1 - 4 out of 13 pages.

LESSON 28 113 LESSON 28 AN OUTING 馬先生一家人很喜ᛇ在放假的時候,去風景美麗的地方走走,有的時 候烤肉,有的時候野᎛。 今年春節,剛好有兩位客人朱先生、楊先生來他家,所以他們打ၑ出 去走走,看要爬山或是去海ᗙ都可以。最後他們決定要去陽明山。馬先生帶 照相ዚ,馬太太準備一些ᓃ心和喝的東西放在袋子裡。 他們先去加油站加油。加油站送馬先生一盒免費的面紙。在車上他們 打開收音ዚᛓ音樂。快要到陽明山的時候,他們發現馬路旁ᗙ停好多車,所 以他們也把車子停在那裡走上去 –– 路上真是人山人海。 在陽明山上,他們不但看見很多很ဎ亮的花,也ᛓ見鳥兒在叫。朱先 生、楊先生都說陽明山真是一個很ဎ亮的地方。這個時候,他們看見一位先 生和一位小姐帶一隻可愛的狗和一隻፟,真有ሳ。後來,他們找到一個地方 坐下來吃東西,也照很多張照片。他們都ᙂ得今年的春節很特別。 What’s in this lesson: - Imminent Action ( teh beh V a ) - Not only ..., but also ... ( put-t¨an ..., ¨ia ...)
Image of page 1
LESSON 28 114 Kau-ˆiu Má sin-se n ch’it ke lâng chin ài tï h`ong-k´a ê sî, khì hong-k´eng b´i-l¨e ê s´o . -ch¨ai kˆia n -kˆia n leh, ü-sî hang-bah, ü-sî ´ia-chhan. Kin-nî chhun-chiat, t´u-hó ü n¨ng ê lâng-kheh – Chu sin-se n , Iû n sin-se n – lâi in tau, s´o . -í in phah-s`ng beh chhut-khì kˆia n -kˆia n leh, kh`oa n beh peh soa n á-sï khì h´ai-pi n lóng ë-sái. Ch`oe-äu in koat-t¨eng beh khì Iˆong-bêng-san. Má sin-se n chah hip-s`iong-ki, Má thài-thài ch´un-p¨i ch’it kóa tíam-sim kap lim ê m’ih-kïa n kh`ng t`oa t¨e-á-läi. In seng khì ka-ˆiu-chäm ka ˆiu. Ka-ˆiu-chäm s`ang Má sin-se n ch’it ’ap b´ian-h`ui ê bïn-ch´oa. Tï chhia-téng in khui siu-im-ki thia n im-g’ak. Teh beh kàu Iˆong-bêng-san ê sî, in hoat-hïan l¨o . -pi n thˆeng chiok chë chhia, . -í in ïa k¨a chhia thˆeng tï hia kˆia n khí khì, l¨o . -n’ih ¨u-´ia n sï jˆin-san-jîn-h´ai. Tï Iˆong-bêng-san-t´eng, in ¨m nä khòa n -k`i n chin chë chin s´ui ê hoe, ïa ¨u thia n -k`i n ch´iau-´a teh kìo. Chu sin-se n , n sin-se n lóng k´óng Iˆong-bêng-san ¨u-´ia n sï ch’it ê chin s´ui ê s´o . -ch¨ai. Chit-sî, in khòa n -k`i n ch’it üi sin-se n kap ch’it üi sío-chía khan ch’it chiah k´o . -chui ê k´au-´a kap ch’it chiah niau-´a, chin chh`u-b¨i. Aü-lâi, in chh¨oe t’ioh ch’it ê s´o . -ch¨ai chë-l’oh-lâi ch’iah m’ih-kïa n , ïa hip chin chë tiu n s`iong-ph`i n . In lóng k´am-kak kin-nî ê chhun-chiat chin t’ek-p’iat.
Image of page 2
LESSON 28 115 1. ch’it-ke-lˆang (N) the whole family 2.
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 13 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes