Lesson 34.pdf - LESSON 34 \u7b2c\u4e09\u5341\u56db\u8ab2 LESSON 34 What\u2019s in this lesson Another In addition(l\u00a8eng-g\u00a8oa Even(l\u02c6ian INTRODUCING YOURSELF \u81ea \u6211

Lesson 34.pdf - LESSON 34 u7b2cu4e09u5341u56dbu8ab2...

This preview shows page 1 - 4 out of 16 pages.

LESSON 34 205 LESSON 34 INTRODUCING YOURSELF 郭先生在教會Ⴉ識一位新朋友 — 馬先生。因為馬先生是一位高中校 長,所以大家都၈呼他「馬校長」。郭先生先自我介紹,然後給馬校長一張 名片。 ( 下面是郭先生的自我介紹 ) 我是在印度出生長大的;我家在印度北ᗙ的鄉下。在我故鄉,大部分的 人都是基督徒,連我家人也是。 小時候我跟爺爺、奶奶、父母一起住,ᒱ然不是很有፺的家庭,可是我 們都很快樂。另外,我的舅舅、阿姨也住在附近。去年我爺爺過世,我回去 送他,順便看看家人。 我在大ኪ是ኪ經᏶的。因為經᏶系的功ሙᏀ力很大,所以ኪ位不好拿 到。畢業以後在一家電腦公司上班,做的是ᗫ於軟᜗的工作。後來我又去ᆄ 洲的俄國工作,我就是在那裡Ⴉ識我太太的。現在世界上電腦生意非常ᘩ 爭,所以我得努力做,才不會失業。 我很高ጳ來貴國工作,Ⴉ識很多新朋友,大家都對我很好。希望以後能 去更多的國家,Ⴉ識更多的朋友。 What’s in this lesson: - Another / In addition ( l ¨eng-g¨oa ) - Even ( l ˆian )
Image of page 1
LESSON 34 206 Ch¨u-ng´o . k `ai-s¨iau Koeh sin-se n tï kàu-höe s’ek-s¨ai ch’it üi sin pêng-íu - Má sin-se n . In-üi Má sin-se n sï ch’it üi ko-tiong ˆe häu-t´iu n , só . -í täi-ke lóng chheng-ho . i Má häu-t´iu n ”. Koeh sin-se n seng ch¨u-ng´o . k`ai-s¨iau, jîan-äu hö . Má häu-t´iu n ch’it tiu n bˆeng-ph`i n . ( ë-bïn sï Koeh sin-se n ê chü-ngó . k`ai-s¨iau ) Góa sï tï I`n-t¨o . chhut-s`i töa-h`an ê ; góan chhù tï I`n-t¨o . pak-pˆeng ê chng-kha. Tï góan k`o . -hiong, töa-p¨o . -hün ê lâng l´ong sï Ki-tok-tˆo . , lˆian góan chhù-n’ih ê lâng ïa sï. Sè-hàn ê sî góa kap a-kong, a-m´a, pë-bú chò-hóe tòa, sui-jîan ¨m-sï chin ü chî n ê ka-tˆeng, ¨m-kú góan lóng chin kh`oai-l’ok. L¨eng-göa, góa ê a-k¨u, a-ˆi ïa tòa tï h`u-k¨in. Kü-nî g´óan a-kong kòe-sin; góa t´ng-khì s`ang i, s¨un-s`oa khòa n chhù-n’ih ê lâng. Góa tï täi-h’ak s¨i ’oh keng-ch`e ˆe. In-üi keng-ch`e-h¨e ê kong-khò ap-l’ek chin töa, só . -í h’ak-üi bô h´o th’eh-t’ioh. Pit-g’iap í-äu tï ch’it keng tïan-n´au kong-si sïong-pan, ch`o ê sï koan-h¨e n´ng-th´e ê kang-chok. Aü-lâi góa koh khì Au-chiu ˆe Ngô . -kok kang-chok. Góa chïu sï tï hia s’ek-s¨ai góan thài-thài ê. Chit-má s`e-k`ai-sïong tïan-n´au seng-l´i hui-sˆiong k¨eng-cheng, só . -í góa t’ioh phah-p`ia n ch`o, chiah b¨e bˆo thˆau-l¨o . . Góa chin hoa n -h´i lâi kùi-kok kang-chok, s’ek-s¨ai chin chë sin pêng-íu, täi-ke lóng tùi góa chin hó. Hi-b¨ang í-äu ë-tàng khì koh khah chë ê kok-ka, s’ek-s¨ai koh khah chë ê pêng-íu.
Image of page 2