Lesson 31.pdf - LESSON 31 \u7b2c\u4e09\u5341\u4e00\u8ab2 LESSON 31 What\u2019s in this lesson Topic Adding Emphasis to Verbs Adjectives Measures Because therefore(in-\u00a8

Lesson 31.pdf - LESSON 31 u7b2cu4e09u5341u4e00u8ab2...

This preview shows page 1 - 4 out of 16 pages.

第三十一課 LESSON 31 153 LESSON 31 AN INVITATION FOR A MEAL 曾先生換了新工作。他的朋友要他請客,所以曾先生請朋友一起去餐 廳吃飯。那家餐廳是「吃到飽」的,有很多不一樣的菜,有火鍋、炒米粉、 炒麵、牛排、比薩、春捲、海產、臭豆腐、酸辣湯等等。另外,飲料有咖 啡、烏龍茶、果汁、可口可樂等等。 那家餐廳中、西餐都有,而且口味也不錯。餐廳用的是免洗碗筷,這 樣非常衛生,所以外國人也很喜歡去那家餐廳吃飯。也許因為那天是周末, 人特別多,所以沒有位子了,曾先生和他的朋友在餐廳門口等二十分鐘才 能進去。曾先生點一碗酸辣湯,可是他覺得不夠鹹也不夠酸,所以他就加 一點鹽、醋和胡椒。他們邊吃東西,邊聊天,大家都很高興。 後來,有一位高高的外國人問曾先生臭豆腐好不好吃。曾先生說很好 吃也很香,可是他不相信,也不想要吃吃看,真是很奇怪的外國人! What’s in this lesson: - Topic - Adding Emphasis to Verbs, Adjectives & Measures - Because ..., therefore ... ( in-¨ui ..., s´o . -´i ...)
Image of page 1
LESSON 31 第三十一課 154 Chhía n lâng-kheh Chan sin-se n ¨oa n sin kang-chok a. I ê pêng-íu kìo i `ai chhía n , s´o . -í Chan sin-se n chhía n pêng-íu chò-hóe khì chhan-thia n ch ’iah -p¨ng. Hit keng chhan-thia n “ch’iah kah pá” ê, ü chin chë bô k¨ang -kh´oan ê chhài, ü hóe-ko, chh´a-b´i-h´un, chh´a- m¨i, gˆu - pˆai, ph´i -sah, chhun-k´ng, h´ai-s´an, chh `au-t¨au-h¨u, s´oan-l`a-thang, t´eng-téng. L¨eng-g¨oa, ´im-l¨iau ü ka-pi, o . - lˆiong - tˆe, kó-chiap, kh `o . -lah t´eng-t´eng. Hit keng chhan-thia n , tiong se-chhan lóng ü, jˆi -chh´ia n kh´au-b¨i ¨ia bë-b´ai. Chhan-thia n ïong ê sï b´ian- s´e ˆ e ´oa n -t¨i, ´an-ne hui- sˆiong ¨oe -seng, s´o . g¨oa-kok-lâng mä chin ài kh `i hit keng chhan-thia n ch ’iah -p¨ng. Khó-lêng in- ¨ui hit j ’it sï chiu - b’oat, lâng t’ek - p’iat chë, s ´o . -í bô üi a, Chan sin-se n kap i ê pêng-íu tï chhan-thia n ˆ e mˆng -kh´au t´an jï- ch ’ap hun -cheng chiah ¨e-t `ang j ’ip -khì. Chan sin-se n tíam ch ’it ´oa n s´oan-l`a-thang, ¨m-kú i k´am- kak bô k `au k ˆiam ïa bô k `au sng, s´o . - í i chïu ka ch ’it -tíam- ´a ˆiam, chh `o . kap hˆo . -chio- h ´un. In n ´a ch ’iah m ’ih -kïa n , n´a khai-k´ang, täi-ke lóng chin hoa n -h´i. Aü- lâi, ü ch ’it üi l `o -l`o ê g¨oa-kok-lâng m¨ng Chan sin-se n chh `au-t¨au- h ¨u ü hó ch ’iah bô? Chan sin -se n kóng chin hó ch ’iah mä chin phang, ¨m -kú i ¨m siong-s`in, mä bô s¨iu n beh ch ’iah kh `oa n -m¨ai leh -- ¨u-´ia n sï chin kˆi -k`oai ê göa-kok-lâng!
Image of page 2
第三十一課 LESSON 31 155 1.
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 16 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture