Lesson 22.pdf - LESSON 22 \u7b2c\u4e8c\u5341\u4e8c\u8ab2 LESSON 22 What\u2019s in this lesson Complete One Action then Start Another(Verb l\u00b4iau ch\u00a8 iu A Change in the

Lesson 22.pdf - LESSON 22 u7b2cu4e8cu5341u4e8cu8ab2...

This preview shows page 1 - 3 out of 18 pages.

第二十二課 LESSON 22 17 LESSON 22 POST OFFICE 今天中午在郵局旁邊買了一個便當,就進去郵局開信箱,看有沒有信。 打開一看,有一張明信片。我拿去問二號窗口的小姐這張明信片上面寫的 是什麼意思?小姐告訴我是一個領包裹的通知單。 我告訴小姐,以前我只收過信,沒收過包裹,所以不知道要怎麼領。 小姐說「平常需要身份證和印章才能領,可是因為外國人沒有身份證,可 以用居留證領。如果沒有印章,簽名也可以。」我不明白這個包裹為什麼 那麼久才寄到。小姐說因為是寄水陸的,所以比較慢。 另外,我還要寄一封限時信到屏東,請小姐稱一稱超重了沒,要貼多 少錢的郵票?小姐告訴我沒超重,但是我沒寫郵遞區號,不能寄。小姐幫 我查了以後,就告訴我郵遞區號是 900 。她也告訴我如果用標準信封寄, 朋友會比較快收到。 信寄出去了以後,我想要去書店買些文具,不過我發現口袋裡的錢沒 有了,所以走到郵筒旁邊的提款機,錢提了就去書店了。 What’s in this lesson: - Complete One Action, then Start Another ( Verb + l´iau , ch¨iu ...) - A Change in the Situation ( a )
Image of page 1
LESSON 22 第二十二課 18 I ˆu - k ’iok Kin-á- j ’it tiong - t `au tï ˆiu - k’iok pi n - ´a bé ch’it ê p¨ian- tong l ´iau, ch ¨iu j ’ip - khì ˆiu - k’iok khui s`in -siu n , kh `oa n ü phoe bô. Phah- khui ch ’it -¨e kh `oa n , ü ch ’it tiu n bêng-s`in-ph `i n . G ´óa th ’eh khì m ¨ng jï hö thang -´a-kh´au ê sío-chía chit tiu n bêng-s`in-ph `i n téng-bïn s´ia ê sï sím- m’ih `i -s `u? Sío- chía k ¨a góa k´ong sï ch ’it tiu n n´ia pau-k´o ê thong-ti-toa n . Góa k¨a sío-chía k´ong, í- ch ˆeng góa kan -na bat chiap-k `oe phoe, ¨m-bat chiap-k `oe pau-k´o, s´o . -í ¨m chai-´ia n beh ´an-ch´oa n n´ia. Sío- chía kóng: “P ˆeng - sˆiong su-ìau sin-h¨un-ch `eng kap `in-´a chiah ë-tàng n´ia, ¨m-kú in-¨ui g¨oa-kok-lâng bô sin-h¨un-ch `eng, ë-sái ¨iong khu- lˆiu -ch `eng n´ia. Nä bô `in-´a, chhiam-mîa ïa ë- sái.” Góa bô b ˆeng - p ’ek chit ê pau -k´o ¨ui-sím- m’ih hiah - n’ih k´u chiah k `ia-kàu-¨ui. Sío-chía kóng in-¨ui sï k `ia chúi-l¨o . ê, s´o . -í khah b¨an. L¨eng-g¨oa, góa koh beh k`ia ch ’it tiu n h¨an- sˆi -phoe khì Pˆin -tong, chhía n sío-chía chh`in kh `oa n ¨u chhiau-t¨ang bô? Aì tah göa-chë chî n ê ˆiu -ph `io? Sío-chía k¨a góa k´ong bô chhiau-t¨ang, t¨an- sï góa bô s´ia ˆiu -t¨e khu-hö, bë-tàng k`ia. Sío-chía pang góa chhˆa -l´iau í-¨au, ch¨iu k¨a góa k´ong ˆiu -t¨e khu-hö sï 900. I ïa k¨a góa k´ong, góa n¨a ¨iong piau-ch´un phoe- l ˆong k `ia, pˆeng -´iu ë khah k´in siu- t’ioh.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 18 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes