Lesson 29.pdf - LESSON 29 \u7b2c\u4e8c\u5341\u4e5d\u8ab2 LESSON 29 What\u2019s in this lesson Frequency(p\u00b4ai Seeing that(k`i-j\u00eean ch\u00efu THE WEATHER \u5929 \u6c23

Lesson 29.pdf - LESSON 29 u7b2cu4e8cu5341u4e5du8ab2...

This preview shows page 1 - 3 out of 16 pages.

第二十九課 LESSON 29 127 LESSON 29 THE WEATHER 鄭文昌 跟他的瑞士朋友許玉如 小姐打算後天去墾丁玩。今天文昌請玉如 去他家吃飯。他們晚飯吃完,就坐在客廳喝茶、聊天。文昌告訴玉如,這兩 天會有一個颱風要來,所以他們討論關於天氣的事情,再決定要不要去玩? 文昌 : 玉如,你知道這兩天可能會有一個颱風嗎?聽說這次的颱風很強。 玉如 : 真的嗎?我來台灣已經八個多月了,我覺得台灣的天氣暖和,但是 很潮濕。以前我沒遇到過颱風,真想要看看颱風是什麼樣子。 文昌 : 瑞士有沒有颱風?氣候怎麼樣? 玉如 : 瑞士沒有颱風。在瑞士,春、夏、秋、冬四季都不一樣。夏天比較 短,冬天的溫度很低,每個地方都下雪,所以大部分的瑞士人都很 喜歡在晴天的時候出去走走。 文昌 : 跟台灣的天氣真的很不一樣。台灣的夏天比較長,而且常常下雨, 所以很潮濕。每年大概有兩、三次比較強的颱風。我記得前年夏天 有一個颱風真的很恐怖。 玉如 : 既然這樣,那麼我們下一個週末再去好了。希望這個颱風早一點走。 文昌 : 是啊!希望是今年第一個颱風,也是最後一個! What’s in this lesson: - Frequency ( p´ai ) - Seeing that ... ( k`i-jîan ..., chïu ... )
Image of page 1
LESSON 29 第二十九課 128 Thi n -kh `i T¨e n Bûn-chhiong kap i ê S¨ui-s¨u pêng-íu Kh´o . Gi ’ok - jˆu sío-chía phah-s `ng äu- j ’it beh khì Kh´un-teng chhit- th ˆo. Kin-á- j’it Bûn -chhiong chhía n Gi ’ok - jˆu khì in tau ch ’iah -p¨ng. In `am- t`ng ch ’iah l´iau, chïu chë tï kheh-thia n lim tˆe, khai-k´ang. Bûn- chhiong k ¨a Gi ’ok - jˆu k ´ong, chit n¨ng j’it ü ch ’it ê hong -thai beh lâi, s´o . -í in teh th´o-l¨un koan-h¨e thi n -kh `i ê t¨ai-ch `i, chiah koat-t¨eng beh kh `i chhit-th ˆ o b ˆ o? Bûn-chhiong: Gi ’ok - j ˆu, l í chai-´ia n chit n ¨ng j ’it khó -lêng ü ch ’it ê hong -thai bô? Thia n kóng chit pái ê hong- thai chin k ˆiong. Gi ’ok - jˆu: ¨ U -´ia n bô? Góa lâi T ˆâi -ôan ´i-keng peh kò göa g ’oeh a, góa k´am -kak Tâi-ôan ê thi n -kh `i sio- j ’oah, tän -sï chin t ˆam -sip. í- ch ˆeng góa ¨m-bat t´u- t ’ioh hong -thai, chin sïu n beh khòa n hong-thai sï sím- m’ih kh ´oan. Bûn-chhiong: S¨ui-s¨u ü hong-thai bô? Kh `i-häu ´an-ch´oa n ? Gi ’ok - jˆu: S¨ui-s¨u bô hong-thai. Tï S¨ui-s¨u, chhun-h¨a- chhiu-tang s `u k`ui lóng bô k¨ang-kh´oan. J ’oah -thi n khah t ´e, k ˆoa n -thi n ê un-t¨o . chin k ¨e, t ’ak ê só . - chäi lóng l ’oh -seh, s´o . töa-p¨o . -h¨un ê S¨ui-s¨u-lâng lóng chin ài tï h´o thi n ê sî chhut khì kˆia n kˆia n leh. Bûn-chhiong: Kap Tâi-ôan ê thi n -kh `i ¨u-´ia n chin bô k¨ang-kh´oan. Tâi- ôan ê j ’oah -thi n khah t ˆng, j ˆi -chh´ia n s ˆiong - sˆiong l’oh h¨o . , s´o . -í chin sip.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 16 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture