Đề-cương-Luật-thương-mại.docx - TRẦN TRUNG ĐỨC – LHH55ĐH2 ĐỀ CƯƠNG LUẬT THƯƠNG MẠI Câu 1/Phạm vi điều chỉnh c�a

Đề-cương-Luật-thương-mại.docx - TRẦN TRUNG...

This preview shows page 1 - 2 out of 30 pages.

TR N TRUNG Đ C – LHH55ĐH2 Đ C NG LU T TH NG M I ƯƠ ƯƠ Câu 1/Ph m vi đi u ch nh c a LTM? - Ph m vi đi u ch nh: a) Ho t đ ng th ng m i th c hi n trên lãnh th n c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t ươ ướ Nam. + Ho t đ ng th ng m i là ho t đ ng nh m m c đích sinh l i, bao g m mua bán hàng ươ hoá, cung ng d ch v , đ u t , xúc ti n th ng m i và các ho t đ ng nh m m c đích ư ế ươ sinh l i khác. + Mua bán hàng hoá là ho t đ ng th ng m i, theo đó bên bán có nghĩa v giao hàng, ươ chuy n quy n s h u hàng hóa cho bên mua và nh n thanh toán; bên mua có nghĩa v thanh toán cho bên bán, nh n hàng và quy n s h u hàng hoá theo th a thu n. + Cung ng d ch v là ho t đ ng th ng m i, theo đó m t bên (sau đây g i là bên cung ươ ng d ch v ) có nghĩa v th c hi n d ch v cho m t bên khác và nh n thanh toán; bên s d ng d ch v (sau đây g i là khách hàng) có nghĩa v thanh toán cho bên cung ng d ch v và s d ng d ch v theo th a thu n. + Xúc ti n th ng m i là ho t đ ng thúc đ y, tìm ki m c h i mua bán hàng hoá và cung ế ươ ế ơ ng d ch v , bao g m ho t đ ng khuy n m i, qu ng cáo th ng m i, tr ng bày, gi i ế ươ ư thi u hàng hoá, d ch v và h i ch , tri n lãm th ng m i. ươ + Các ho t đ ng trung gian th ng m i là ho t đ ng c a th ng nhân đ th c hi n các ươ ươ giao d ch th ng m i cho m t ho c m t s th ng nhân đ c xác đ nh, bao g m ho t ươ ươ ượ đ ng đ i di n cho th ng nhân, môi gi i th ng m i, u thác mua bán hàng hoá và đ i lý ươ ươ th ng m i. ươ + M t s HĐTM c th khác: gia công trong th ng m i, đ u giá hàng hoá, đ u th u ươ hàng hoá, d ch v , d ch v giám đ nh hàng hoá, d ch v , cho thuê hàng hoá, d ch v logistics. b) Ho t đ ng th ng m i th c hi n ngoài lãnh th n c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t ươ ướ Nam trong tr ng h p các bên tho thu n ch n áp d ng Lu t này ho c lu t n c ngoài, ườ ướ đi u c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy đ nh áp ướ ế d ng Lu t này. c) Ho t đ ng không nh m m c đích sinh l i c a m t bên trong giao d ch v i th ng nhân ươ th c hi n trên lãnh th n c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam trong tr ng h p bên ướ

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture