u0110u1ec1-cu01b0u01a1ng-Thuyu1ec1n-bu1ed9.docx -...

This preview shows page 1 - 2 out of 26 pages.

Đ C NG CÁC V N Đ PHÁP LÝ V TÀU BI N VÀ THUY N B TÀU BI N ƯƠ Câu 1: Khái ni m tàu bi n trong lu t Hàng H i? _ Theo đ nh nghĩa trong m c a, đi u 3 Công c qu c t v các quy t c phòng ng a đâm ướ ế va trên bi n COLREG 72 thì tàu thuy n đ c đ nh nghĩa nh sau “ tàu thuy n bao g m các ượ ư lo i ph ng ti n v n t i trên m t n c, k c các lo i tàu bi n không có l ng chi m n c, ươ ướ ượ ế ướ tàu đ m khí có cánh_ WIG craft và th y phi c đ c s d ng ho c có th đ c s d ng ơ ượ ượ gi ng nh 1 ph ng ti n giao thông trên m t n c”. ư ươ ướ _ Theo Lu t bi n VN 2012, “ tàu thuy n là ph ng ti n ho t đ ng trên m t n c ho c d i ươ ướ ướ m t n c bao g m tàu, thuy n và các ph ng ti n khác có đ ng c ho c không có đ ng ướ ươ ơ c ” ơ _ Theo đ nh nghĩa t i đi u 11, B lu t Hàng H i VN 2005, “ tàu bi n là tàu ho c c u trúc n i di đ ng khác chuyên dùng ho t đ ng trên bi n”. Tàu bi n theo quy đ nh c a B lu t này không bao g m tàu quân s , tàu công v và tàu cá. _ Theo đ nh nghĩa t i đi u 13, B lu t Hàng H i VN 2015, “ tàu bi n là ph ng ti n n i di ươ đ ng chuyên dùng ho t đ ng trên bi n” . Tàu bi n theo quy đ nh c a B lu t này không bao g m tàu quân s , tàu công v , tàu cá, ph ng ti n th y n i đ a, tàu ng m, tàu l n, th y phi ư ươ c , kho ch a n i, giàn di đ ng, n i. ơ Câu 2: Đ nh nghĩa tàu bi n theo Lu t Hàng H i VN 2015? So sánh v i B lu t Hàng H i 2005 có đi m gì m i? _ Theo đ nh nghĩa t i đi u 13, B lu t Hàng H i VN 2015, “ tàu bi n là ph ng ti n n i di ươ đ ng chuyên dùng ho t đ ng trên bi n” . Tàu bi n theo quy đ nh c a B lu t này không bao g m tàu quân s , tàu công v , tàu cá, ph ng ti n th y n i đ a, tàu ng m, tàu l n, th y phi ư ươ c , kho ch a n i, giàn di đ ng, n i. ơ _ So sánh: + Theo Lu t Hàng H i VN 2005, Tàu bi n không bao g m tàu quân s , tàu công v và tàu cá. + Theo Lu t Hàng H i VN 2015, Tàu bi n không bao g m tàu quân s , tàu công v , tàu cá, ư ph ng ti n th y n i đ a, tàu ng m, tàu l n, th y phi c , kho ch a n i, giàn di đ ng, n i. ươ ơ Câu 3: Phân lo i tàu bi n và qu n lý nhà n c v các lo i tàu bi n đó? ướ _ Phân lo i tàu bi n: + Trong các Công c qu c t và Lu t Hàng H i các n

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture