Document1.pdf - PSIHOLOGIA COMUNICĂRII Anul I semestrul...

This preview shows page 1 - 4 out of 45 pages.

1 PSIHOLOGIA COMUNICĂRII Anul I, semestrul I (semestrul I) SUPORT DE CURS Conf. univ. dr. Livia Durac
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

2 Capitolul 1. INTRODUCERE 1.1. Obiectul cursului 1.2. Particularit ăŃ i ale procesului de comunicare sau: de ce este comunicarea un proces specific uman 1.3. (Un) cadru de definire a termenului comunicare 1.4. Ş coala de la Palo Alto: Axiomele comunic ă rii 1.5. Con Ń inutul comunic ă rii Capitolul 2. MODALIT Ăł I DE TRANSMITERE A MESAJULUI 2.1. Comunicarea interpersonal ă 2.2. Comunicarea verbal ă : oral ă ş i scris ă 2.3. Comportamentul nonverbal Capitolul 3. SEMNALELE CORPULUI UMAN 3.1. Kinezica 3.2. Expresiile fe Ń ei 3.3. Oculezica 3.4. Olfactica 3.5. Haptica Capitolul 4. ALTE FORME DE TRANSMITERE A CON ł INUTURILOR NONVERBALE 4.1. Artefactele ş i vestimenta Ń ia 4.2. Cronemica 4.3. Proxemica Capitolul 5. ELEMENTE DE PARALIMBAJ 5.1. Importan Ń a paraverbalului în procesul de transmitere a semnifica Ń iilor Capitolul 6. PROBLEME Ş I TEHNICI DE COMUNICARE 6.1. Bariere în comunicare 6.2. Tipuri de ascultare Bibliografie general ă Bibliografie obligatorie
Image of page 2
3 Capitolul 1. INTRODUCERE 1.1. Obiectul cursului Tr ă im într-o er ă în care comunicarea a devenit esen Ń ial ă nu doar pentru buna desf ăş urare a rela Ń iilor interumane, dar ş i o tem ă de dezbatere pentru speciali ş tii din diferite domenii. Ş i este normal s ă fie a ş a, de vreme ce nu exist ă domeniu al vie Ń ii umane care s ă poat ă fi conceput în lipsa comunic ă rii. Ş i totu ş i, de la persoana cu cea mai înalt ă func Ń ie în stat, la individul „obi ş nuit”, oricine se poate întreba: „De ce exist ă atâtea probleme de comunicare?” Parte integrant ă a oric ă rei discipline, a ş adar, comunicarea este un proces în afara c ă ruia func Ń ionarea optim ă a cadrului general uman ar fi de neconceput. Cum „beneficiarii” acestui complex proces sunt caracteriza Ń i de moduri diferite de percep Ń ie a realit ăŃ ii înconjur ă toare, comunicarea dobânde ş te atributul subiectivit ăŃ ii. Pentru c ă scopul, valoarea, aprecierea ş i evaluarea unei comunic ă ri sunt condi Ń ionate în mod absolut de subiectivitatea persoanelor implicate în proces. O comunicare transmite sensuri diferite, în func Ń ie de subiec Ń ii implica Ń i, dar ş i în func Ń ie de contextele specifice. Acesta este ş i motivul pentru care studiul comunic ă rii s-a intersectat, nu o dat ă , cu teoriile subiectivit ăŃ ii umane, ş i deci cu psihologia. De ş i a dobândit statutul de disciplin ă de sine-st ă t ă toare, comunicarea r ă mâne circumscris ă psihologiei, mai exact a celei sociale, care aloc ă acestui proces spa Ń iul cuvenit, în termeni de importan Ńă , în cadrul domeniului. Ne referim la acea psihologie social ă despre care Serge Moscovici afirma c ă reprezint ă ş tiin Ń a fenomenelor ideologice ş i a fenomenelor de comunicare” la diferite niveluri ale raporturilor umane – raporturi între indivizii în cadrul grupurilor, ş i între grupuri. Informa Ń iile acumulate de psihologie în sfera comunic ă
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

Image of page 4
 • Spring '19
 • Jasmine

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern