7_Dari Segregasi ke Integrasi - BAB 7 DARI SEGREGASI KE INTEGRASI PENGENALAN 6.1 Dari Pengasingan ke Penyatuan 6.2 Cabaran Memupuk Integrasi di Malaysia

7_Dari Segregasi ke Integrasi - BAB 7 DARI SEGREGASI KE...

This preview shows page 1 out of 62 pages.

Unformatted text preview: BAB 7 DARI SEGREGASI KE INTEGRASI PENGENALAN 6.1 Dari Pengasingan ke Penyatuan 6.2 Cabaran Memupuk Integrasi di Malaysia 6.3 Peranan Kerajaan 6.4 Peranan Masyarakat 6.5 Peranan NGO Hasil Pembelajaran • Menganalisis kepentingan program perpaduan dan integrasi nasional demi kestabilan dan kesejahteraan sosial di Malaysia • Mengenalpasti perananperanan yang dimainkan oleh kerajaan melalui dasar-dasar ke arah integrasi • Mengenalpasti peranan masyarakat dan NGO ke arah integrasi dan perpaduan di Malaysia. • Menganalisis integrasi menurut perspektif Islam DARI PENGASINGAN KE PENYATUAN 3 Segregasi merujuk kepada pemisahan atau pengasingan antara satu kumpulan etnik dengan kumpulan etnik yang lain dalam sesebuah negara Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan seperti kawasan tempat tinggal, jenis pekerjaan, sistem persekolahan dan sistem penerbitan akhbar mengikut bahasa ibunda masing-masing Integrasi ialah satu proses penyesuaian bersama pelbagai kebudayaan dan ciri-ciri sosial yang dapat diterima oleh semua kelompok etnik Dalam konteks Malaysia, integrasi merupakan satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan etnik yang terpisah-pisah dari segi budaya, agama, sosial dan kawasan penempatan Mereka dipupuk menerusi integrasi politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan dan di peringkat wilayah CABARAN MEMUPUK INTEGRASI DI MALAYSIA 4 Prasangka, perkauman, diskriminasi, stereotaip, rasisme dan etnosentrisme boleh mencetuskan perpecahan dalam masyarakat Konflik antara kumpulan masyarakat, kedudukan lokasi kelas, taraf pendidikan, kemahiran kerja, pendapatan dan budaya hidup yang sesetengahnya membatasi peluang mobiliti sosial mereka untuk keluar daripada golongan miskin juga menyebabkan perpecahan Konflik boleh berlaku disebabkan oleh kerumitan menanggung kos hidup yang terus meningkat, perkhidmatan awam yang kurang memuaskan, pengangguran, kemiskinan, keterpinggiran dan ketidaksamarataan dalam masyarakat, gejala sosial yang berleluasa dan wujudnya banyak kumpulan samseng Konflik juga terjadi disebabkan oleh perbezaan budaya dan agama PLAN DAN STRATEGI INTEGRASI 5 Usaha mengukuhkan hubungan etnik secara holistik amat mencabar kerana gagasan yang retorik dan simbolik semata-mata hanya menghasilkan impak yang kurang berkesan Pelbagai usaha telah diambil untuk mengukuhkan lagi hubungan sosial pelbagai etnik di negara ini serta membina masyarakat yang lebih adil dari segi struktur sosial dan ekonomi Oleh yang demikian, strategi integrasi perlu dilaksanakan semua pihak iaitu kerajaan, masyarakat dan NGO bersesuaian dengan peranan yang diperlukan STRATEGI KE ARAH INTEGRASI 6 PERANAN KERAJAAN JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL RUKUN NEGARA DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN WAWASAN 2020 GAGASAN 1MALAYSIA DASAR-DASAR PEMBANGUNAN NEGARA PLKN JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL (JPNIN) 7 1 Julai 1969, di bawah perintah MAGERAN (Majlis Gerakan Negara), Jabatan Perpaduan Negara ditubuhkan bagi menangani isu-isu berhubung pembinaan semula perpaduan masyarakat di Malaysia yang rapuh ekoran peristiwa 13 Mei 1969 Selepas pembubaran MAGERAN, Majlis Penasihat Perpaduan Negara ditubuhkan pada 23 Feb 1971 Penubuhan JPNIN bermatlamat memupuk kesefahaman dan semangat muhibbah melalui jaringan dan interaksi sosial ke arah pembentukan bangsa Malaysia yang bersatu padu dan beridentiti nasional Antara strategi perpaduan ialah melalui Pelan Tindakan Perpaduan dan Integrasi Nasional 2005 – 2010 Antara program utama JPNIN ialah Rukun Tetangga, Skim Ronda Sukarela, Tabika Perpaduan, Kelab Rukun Negara dan Sekretariat Rukun Negara PELAN TINDAKAN PERPADUAN DAN INTEGRASI NASIONAL 2005 - 2010 1. STRATEGI PERSEFAHAMAN POLITIK Kerajaan sebagai framework bagi segala bidang politik Langkah yag diambil hendaklah berasaskan perlembagaan 2. STRATEGI KESEIMBANGAN EKONOMI Pembangunan taraf sosio-ekonomi Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum Galakan kepada sektor swasta dalam mengimbangkan ekonomi 3. STRATEGI SISTEM PENDIDIKAN Alat membina jatidiri nasional Galakan satu sistem pendidikan seragam Kurikulum memberi tumpuan kepada pembelajaran sejarah negara PELAN TINDAKAN PERPADUAN DAN INTEGRASI NASIONAL 2005 - 2010 4. STRATEGI PENGGUNAAN BAHASA KEBANGSAAN Salah satu unsur utama dalam kebudayaan kebangsaan Agar semua kaum berkomunikasi dengan baik 5. STRATEGI KEPERCAYAAN AGAMA Rakyat bebas menganut dan mengamal agama masingmasing Pengembangan sesuatu agama tertakluk kepada perlembagaan 6. STRATEGI KEBUDAYAAN Usaha melahirkan kebudayaan nasional Tertakluk kepada dasar kebudayaan kebangsaan Kebudayaan kesukuan masih boleh diamalkan PELAN TINDAKAN PERPADUAN DAN INTEGRASI NASIONAL 2005 - 2010 7. STRATEGI KESELAMATAN Perpaduan yang terbentuk hendaklah dijaga Terbahagi kepada 2 aspek: Pencegahan dan pemulihan 8. STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN Aspek perpaduan diambil kira sebelum sesuatu kawasan dibangunkan Aktiviti yang memberi peluang kepada perpaduan hendaklah diperbanyakkan 9. STRATEGI PENGGUNAAN TENAGA MANUSIA Pemilihan berdasarkan kelayakan dan keadilan Penerapan unsur perpaduan dalam akiviti yang dijalankan Interaksi antara kaum hendaklah digalakkan PELAN TINDAKAN PERPADUAN DAN INTEGRASI NASIONAL 2005 - 2010 10. STRATEGI MEDIA MASSA Penyebaran maklumat mengenai perpaduan Pengamalan etika kewartawanan Akta Cetak dan Mesin Cetak dan Akta Hasutan 11. STRATEGI KESUKANAN Menaikkan semangat patriotisme Menyediakan peluang dan persekitaran bagi pergaulan dan interaksi sosial Bukan sekadar yang menyertainya tetapi juga bagi yang menonton 12. STRATEGI INTEGRASI WILAYAH Terutama antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak Penambahbaikan sistem perhubungan kebangsaan dan pengangkutan Penumpuan juga diberikan kepada interaksi antara kawasan RUKUN NEGARA 12 Dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh MAGERAN berdasarkan pindaan Draf Rukun Negara yang terbentuk melalui Majlis Perundangan Negara (MPN) Rukun Negara sebagai ideologi nasional Malaysia merupakan panduan untuk merencana program dan dasar negara Objektif: Mencapai perpaduan erat dalam kalangan masyarakat Memelihara cara hidup demokratik Membentuk masyarakat yang adil supaya kemakmuran dinikmati bersama secara adil dan saksama Membentuk masyarakat secara liberal terutama terhadap kebudayaan masing-masing Membina masyarakat progresif dgn sains dan teknologi RUKUN NEGARA 13 Rukun Negara digunakan sebagai instrumen mengatasi garis pemisah antara etnik dalam membentuk dan membimbing masyarakat Malaysia ke arah mewujudkan perpaduan Rukun Negara menjadi peraturan dan norma hidup kepada masyarakat di Malaysia dan pematuhan kepadanya dapat mewujudkan perpaduan antara etnik di negara ini DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN 14 Dasar Pendidikan Kebangsaan diperkenalkan melalui Akta Pelajaran 1961 merupakan dasar ke arah mewujudkan masyarakat yang harmonis Falsafah Pendidikan Kebangsaan "Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.” FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA HASRAT FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA HASIL PENGOPERASIAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGRA INSAN YANG BAIK Percaya dan Patuh Kepada Tuhan ROHAN I INTELE K FALSAFAH PENDIDIKA N NEGARA KEPERCAYA AN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN ILMU DAN KEMAHIRA N PENDIDIKA N BERSEPADU JASMAN I EMOSI NILAINILAI MURN I BAHASA KURIKULU M DAN SUKATAN PELAJARAN PENGAJARAN & Pembelajaran Berilmu, Berpengetahua n, berketerampila n Bertangungjaw ab Berakhlak Mulia Berbakti dan Menyumbang Kepada Negara dan Masyarakat Saksiah yang seimbang dan Sepadu DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN 16 Antara program utama yang dilaksana melalui Dasar Pendidikan Kebangsaan: Sekolah Wawasan RIMUP (Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan) Bertujuan menyediakan satu ruang sosial bagi pelajar dari pelbagai kumpulan etnik berinteraksi seterusnya menjalin hubungan yang harmonis Kerjasama antara sekolah pelbagai aliran dalam semua program pelajar dan guru bagi meningkatkan hubungan etnik dalam kalangan pelajar Matapelajaran Elektif Tamil dan Mandarin Penawaran matapelajaran Tamil dan Mandarin di sekolah aliran kebangsaan sebagai bahasa kedua sebagai pemangkin proses interaksi dan integrasi antara kaum DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN (samb...) Pelan Pembangunan Pendidikan 17 Pelan yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang saksama melalui peningkatan taraf hidup serta mengurangkan jurang sosio ekonomi antara etnik dan kawasan Program Bantuan Pelajar Program-program lain seperti Rancangan Makanan Tambahan, Program Susu Sekolah, Skim Baucer Tuisyen, Skim Pinjaman Buku Teks, dll. KRONOLOGI DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN 18 Sebelum 1950 : Dasar Kolonial British 1950 : Laporan Barnes 1956 : Penyata Razak 1957 : Ordinan Pelajaran 1960 : Laporan Rahman Talib 1961 : Akta Pelajaran 1974 : Laporan Kabinet MATLAMAT DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN 1. Menyatukan sistem pendidikan bagi memupuk kesedaran 2. 3. 4. 5. dan perpaduan kebangsaan Menyatukan kanak-kanak sekolah berbilang kaum melalui sistem pendidikan yang tidak membebankan kewangan negara Meluaskan dan mengubahsuai rancangan-rancangan pelajaran dan latihan dalam usaha melahirkan tenaga kerja yang berpendidikan, bermotivasi, berdisiplin dan terlatih bagi memenuhi keperluan ekonomi negara Melahirkan warganegara yang bertanggungjawab, bersatupadu, berdisiplin, berakhlak, seimbang, harmonis dan bersama-sama membina kesejahteraan diri yang dapat memberi sumbangan kepada keperluan negara Memperbaiki kemudahan penyelidikan, perancangan dan pelaksanaan bagi mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan STRATEGI PELAKSANAAN DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN 20 1. Menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai 2. 3. 4. 5. bahasa pengantar yang utama; Mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah; Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua; Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan; Meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh, seimbang dan bersepadu; STRATEGI PELAKSANAAN DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN 21 7. Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan mengagihkan peruntukan secara adil dan memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dan kawasan luar bandar atau pendalaman; 8. Menyediakan pendidikan rendah mengikut Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) yang berasaskan 3M iaitu membaca, menulis dan mengira pada tahun 1983 yang menjurus kepada kurikulum bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1989. Matlamat utama kurikulum baharu ini adalah untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi ilmu pengetahuan dan kemahiran yang sesuai dan mempunyai moral STRATEGI PELAKSANAAN DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN 22 9. Memperluaskan pendidikan Vokasional dan Teknik melalui penyusunan semula kurikulum Sekolah Vokasional pada tahun 1978; 10. Mempelbagai dan memperbanyakkan kemudahan pendidikan di peringkat universiti terutama dalam bidang sastera gunaan dan sains gunaan; 11. Mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral dan disiplin; 12. Menjadikan Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di sekolah-sekolah dan memberi peluang yang sempurna bagi pembelajaran bahasa-bahasa lain seperti Bahasa Cina dan Bahasa Tamil; dan 13. Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yang memupuk disiplin, seperti pasukan-pasukan kadet tentera, kadet polis, pengakap, puteri Islam dan lain-lain. DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN 23 Dasar Kebudayaan Kebangsaan adalah penting bagi sesebuah negara membangun dan yang mempunyai penduduk berbilang kaum seperti Malaysia. Dasar ini menjadi garis panduan dalam membentuk, mewujud dan mengekalkan identiti negara dalam kalangan dunia antarabangsa DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN 24 Prinsip (Teras Dasar Kebudayaan Kebangsaan): Berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini 2. Unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar boleh diterima 3. Islam adalah unsur penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan Objektif: 1. Mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan 2. Memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan yang tumbuh daripada kebudayaan kebangsaan 3. Memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi 1. WAWASAN 2020 25 Diperkenalkan pada 28 Februari 1991 Menegaskan bahawa matlamat pembangunan negara ialah Menjadikan Malaysia sebuah negara industri Pembentukan negara Malaysia yang maju menjelang 2020 Wawasan 2020 bertujuan mewujudkan masyarakat yang : _ Bermoral dan beretika, kukuh dalam nilai agama _ Liberal dan bertolak ansur _ Mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang jauh ke hadapan _ Penyayang dan budaya menyayangi _ Adil dalam bidang ekonomi _ Mempunyai ekonomi yang boleh bersaing, dinamik, giat dan berdaya tahan CABARAN WAWASAN 2020 1. Mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat dikongsi bersama 2. Mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri sendiri, bangga dengan apa yang ada dan yang dicapai serta gagah menghadapi pelbagai masalah 3. Mewujud dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang, mengamalkan satu bentuk persefahaman matang, demokrasi Malaysia berasaskan masyarakat yang boleh menjadi contoh kepada banyak negara membangun 4. Mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika CABARAN WAWASAN 2020 5. Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang ke hadapan, yang bukan sahaja pengguna teknologi tinggi tetapi juga menyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa hadapan 6. Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi, iaitu sistem sosial yang mengutamakan kepentingan masyarakat, kebajikan insan tidak akan berkisar kepada negara atau orang perseorangan, tetapi sekeliling sistem keluarga yang kukuh 7. Memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi 8. Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi bersaing, dinamik, giat dan kental GAGASAN 1MALAYSIA 1Malaysia 28 • Diperkenalka n pada 2009 dengan slogan “Satu Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan” • Merupakan pendekatan baharu bagi menempa sebuah zaman baharu demi menjelmakan sebuah kerajaan yang mengutamakn prestasi berpaksikan keutamaan rakyat • Prinsip utama yang mendasari 1Malaysia ialah integriti, kebolehan dan kesaksamaan • Matlamat 1Malaysia adalah mengekalkan perpaduan dalam kepelbagaian etnik dalam masyarakat Malaysia • 1Malaysia merupakan wadah bagi pembinaan bangsa Malaysia yang bersatu padu dan membantu negara ke arah mencapai Wawasan 2020 3 PRINSIP TERAS 1MALAYSIA PRINSIP PENERIMAAN Prinsip penerimaan bererti walaupun rakyat Malaysia mempunyai cara hidup, amalan dan kebudayaan yang berbeza, tetapi kita menerima antara satu sama lain sebagai rakan setia PRINSIP KENEGARAAN Konsep perpaduan, semangat nasionalisme dan cintakan negara telah diterapkan semenjak dahulu lagi oleh pemimpin-pemimpin terdahulu PRINSIP KEADILAN SOSIAL Setiap kaum di negara ini tanpa mengira latar belakang atau agama diberi keadilan yang sebaik mungkin dari segi kebajikan dan aspek-aspek sosial yang penting PENDEKATAN GAGASAN 1MALAYSIA Penerapan Nilai-Nilai Murni Hormat menghormati Menghormati kaum lain termasuklah tidak mengeluarkan kata-kata kesat yang menyinggung mereka Rendah hati Mengakui setiap kaum itu mempunyai keunikan dan keistimewaan tersendiri Kesederhanaan Bersederhana terutama dalam isu-isu berbangkit supaya tidak berlaku perselisihan Bersopan santun Menjaga adab sopan dan tingkah laku dalam pergaulan demi menjaga hubungan baik PENDEKATAN GAGASAN 1MALAYSIA Nilai-Nilai 1 Malaysia Budaya kecemerlangan Kejayaan masyarakat dan negara bergantung kepada kecemerlangan Ketepatan dalam berurusan sangat penting Ketabahan Tabah dan semangat juang tinggi bagi menghadapi cabaran dan dugaan Kelemahan dan sikap mudah mengalah perlu diperbaiki Rendah hati Tawadhu’ Tidak perlu menunjuk-nunjuk kebolehan secara tidak digemari orang lain Penerimaan Menerima dengan kerelaan Menerima kewujudan pihak lain DASAR-DASAR PEMBANGUNAN NEGARA DASAR EKONOMI BARU DASAR PEMBANGUNA N NASIONAL DASAR WAWASAN NEGARA •Bermatlamat mencapai perpaduan negara dengan: Memperbetulkan ketidakseimbangan sosioekonomi antara kaum dan wilayah Mempertingkatkan penglibatan bumiputera dalam bidang perniagaan dan perusahaan •Bermatlamat mencapai pembanguan seimbang bagi mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan adil •Mewujudkan masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera •Digerakkan atas landasan kukuh membentuk pembangunan seimbang meliputi aspek keadilan sosial, nilai, etika dan moral mengikut acuan •Penerusan dasar ke arah Wawasan 2020 •Mewujudkan Bangsa Malaysia yang bersatu padu, progresif dan makmur •Meningkatkan daya tahan dan daya saing ekonomi Malaysia PLKN 33 PLKN bertujuan bagi pembinaan sahsiah diri bermatlamatkan membina dan mengukuhkan semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda, menyatukan golongan muda daripada pelbagai kaum dan menyediakan mereka bagi menghadapi cabaran daripada dalam dan luar negara Program kursus latihan yang mula dilaksanakan sejak tahun 2004 Setiap tahun 18% daripada remaja berumur 18 tahun pada tahun latihan dipilih untuk menyertai PLKN Objektik PLKN adalah menanam semangat patriotisme dan cintakan negara, mempertingkatkan perpaduan kaum dan integrasi nasonal, membentuk perwatakan positif melalui nilai-nilai murni, menanam semangat kesukarelaan STRATEGI KE ARAH INTEGRASI 34 RUKUN TETANGGA PERANAN MASYARAKA T SKIM RONDAAN SUKARELA RUMAH TERBUKA DIFUSI BUDAYA RUKUN TETANGGA 35 • Diperkenalkan pada 1975 • Bermatlamat memelihara, meningkat dan mengukuhkan perpaduan rakyat dan integrasi nasional selaras dengan dasar-dasar kerajaan berlandaskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara • Rukun Tetangga membolehkan rakyat mengawal keselamatan di kawasan kediaman masing-masing • Skim Rukun Tetangga di perluaskan lagi dengan pendekatan pembangunan komuniti • Jawatankuasa Rukun Tetangga ini telah menganjurkan pelbagai aktiviti di dalam komunitiRukun mereka Tetangga SKIM RONDAAN SUKARELA Skim Rondaan Sukarela dijalankan sebagai salah satu langkah Skim Rondaan untuk menjaga Sukarela adalah keselamatan satu cabang di dalam kawasan dalam Rukun Rukun Tetangga Tetangga di samping membantu pihak polis mengurangkan kadar jenayah Skim Rondaan Sukarela mengesan dan melapor isu-isu perhubungan kaum dan menjadi perantara dalam penyelesaian konflik 37 RUMAH TERBUKA Rumah terbuka tidaklah bertujuan mengembangkan agama kepada penganut agama lain Rumah Terbuka di Malaysia bermaksud sesuatu perayaan agama disambut oleh penganut pelbagai agama dengan tujuan memupuk persefahaman dalam kalangan rakyat Malaysia Amalan rumah terbuka memberi kefahaman kepada rakyat bukan Islam tentang nilai hidup ajaran Islam yang menganjurkan sifat berbaikbaik sesama manusia Amalan rumah terbuka ini sesuatu yang unik bagi Malaysia, telah mendorong dan menyumbang kepada keamanan dan kebaikan keadaan dalam negara kita DIFUSI BUDAYA 38 Difusi budaya bermakna proses penyebaran unsur- unsur budaya daripada seorang individu kepada seorang individu lain, atau daripada satu masyarakat kepada satu masyarakat lain Difusi penyerapan budaya kebiasaannya berlaku secara sukarela yang tidak disedari Difusi budaya boleh berlaku melalui perdagangan, unsur kesenian dan keagamaan Kini proses difusi tersangat cepat berlaku kerana terdapat berbagai-bagai kemudahan sistem komunikasi yang tersebar luas, seperti radio, tv dan filem STRATEGI KE ARAH INTEGRASI 39 RAKAN COP ABIM PERANAN NGO ALIRAN MAJLIS BELIA MALAYSIA NGO LAIN RAKAN COP 40 Rakan Cop • Dilancarkan pada 9 Ogos 2004 oleh polis Kuala Lumpur • Maklumat boleh disalurkan kepada Pusat Kawalan Polis (CCC) yang beroperasi ...
View Full Document

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture