Artkl_5_Kecuaian_dan_Pengabaian_Kanak-kanak_oleh_Ibu_Bapa_Kedudukannya_di_bawah_Akta_Kanak-kanak_200

This preview shows page 1 - 2 out of 14 pages.

(2015) 19 JUUM 37 - 49Kecuaian dan Pengabaian Kanak-kanak oleh Ibu Bapa:Kedudukannya di bawah Akta Kanak-kanak 2001 dan Prinsip Syariah(Child Neglect and Child Abandonment by Parents: Its Position underChild Act 2001 and Syariah Principles)MOHAMMADRAMZIZAKARIAABSTRAKPeningkatan jenayah kecuaian dan pengabaian kanak-kanak sejak akhir-akhir ini kelihatan membimbangkan. Pihakyang bertanggungjawab, terutamanya ibu bapa, kelihatan seperti kurang peduli serta kurang berhati-hati dalammengendalikan urusan berkaitan anak-anak mereka. Pelbagai bentuk kecuaian dan pengabaian berlaku setiap hari. Inidisebabkan oleh pelbagai faktor yang akhirnya telah memberikan impak negatif kepada kanak-kanak. Dalam menjagadan melindungi kebajikan kanak-kanak ini, kerajaan telah mengambil inisiatif menggubal satu rang undang-undangyang kini dikenali sebagai Akta Kanak-kanak 2001. Penulisan ini menganalisis peruntukan di bawah akta tersebutserta prinsip-prinsip syariah. Ianya turut mengenal pasti keperluan mendakwa pesalah di bawah Enakmen KesalahanJenayah Islam Negeri.Kata kunci: Kecuaian; pengabaian; Akta Kanak-kanak 2001; prinsip syariah; Enakmen Kesalahan Jenayah IslamABSTRACTThe recent increase in crimes of child neglect and child abandonment looks worrying. Responsible parties when theresponsible parties, especially parents, are more or less careless and less catious in attending to matters pertainingto their children.Various forms of child neglect and child abandonment occur everyday.These are caused by variousfactors which, in eventuality, cause negative impact on the children. In in guarding and protecting the welfare of thesechildren, the government has taken the initiative to enact a bill which is known today as the Children Act 2001. Thiswriting analyses provisions under the said act and syariah principles. It also identifies the need to prosecute offendersunder the states’ Islamic Criminal Offences Enactments.Keywords: Neglect; abandonment; Children Act 2001; syariah principles; Islamic Criminal Offences EnactmentPENGENALANKecuaian dan pengabaian bukanlah satu kesalahan yangremeh di sisi undang-undang malahan merupakan satukesalahan besar yang memberi kesan yang sangat buruk.Pada masa kini, kes kecuaian yang melibatkan ibu bapaterhadap kanak-kanak kian menjadi-jadi. Walaupunia kelihatan kecil dari sudut luaran, ia sebenarnyamenjadi serius apabila kes tersebut melibatkan nyawa,keselamatan dan kebajikan kanak-kanak tersebut. Begitujuga halnya dengan pengabaian ibu bapa terhadap kanak-kanak. Pengabaian sering terjadi di kalangan kanak-kanakapabila ibu bapa tidak mengendahkan perkara-perkarayang berlaku kepada kanak-kanak sehingga anak-anak mereka terjebak dengan sesuatu kesalahan yangmelanggari undang-undang.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 14 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
dada

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture